Zoeken in deze blog

dinsdag 15 oktober 2019

Knipoogje

Zo af en toe vraag ik me af hoe mijn moeder met haar geloof in God beleefde, hoe haar relatie met haar Vader was. Mijn moeder was een vrouw die een zwaar leven heeft gehad met veel teleurstelling en verdriet, het leven viel haar niet mee, zo kwam het op mij over.

Ik denk dat ik meer de sfeer oppikte als dat er daadwerkelijk over gesproken werd en dat vind ik nu zo jammer, ik had zo graag het geloof van mijn moeder willen leren kennen, ik had zo graag willen zien hoe mama zich vast hield aan de Enige die haar helpen kon, want dat ze dat deed weet ik zeker.

Tegenwoordig probeer ik anders naar moeilijke dingen te kijken, ze te zien als uitdagingen (hoe ga ik er mee om) of kansen, kansen om me aan Hem vast te klampen, groei momenten/periodes. 
Ik wil zo graag onder dat zware, beklemmende deken uit kruipen.
Ja die moeilijke dingen zijn nog steeds als worstelen in de modder. Maar vanuit die plek in de modder wil ik op kijken naar die hemel en weten dat daar mijn hulp vandaan komt, en me niet meer zo zwaar neer laten drukken.
Die zwaarte heb ik zo mee gekregen, zit het in mijn genen ? 
Ik weet het niet, maar ik geloof wel dat het niet zo hoeft te zijn en blijven, dat er een ander perspectief is. Dat mijn denken kan veranderen en mijn gevoel daarin mee zal gaan.

Nederland Zing stuurt regelmatig een mail rond met mooie liederen en in de zomer stond daar de afspeellijst van Joke Buis bij. Zij heeft de oude liederen waar zij mee op is gegroeid van Johannes de Heer zo hier en daar wat aangepast in de tekst en er al veel opnieuw uitgebracht en ze komen diep bij me binnen. 
Bij het lied "Lichtstad met uw paar'len poorten" moet ik altijd aan mijn moeder denken en regelmatig  beginnen mijn tranen dan weer te stromen, het was het lievelingslied van mijn moeder.Lichtstad met uw paar'len poorten