Zoeken in deze blog

dinsdag 19 februari 2019

Vreugde

In de Bijbel-app van YouVersion vond ik een mooi leesplan van 3 dagen over vreugde en ik wil met jullie delen wat die teksten uit de Bijbel bij me opriepen.

Psalm 26:5 "Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien." 
Ik heb wat afgehuild, tot God geroepen vanuit mijn pijn en nood en Hij heeft geantwoord en mijn tranen veranderd in gejuich.

Spreuken 15:13 "Een blij hart maakt het aangezicht vrolijk, maar door hartzeer wordt de geest verslagen." 
Ook dit is zo herkenbaar, mijn geest was verslagen door alle hartzeer die ik in mijn leven opliep.

Jeremia 15:16 "Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, Here, God der heerscharen." 
Niet alleen ikzelf bad, maar er werd ook voor en met mij gebeden, Gods naam werd over mij uitgeroepen, Zijn woord ging voor mij leven en is inderdaad vreugde en blijdschap voor mijn hart geworden.

Lucas 10:20 "Evenwel, verheug u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheug u, dat uw namen staan opgetekend in de hemel." 
Het gaat alleen maar om de Gever, door Hem gekend zijn. Mijn naam staat in Zijn boek van leven.

Johannes 10:10 "De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed." 
Van Hem ontvang ik leven en overvloed, mijn hart vloeid over, daar waar de bron is, in ons hart daar is de overvloed, daar kan geen omstandigheid tegenop. 

Romeinen 12:15 "Weest blijde met de blijden,  weent met de wenenden." 
Jezus huilde mee met mijn verdriet en is nu blij met mij om wat er Hij in mij kon doen.

2 Korinthe 2:14 "Maar God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt." 
Wij zijn de vaten waar Hij doorheen werkt, als wij tot zegen mogen zijn komt Hem alle eer toe.

Fillipenzen 4:4 "Verblijd U altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw: Verblijd U." 
Een opdracht die mij best onmogelijk leek, maar sinds ik heb ontdekt dat het helemaal niet van mij afhangt mag ik het ervaren. Als mijn ogen op Hem gericht zijn en niet op de omstandigheden is daar die blijdschap die mijn verstand te boven gaat.

1 Thessalonicenzen 5:18 "Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u." 
Dankbaarheid maakt je blij, Het is de wil van God voor ons dat we blij zijn.

Jacobus 1:2-4 "Acht het enkel vreugde, mijn broeders, waneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want U weet dat de beproeving van Uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet." 
Is alles alleen maar simpel en komen we nooit moeilijkheden tegen ?
Nee, maar als wij in Hem zijn hebben de omstandigheden niet meer de overhand, dan is Hij onze basis waar wij stevig op staan. De omstandigheden maken dan dat we dieper in Hem gaan schuilen, vaster met Hem verwen raken. We groeien door de tegenwind, onze wortels gaan dieper de grond in, van volharden word je sterker. Het maakt dat je steeds meer en dieper keuzes maakt om heel dicht bij Hem te zijn, Zijn  weg te gaan, en wat een vreugde heeft me dat gebracht.

Toen iemand mij een tijdje geleden als een profetische handeling een doek omhing en daarbij zei dat God mijn levensvreugde zou herstellen vroeg ik me af of ik die ooit gehad had, geen idee wat ik me erbij voor moest stellen. Nu maanden later begin ik het te zien en ervaren en wat word ik er enorm blij van.
Een vreugde die ik me niet kon herinneren ooit gehad te hebben is in mij gaan opborrelen, en borrelt steeds meer en meer, ik kan het gewoon niet uitleggen. Maar als ik dan de teksten van hierboven lees springt mijn hart op van herkenning : Ja Heer dat doet U in mijn leven.

Vreugde is een fundamenteel onderdeel van onze relatie met God, en sinds ik die vreugde heb ontdekt kan ik er geen genoeg van krijgen. Dit is een vreugde die ik nooit heb gekend, maar die ik als zo genezend heb ervaren.

Het lied "Joy" van Rend Collective verwoord zo mooi wat vreugde met mij doet en toen ik dit lied voluit draaide toen ik alleen was heb ik zelfs even voorzichtig door de kamer gedanst.
Ja God heeft gedaan wat Hij beloofd heeft !
We're choosing celebration
We kiezen om feest te vieren
Breaking into freedom
Uit te breken in vrijheid
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We cast aside our shadows
We schuiven de schaduwen aan de kant
Trust You with our sorrows
We vertrouwen onze zorgen aan U toe
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We're dancing to the rhythm of Your heart
We dansen op het ritme van Uw hart
We're rising from the ashes to the stars
We rijzen op uit de as naar de sterren

You're the joy joy joy lighting my soul
U bent de vreugde, vreugde, vreugde van mijn ziel
The joy joy joy making me whole
De vreugde, vreugde, vreugde die mij heel maakt
Though I'm broken, I am running
Ook al ben ik gebroken, ik ren
Into Your arms of love
In Uw armen van liefde

The pain will not define us
De pijn zal niet bepalen wie ik ben
Joy will reignite us
Vreugde zal in ons ontbranden
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

The dark is just a canvas
Het donker is als een doek
For Your grace and brightness
Over Uw genade en helderheid
You're the song
U bent het lied
You're the song
U bent het lied
Of our hearts
Van ons hart

We're dancing to the rhythm of Your heart
We dansen op het ritme van Uw hart
We're rising from the ashes to the stars
We rijzen op uit de as naar de sterren
You're the joy joy joy lighting my soul
U bent de vreugde, vreugde, vreugde van mijn ziel
The joy joy joy making me whole
De vreugde, vreugde, vreugde die mij heel maakt

3 Johannes 1:4 "Grotere blijdschap ken ik niet, dan dat ik hoor, dat mijn kinderen in waarheid wandelen." 
Heer dank U wel voor Uw Waarheid, voor de genade om daarin te mogen wandelen en dat bid ik ook voor onze kinderen en kleinkinderen dat ze in Uw waarheid mogen leren wandelen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 februari 2019

Op die dag

Wat kan ik daar naar uitkijken, niet omdat ik "levensmoe" ben, maar omdat het leven soms gewoon pijn doet.
Ik kan zo verlangen naar de dag dat Jezus terug komt en alles zal veranderen, dat deze wereld zal zijn zoals Hij het bedoeld heeft.
Geen pijn, geen verdriet, geen gebrokenheid, geen verstoorde relaties meer.
Dan zal er alleen nog maar heelheid, vrede, liefde, harmonie, gezondheid, de wetenschap dat die dag komt geeft kracht.


Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus.
Eenmaal heelt U iedere wond,
heel de oude wereld verdwijnt;
de pijn voorbij.

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus.
Eenmaal zal het duidelijk zijn,
alle zorg en wanhoop verdwijnt;
de angst voorbij.

Refrein:
Op die dag, in de hemel,
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn,
dan zijn wij bij Jezus
en klinkt het overwinningslied.

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw,
op die dag.

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus.
Eenmaal is het vechten voorbij,
dan zien we uw macht en uw pracht,
op die dag.

(Refrein 2x)
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus,
kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw.
Ja, U maakt ons anders en nieuw.
U maakt ons anders en nieuw
op die dag.

(Refrein)
En klinkt het overwinningslied.

Dank U wel dat ik mag uitzien naar die dag, U roept ons zelfs op om naar die dag uit te kijken, ik geloof dat die dag komt en dat vooruitzicht geeft me moet om vol te houden in deze wereld vol moeilijke dingen, deze wetenschap geeft me kracht, U bent erbij, altijd en overal waar het leven ons ook brengt.  


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 februari 2019

Controletoren

Ik kwam laats een filmpje tegen van Charles Stanley van "In Touch Ministries" wat voor mij een mooi beeld gaf over hoe wij onze gedachten mogen zien en onze eigen verantwoordelijkheid daarin.
Hij vergelijkt onze gedachten met de controletoren zoals je ze ziet op het vliegveld, alles wat er op het vliegveld gebeurd word van daaruit geordend. Als daar in de controletoren geen strakke regie word gevoerd ontstaan er hele gevaarlijke situaties en kan het in het ergste geval zelfs levens kosten.

Zo ook in onze gedachten, wat daar rond gaat heeft invloed op alle aspecten van ons leven dus het is van het grootste belang dat wij verantwoordelijkheid gaan nemen voor onze gedachten. Als we ze toestaan een eigen leven te gaan leiden raken we stuurloos.

Kolossenzen 3:1-8 zegt "Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op de aarde is. U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen. Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht - hebzucht is afgoderij -, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven : woede en drift, vloeken en schelden."
Duidelijke taal, als wij ons leven over hebben gegeven aan Jezus moet dat zichtbare gevolgen hebben. Er is een andere eigenaar in ons leven gekomen en Hij bepaald de regels.

Jezus hield zich toen Hij hier op deze aarde was aan die regels.
Eigenlijk heb ik heel lang gedacht dat dat voor Hem geen probleem moest zijn geweest want Hij was immers God, maar Hij ging me duidelijk maken dat het geen eitje was geweest voor Hem, Hij was hier op aarde mens. 
Net zo mens als wij.
Filipenzen 2:5-8 is daar duidelijk in : "Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis."
Jezus koos hier op aarde voor gehoorzaamheid, Hij koos ervoor zich te onderwerpen aan de wil van de Vader God, en het ging Hem echt niet allemaal fluitend af, denk maar aan Zijn strijd in de hof van Getsemane. Jezus heeft dus Zijn gedachten moeten richten, sturen op de dingen van Zijn Vader.


In 2 Korinthe 6:17 staat het heel zwart -wit : "Daarom zegt de Heer : Ga weg van de ongelovigen, zonder je van hen af en raak niets aan dat onrein is."

De boze speelt zijn spel door de gedachten van de mens, dat vieze spel begon al in de Hof van Eden zegt  2 Korinthe 11:3 "Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, uw gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus."

Deze wereld denkt dat we alles zelf wel uitmaken maar zo is het niet. 
We worden altijd beïnvloed, aan ons de keus door wie we ons laten beïnvloeden. Ik schreef daar al eens eerder over in de blog "Alles of niks"

          Onzichtbare gedachten hebben zichtbare consequenties.

Een gedachten komt tot uiting in een handeling.
Een handeling groeit uit tot een gewoonte.
Gewoontes vormen je karakter.
Je karakter bepaalt je koers, je (eind) bestemming.


2 Korinthe 4:3-4 "Wanneer er dan toch nog een sluier ligt over het evangelie dat wij verkondigen, geldt dit alleen voor hen die verloren gaan: de ongelovigen, van wie de gedachten door de god van deze wereld zijn verblind, waardoor ze het licht van het evangelie niet kunnen zien, de luister van Christus, die het beeld van God is." 

Als je Jezus hebt leren kennen is er een proces van verandering begonnen, een proces van verandering in ons denken.
Efeze 4:20 "Maar zo hebt u Christus leren kennen."  en vers 23-24 "dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid."

Charles Stanley geeft een paar vragen die je jezelf kan stellen om je gedachten te toetsen die ik wel nuttig vind : 
* Waar brengt deze gedachte me naartoe ?
* Brengt deze gedachte me waar ik zijn wil ?
* Bouwt deze gedachte me op of breekt hij me af ?
* Kan ik deze gedachte delen met iemand anders ? 
* Waar komt deze gedachte vandaan ?
* Schaam ik me voor deze gedachte ?
* Past deze gedachte mij als volgeling van Jezus ?

Het is denk ik goed om ons bewust te zijn van wat er rond gaat in onze gedachten want ze hebben zoveel invloed.
In de Nederlandse vertaling komt dit niet zo duidelijk naar voren maar in de King James vertaling zegt Spreuken 23:7 "For as he thinketh in his heart, so is he." - Zoals hij denkt in zijn hart, zo is hij. In dat zelfde boek Spreuken staat nog een hele goede raad in hoofdstuk 4 vers 23 "Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart." Je denken en je hart zijn nauw met elkaar verbonden.

Gelukkig hangt  het niet van onze eigen kracht af, Hij heeft ons Zijn Geest (kracht) gegeven, die stelt ons in staat die controle uit te voeren, de juiste keuzes te maken. Je zult verbaasd zijn wat het effect zal zijn op ons leven als wij onze gedachten vullen met de gedachten die God goed voor ons vind, Zijn vruchten zullen dan zichtbaar worden : Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, ze staan opgeschreven in Galaten 5:22.


We ondergaan een complete metamorfose als wij ons overgeven aan de nieuwe Leider van de controletoren van ons leven. Langzaam maar zeker gaan we steeds meer op Hem lijken, het begint in onze gedachten en word uiteindelijk zichtbaar in ons leven.

Ik vind het een hele mooie metafoor, mocht je zijn verhaal zelf willen beluisteren dan is hier de (Engelstalige) link.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 29 januari 2019

Leren kennen


 

U wil ik kennen, 
U wil ik kennen, 
en steeds met U wandelen
door U met de waarheid bekleed.
'k Heb mijn ogen op U gericht.
Heer, toon mij uw aangezicht.
Ik bouw mijn geloof op U.
Vertrouw U mijn leven toe.
U wil ik kennen,
leer mij U kennen,
meer van U te houden,
Heer, Jezus, Jezus.


Een oud lied waarvan de tekst me aan het denken zette.

Kennen.

Wanneer ken je iemand echt ?

Zelfs mensen die al heel lang onderdeel zijn van je leven en die je denkt te kennen kunnen je nog enorm verrassen, dingen doen of zeggen die je niet had verwacht.

We zeggen zo makkelijk dat we God kennen, maar kennen we Hem echt, kunnen we Hem echt helemaal kennen ?
Het is absoluut het oprechte verlangen van heel veel christenen, maar zoals  1 Korinthe 13:9 al zegt "Want wij kennen ten dele...."

Wij kunnen die Grote Almachtige God nooit kennen met ons menselijke beperkte verstand.

Hoe groot en bijzonder moet onze God dan wel niet zijn ?
Als ik alleen nog maar kleine glimpjes van Hem zie hier (als ik leer kijken met mijn geestelijke / geloofs ogen) en ik die al zo bijzonder vind. Mijn gebed is : Heer open mijn geestelijke ogen zodat ik meer van U mag zien. 
God zegt zelf in Exodus 33:20 tegen Mozes "Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan Mij zien en leven." maar net als Mozes verlang ik ernaar meer van Hem te zien.

Waarom ?

Omdat dat me helpt het in deze wereld vol te houden, want soms kan ik zo verdrietig worden als ik om me heen kijk, en dan bedoel ik niet eens de grote puinhoop waarin deze wereld zich bevind, maar gewoon de gebrokenheid in mijn eigen kleine wereldje, gezin, familie, buurt waar ik woon/werk, gemeente waar ik onderdeel van ben.
We leven in gebrokenheid en dat doet zeer.

Sinds God me begon te leren dat emoties door Hem gemaakt zijn en ze bij het leven horen (ik schreef daar eerder de blog Emoties, lastige dingen over) leer ik ze beetje bij beetje toe te laten is het een keuze geworden om ze te waarderen, zeg ik regelmatig bewust tegen mezelf : ja dit doet pijn, je mag dit voelen, of ik verras mezelf als ik me realiseer dat ik vol ben met blijde emoties, ook die wil ik bewust omarmen.

Het is een mooi proces en ook daar probeer ik bewust van te genieten, het is wel een geborrel hoor want er zijn zoveel verschillende emoties. Wat een veelzijdigheid is er in onze God.
Met emoties leren omgaan is eigenlijk ook een beetje "leren kennen" voor mij, want als God ze gemaakt heeft dan komt dat uit Hem, is het onderdeel van Hem.

Ik bid dit lied met heel mijn hart, nu nog ten dele, maar 1 Johannes 3:2 belooft dat er een tijd komt dat wij Hem zullen zien gelijk Hij is. Dan zullen we dat wel aan kunnen en ik kijk daar naar uit. Er staat nog iets anders in dit vers "(maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is." 

Wij zullen Hem dan niet alleen zien en kennen zoals Hij is, maar we zullen zijn zoals Hij is, dan is het klaar met ons gestrompel en gestuikel in onze onvolmaaktheid.
Tot die tijd strompel en struikel ik door met mijn ogen op U gericht, U vertrouw ik mijn leven toe, en dan zal alles wat er gebeurd in Uw perfecte plan passen want U bent de Almachtige.

Ik hoorde laatst dat het grondwoord wat bij ons als Almachtige word vertaald eigenlijk Alleen Heerser betekent. Deze God die ik Openbaring 1:8 zegt "Ik ben de Alfa en Omega, zegt de Here God, die is  en die was en die komt, de Almachtige" 
Hij heerst, Hij heeft alles in Zijn machtige hand en niets loopt Hem uit de hand, nooit. Op die God stel ik mijn vertrouwen en het is mijn verlangen  die God meer en meer leren kennen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 22 januari 2019

Nooit verlaten

Ik realiseer me dat dit blog veel kan losmaken, dat heeft het bij mij ook gedaan, toch deel ik 'm omdat het onderdeel is van mijn proces.
Op een bijzondere manier ben ik terecht gekomen bij het boek "Laat los" van Sheila Walsh, voor mij was het duidelijk dat ik dat boek op dat moment moest lezen. In het 3e hoofdstuk las ik iets wat waar ik toch in eerste instantie mijn vraagtekens bij had, maar ik zie ook hoe God mij vooorbereid heeft voor dit punt in mijn proces. 

Sheila had er zelf ook mee geworsteld vertelde ze toen God haar die les leerde. Ze sprak hier over iets wat zij in een ander boek had gelezen en haar een les had geleerd, het idee : "Wat had moeten gebeuren is gebeurd." Zo vaak kijken we terug op gebeurtenissen en zeggen dat het anders had gemoeten, maar er is niets meer aan die gebeurtenis te veranderen, het is verleden tijd en een vaststaand feit. Het brengt niets goeds jezelf er om af te ranselen. 
Deze gedachte is goed te verteren als er bijvoorbeeld iets relatief's is gebeurd, maar een stuk lastiger als er mensen bij betrokken zijn die beschadigd zijn geraakt door een situatie is het een stuk lastiger om te zeggen dat er gebeurd is wat had moeten gebeuren.

De dingen die anders zijn gelopen in de opvoeding van onze kinderen is heel lang een enorm pijnpunt geweest voor mij en ik vroeg aan God of Hij bedoelde dat dit zo had moeten gebeuren ?
Dat vond ik nogal wat moet ik je eerlijk vertellen. 
Ik moest denken aan Johannes 9:3 waar Jezus antwoord op de vraag van zijn leerlingen of de blindgeborene had gezondigd of zijn ouders "Hij niet en zijn ouders ook niet, was het antwoord van Jezus, maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden." 
Jezus rekent af met de schuldvraag, het is gebeurd en het had een doel, namelijk opdat Gods werk door hem zichtbaar zou worden. 

Ik (we) heb toen gehandeld vanuit de kennis die we toen hadden, ik (we) heb niet opzettelijk anderen pijn gedaan, het is zinloos onszelf met het effect van de beslissingen die ik (we) toen hebben genomen om de oren te blijven slaan. 

Wat Sheila dan schrijft raakte me : Aanvaard het zoals het is, omarm het, het is er en het mag er zijn, er is gebeurd wat heeft moeten gebeurden. En dan mogen we roepen vanuit onze pijn "God, U had erbij moeten zijn !" en dan is Gods antwoord : "Lieve dochter, Ik was er ook. Ik heb je vast gehouden, zelfs al kon je mijn armen niet zien. Ik heb je tranen opgevangen. Je was noot alleen." Ze haalt daar Psalm 139:7-12 aan waar David zegt : "Hoe zou ik aan uw aandacht ontsnappen, hoe aan uw blik ontkomen ? Klom ik op naar de hemel - u tref ik daar aan, lag ik neer in het dodenrijk - u bent daar. Al zei ik : Laat het duister mij opslokken, het licht om mij heen veranderen in nacht, ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - de nacht zou oplichten als de dag, het duister helder zijn als het licht."

Er is geen plek of situatie waar God ons niet ziet of ons in de steek laat, we zijn nooit door Hem verlaten. 
Jezus droeg die verlatenheid voor ons aan het kruis, Hij  riep het uit : "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten ?" zegt Psalm 22:2.
Nooit maar dan ook nooit verlaat Hij ons !

Er is maar een manier om af te rekenen met "wat had moeten zijn" en dat is het los laten en omarmen wat het is. 

Voor mij was dit een enorme les die mijn ogen heeft geopend, het is niet Gods wil dat ik de rest van mijn leven gebukt ga onder schuld en schaamte, dat zijn de plannen van Gods tegenstander. Jezus stierf opdat ik vrij zou zijn, Gods plan voor mij is vrijheid en vreugde, geen knagend verdriet.
1 Petrus 5:8 zegt : "Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi." Hij zal ons steeds weer proberen aan te klagen, maar Jezus zegt : Je bent vrij door Mijn offer aan het kruis, en ik heb ervoor gekozen om dat offer met beide handen aan te pakken, ik leer het meer en meer leren omarmen, er is gebeurd wat heeft moeten gebeuren. 

In dit proces las ik op een ochtend in het dagboekje "Gods woord bidden" het volgende : "Als God heeft toegelaten dat er in het leven van zijn kinderen iets moeilijks is gebeurd, wil Hij dat op een grootse manier gebruiken, als zijn kinderen Hem daar de gelegenheid toe geven." 

Geef ik Hem die ruimte om mijn littekens op een grootse manier te gebruiken ? 
Wat Sheila zegt in het gebed waarmee ze het hoofdstuk afsluit bid ik haar na : Verlos me van de pijn van het verleden en gebruik mijn littekens tot opbouw van uw koninkrijk.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 15 januari 2019

Onze God


Wat ben ik dankbaar dat onze God groter is dan alles wat er in mij rondgaat. Groter dan al mijn vrees, groter dan de donkere hoekjes in mijn ziel waar ik (nog) niet naar durf te kijken, groter dan al mijn tekortkomingen, groter dan obstakels die ik op mijn pad vind en soms voelen als enorme bergen.

Hij moedige me in Zijn liefde regelmatig aan mijn ogen gericht op Hem te houden, Hij die mijn hand vasthoud en me nooit meer loslaat, dat weet ik zo zeker. 
Ik ben Hem zo dankbaar voor Zijn aanmoedigingen, er is voor mij geen andere weg meer.

Hij schijnt met Zijn Licht in mijn duisternis, Hij wil mij uit die pijn en as laten oprijzen. Al schrijvend moet ik denken aan Jesaja 61:1-3 "De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft; Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedig en, om te verbinden gebroken en van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebonden en opening der gevangenis; om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren en een dag der wrake van onze God; om over de treurende te troosten, om over de treurende van Sion te beschikken, dat men hen geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen: Terebinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot Zijn verheerlijking."

Dat wil Hij, mijn God in en voor mij uitwerken, wat een genade.
Hij wil ons geven vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest, Hij wil niet dat wij gebukt gaan onder de last van alles wat zo moeilijk is in ons leven, Hij wil ons helen en vullen met Zijn vreugde.
Die God wil ik groot maken en alle lof en eer toebrengen.
Als ik Hem groot maak kan Hij werken en mag ik ontvangen wat Hij wil geven.
Water You turned into wine
Opened the eyes of the blind
There's no one like you
None like you


Into the darkness You shine
Out of the ashes we rise
There`s No one like you
None like you
Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God

Into the darkness you shining
Out of the ashes we Rise
No one like you
None like you
Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God
Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our God
And if Our God is for us, then who could ever stop us?
And if our God is with us, then what can stand against?

Our God is greater, our God is stronger
God You are higher than any other
Our God is Healer, awesome in power
Our God, Our GodDank U wel Heer voor wie U bent, zo goed, zo groot en machtig, zo intens liefdevol, dank U wel voor wat U allemaal voor mij wilt zijn en dat niets U kan tegenhouden, dat het goede werk afmaakt waar U aan bent begonnen. 
Dank U Heer dat U groter bent dan alle moeilijke dingen die om mij heen zie en die me raken, in alles bent U mijn vaste burcht en mijn schuilplaats, de rust diep in mijn ziel.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 8 januari 2019

Mijn hulp is van U


Dagen achter elkaar werd ik met verschillende zinnen uit dit lied wakker, het staat in opwekking 640, maar is gebaseerd op Psalm 121. 

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan ?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal je voet niet laten wankelen,
Hij zal niet sluimeren, je wachter,
hij slaap niet, 
de wachter van Israël.

De Heer is je wachter,
 de Heer is je schaduw 
aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

De Heer behoudt je voor alle kwaad, 
hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht
over je gaan en komen
van nu tot in eeuwigheid.Een tijdje geleden schreef ik de blog : 
Ik zing, Hij strijd , Gods tactiek voor strijd is heel anders dan de onze. 
Hij stuurt de muziek vooruit, lofprijs baant voor Hem de weg, Psalm 50:23 zegt "Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien." 

Als wij een belofte van God hebben gekregen maar we zien het nog steeds niet gebeuren komt het er op aan hoe wij naar die situatie kijken. Kijk ik met mijn aardse ogen en laat ik moedeloosheid, twijfel of zelfs boosheid toe in mijn hart of kijk ik met Gods ogen en houd ik me vast aan Zijn belofte en aan Zijn woord en zeg ik met Paulus in Filipenzen 1:6 "Ik ben er van overtuigd dat hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus." 

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!


Voeg ik me naar Gods tactiek voor de strijd en kies ik ervoor om Zijn lof op mijn lippen te laten zijn, en zo voor Hem de weg te banen zodat Hij Zijn werk kan doen. Misschien moet mijn houding eerst veranderen voordat ik kan ontvangen wat Hij voor me heeft.

In de blog Tel je zegeningen heb ik terug gekeken op mijn "One-Word" voor 2018, het woord van dat jaar heeft invloed op me gehad, als ik terug kijk zie ik dat God mijn wortels dieper in Hem verankerd heeft. Deze ervaring maakt dat ik vol verwachting uitkijk naar wat Hij in 2019 uit gaat werken met het woord dat Hij mijn voor dit jaar gegeven heeft : "Ontvangend" 

Ik vind het een mooi woord, maar ook best een lastige.
Het zegt denk ik veel over de houding van je hart, het roept bij mij gedachten op aan vertrouwen, afhankelijk durven zijn, maar ook met volhouden en volharden, verwachten, uitkijken naar wat komt, opletten, bewust zijn om ook aan te kunnen pakken wat gegeven wordt.

Een ontvangende houding, handen open, ogen op Hem gericht, vol verwachting uitkijken, naar Hem, Hij die zo groot, zo goed en zo mooi is. 
Hem eren voor wie Hij is, en zien wat daar uit voortkomt met een hart vol verlangen naar Hem, Hem ontvangen. 

Heer leer mij ontvangen wat U mij met en door dit woord wilt leren dit jaar, ik verwacht mijn hulp alleen van U.

P.S. als je meer wilt weten over  "One-Word"  vind je hier een link van Youvision, het principe God één woord van Hem te vragen voor een jaar ervaar ik als heel bijzonder. En Zijn Woord werkt door op alle terreinen van je leven.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 1 januari 2019

Hij is getrouw

Ik heb mooie herinneringen aan de muziek van de muziek van Bill Gaither en zijn Homcoming Friends.
Toen ik zo'n 10 jaar geleden in een enorm diep dal zat en ik er achter kwam dat ik niet meer zonder God kon leven, maar ook niet wist wat ik wel met Hem moest heeft God deze muziek gebruikt om door de dikke muren van mijn hart heen te breken.
De Southern-gospel-sound ligt dicht tegen de country muziek aan en die muziek vind ik heerlijk, door die muziek heb ik m'n Engels bijgespijkerd. 

Dit lied is zeker één van mijn favorieten, het bezingt hoe God altijd, steeds weer, keer op keer Zijn trouw laat zien.
Als ik terug kijk op mijn leven is God daar altijd geweest en was Hij zo enorm trouw ook al zag het er in mijn ogen hopeloos uit.
Met deze belofte wil ik dit nieuwe jaar 2019 in gaan en vertrouwen dat wat er dit jaar ook zal gebeuren, ik aan het eind van dit jaar nog steeds zal juichen omdat Hij weer zal hebben bewezen dat Hij zo ongelooflijk trouw is, dat Hij de kracht zal hebben gegeven om door alles heen te gaan waar ik doorheen moest.

Wat een mooie wetenschap om daar dit nieuwe jaar mee in te gaan.
I'v stood on the bank of a wide raging river
Thrusting that I'd get across.
I've made my way through soms vallys and desserts
Believing that I'd never get lost.
I've been at the foot of what felt like Mt. Everest.
Knowing I'd have the strengh for he climb
"Cause through every trail, each test and temptation
One thing is sure every time: 

Over and over again and again,
God is faithful.
Over and over, again and again.
Through it all He's made it able
To stand and survive, to come through alive
When it sure looked like I coundn't win.
Jesus is with me so I claim the victory
Over and over again.

If you askme why I have no hesitation,
God does what He says He will do.
I'd simply say every battle has taught me
There's nothing He won't help me through.
So why shuld I dwell on the hardships and struggles
When I look beyond them I see
The way this will end is with great celebration
Deep in my hart I believe: 


Ik wens iedereen die dit leest, als regelmatige lezer of gewoon zo af en toe, dat jij ook die trouw van God mag ervaren in je leven.
Hij is erbij, wat er ook gebeurd.

P.S.
Vorig jaar (wat klinkt dat ver weg hé) koos ik verder te gaan zonder sociale media en dat doet me erg goed, ik ben God echt van dichterbij gaan ervaren en ook met bloggen ga ik het rustiger aan doen. Voortaan zal ik 1 x per week een blog plaatsen, op de dinsdag.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

zaterdag 29 december 2018

Tel je zegeningen

Het jaar is nu bijna voorbij, 2018, het was voor mij een bijzonder jaar, een jaar waarin ik veel heb mogen leren, Gods liefde voor mij dieper heb mogen leren kennen en diepere innerlijke genezing van Hem mocht ontvangen.

Eind 2017 hoorde ik voor het eerst dat je een kernwoord voor een jaar kan hebben, een soort thema, toen ik terug keek op 2017 was dat voor mij "herstel" en ik bad om een woord voor 2018 en ik kreeg "wortelen" niet die mooie en lekkere oranje groente, maar het proces van de wortels van een boom die diep de grond in gaan om te zorgen dat die boom stevig staat in de storm.

Ik heb geleerd en geoefend in het verstaan van Gods stem heel persoonlijk voor mijn leven, Hij is echt mijn Vader, mijn Geliefde geworden, de Grond waarin mijn wortels nu verankerd liggen, ik mocht Zijn helende en genezende handen ervaren in diepe pijnplekken waarvan ik wel last had maar niet wist waar ze zaten. Hij heeft daarvan wortels bloot gelegd  zodat ze in het Licht konden worden gebracht en opgeruimd konden worden. 
Het is ook nodig om de aarde op te schonen, de keien eruit te halen, zodat de wortels van een boom de ruimte hebben om de grond in te gaan en de boom zich gezond kan ontwikkelen.

Psalm 1:3 vind ik zo mooi "Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet, zal goed gelukken."
Ik zie me al helemaal staan daar aan die waterbeek, ik groei en bloei, zo heb ik dit afgelopen jaar ook ervaren, dat ik verder tot bloei mocht komen, Hij heeft mij tot bloei gebracht, Hij is die waterbeek waaruit ik mijn water en voeding mag halen, zo veel ik wil, zonder beperking.

Een van de vruchten is dit blog, wat ben ik daar blij mee.
Ik heb enorm veel getwijfeld maar stoppen was geen optie, ik ben dit gaan doen omdat ik het als een opdracht van God heb ervaren.
Wat begon uit gehoorzaamheid is veranderd uit doen vanuit liefde en dat is denk ik één van de grootste veranderingen in mij van dit afgelopen jaar. God heeft mijn hart veroverd en dat heeft mijn hart veranderd.

Ik heb zoveel zegeningen om te tellen, vandaar ook dit lied.
Tel je zegeningen, vergeet ze niet.
Het maakt dat ik verwonderd terugkijk en weet God verlaat mij niet, nooit. 
When upon life’s billows you are tempest tossed,
When you are discouraged, thinking all is lost,
Count your many blessings name them one by one,
And it will surprise you what the Lord has done. 

Count your blessings, name them one by one;
Count your blessings, see what God hath done;
Count your blessings, name them one by one,

Count your many blessings, see what God has done.

Are you ever burdened with a load of care?
Does the cross seem heavy you are called to bear?
Count your many blessings, every doubt will fly,
And you will be singing as the days go by.

So amid the conflict, whether great or small,
Do not be dishardend, God is over all;
Count your many blessings, angels will attend,
Help and comfort give you to your journey’s end.
Wow wat heb ik veel mogen ontvangen dit afgelopen jaar en wat ben ik God enorm dankbaar, en jullie degene die mijn blog lezen en reageren, dank jullie wel.
Ik wens jullie allemaal alvast een heel mooi en rijk gezegend 2019 in de nabijheid van onze liefdevolle Vader en Maker.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 25 december 2018

Heilig, heilig, heilig

"Heilig, heilig, heilig is de Heer God, de Almachtige, die was en die is en die komt." zegt Openbaringen 4:8b 
"Zij riepen elkaar toe: Heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse machten. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit." zegt Jesaja 6:3
En Openbaringen 5: 12 zegt "Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof."

Hij die heilig, heilig, heilig is kwam naar deze aarde als een kwetsbare baby, dat vieren we vandaag.
Hem en Hem alleen komt alle lof toe, voor zoveel liefde en genade van Gods kant. 
Hij kwam om ons te verlossen van onze zondige staat door zo'n 33 jaar later te sterven als het Lam dat geslacht werd, om de straf te dragen die wij verdienden.

Dank U wel Jezus.
Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat
Worthy is the Lamb who was slain, holy, holy is He
Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You 

Clothed in rainbows of living color
Flashes of lightning, rolls of thunder
Blessing and honor, strength and glory
And power be to You the only wise King

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You

Filled with wonder, awestruck wonder
At the mention of Your name
Jesus, Your name is power, breath and living water
Such a marvelous mystery

Holy, holy, holy is the Lord, God Almighty
Who was and is and is to come
With all creation I sing praise to the King of Kings
You are my everything and I will adore You


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zaterdag 22 december 2018

Jezus is dol op mij

Een beetje een gewaagde zin, maar ik ontleen 'm aan een uitspraak van Willem J. Ouweneel, ik "kende" de man van de EO radio van vroeger thuis en eigenlijk zou ik niet gauw op preken van deze man zoeken uit mezelf. 
Maar gelukkig weet God precies wat je nodig hebt om te horen en man wat was ik verrast toen ik deze 3 filmpjes die op elkaar aansluiten onder ogen kreeg.

Ik deel  ze hieronder, hij spreekt op een "Vrij zijn" avond, wat een klare duidelijke taal over hoe God ons ziet en Hij wil dat we naar onszelf kijken. 
Hij kan alleen maar zo naar ons kijken omdat we intens geliefd zijn en Hij ons totaal aanvaard heeft.
Ik moedig je aan er echt even de tijd voor te nemen en ze te bekijken, elk filmpje duurt tussen de 15 en 20 minuten.
Een van de voorbeelden die hij gebruikt deed me denken aan iets wat er gebeurde in mijn relatie met mijn man, jaren geleden.
Ik had zo'n enorm laag zelfbeeld dat ik niet de liefde van mijn man voor mij kon aannemen, ik kon niet geloven dat ik het waard was om van gehouden te worden.

Op een keer keek hij me zo intens verdrietig aan en instinctief wist ik dat ik nu op moest letten want mijn man was en is geen prater, maar als hij dan iets van zijn diepste innerlijk laat zien moet ik dat serieus nemen.
Hij vertelde me dat hij het niet meer wist, het deed hem zo'n pijn dat ik hem niet geloofde, die afwijzing daar kon hij niet meer tegen.
Daar begreep ik dat er iets moest veranderen.
Ik moest zijn liefde voor mij gaan leren accepteren, ik mocht die liefde niet meer afwijzen als ik het hart van deze man wilde behouden.

Ik had heel wat mensen in mijn leven van me af geduwd, blijf vooral op veilige afstand, kom niet te dichtbij.......maar ik wilde niet dat ik deze man zou kwijt raken, afgelopen week waren we 32 jaar getrouwd en ik ben zo enorm dankbaar dat God deze man in mijn leven bracht.

Ook naar God toe mag ik deze les steeds meer leren.
Hij zegt in Hooglied 4:7 tegen mij :

"Alles aan u is mooi, Mijn vriendin,
er is geen enkel gebrek aan u."

Dat kwam binnen.
Kijkt Hij zo naar mij.
Ik worstel daar eerlijk gezegd nog steeds regelmatig mee, maar het is Zijn woord, dus de waarheid.
Zo kijkt Hij naar mij. 

God is zo bezig om mij te overtuigen van Zijn enorme, overweldigende liefde voor mij, onder andere door deze filmpjes over "Je hebt me betoverd met één blik van je ogen", ook gebaseerd op het Hooglied.
Weer het Hooglied, net als wat ik beschreef in de blog "Samen dansen"

Heer waar U ook met mij naar toe gaat, het is goed. 
Grif Uw waarheid diep in mijn hart en ziel. Leer me kijken naar mezelf met Uw ogen.
Maak dat Uw waarheid nooit meer van mijn hart zal wijken, dat ik zal leren nooit meer te twijfelen aan Uw liefde voor mij, dat ik de gedachtes die nog regelmatig de kop op steken, dat ik niet goed genoeg ben van mijn af mag schudden omdat Uw liefde genoeg is. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 18 december 2018

Geweldige liefde

Wakker worden met dit prachtige lied "Amazing love" in je hoofd is echt een feest, zeker als de tekst dan tot je door begint te dringen, wat een bevestiging : Ik zie jou, je mag er zijn, Ik heb jou aanvaard in het offer van Mijn geliefde Zoon. 

Zo kijkt mijn God en Vader naar mij, voor Hem veranderd mijn worsteling die er ook is en waar ik in de blog "Wat een bijzondere weg" iets over zei, helemaal niets aan. Hij houd zo enorm veel van mij, gewoon zoals ik ben, Hij heeft mij al mijn tekortkomingen al lang vergeven.
Dat is een les die ik nog elke dag mag leren en die ik nog steeds niet kan bevatten.

Alles wat ik uit Gods hand mag ontvangen : liefde, vergeving, aanvaard zijn, leven in overvloed, omdat Zijn Zoon Jezus alles wat ik verdiende : veroordeling, afwijzing, de dood, droeg voor mij op het kruis van Golgotha. 

Voor dat ik wakker werd met dit lied kwam steeds de drang in mij op om Hem te prijzen als Koning Jezus. 
Hij is mijn Koning, Hij heeft de heerschappij over mij leven, nee Hij heeft die niet opgeëist, Hij heeft mij vriendelijk gevraagd of ik de heerschappij aan Hem over wilde geven, of ik mij onder Zijn gezag wilde plaatsen.

Het word me steeds duidelijker hoe enorm zachtaardig en liefdevol onze God is. Ik hoorde iemand eens zeggen, Hij is een gentleman.
En ja, dat is Hij, zo mag ik Hem leren kennen.  I'm forgiven because You were forsaken
I'm accepted, You were condemned
I am alive and well, Your spirit is within me
'Cause You died and rose again

Amazing love, how can it be?
That You, my King would die for me?
Amazing love, I know its true
It's my joy to honor You
In all I do, I honor You


Dank U wel Koning Jezus voor wie U bent, het is mijn vreugde om U te dienen. In alles wat ik doe wil ik U eren. Ik ben zo enorm dankbaar dat U me steeds weer laat weten dat ik kostbaar ben, gewoon zoals ik nu ben, en dat U mij wilt leren mezelf te leren omarmen zoals ik nu ben omdat U mij omarmd en aanvaard zoals ik nu ben. Heer ik kan het niet bevatten, maar U zegt het en dus is het waar en wil ik het geloven en aannemen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Vreugde

In de Bijbel-app van YouVersion vond ik een mooi leesplan van 3 dagen over vreugde en ik wil met jullie delen wat die teksten uit de Bijbel ...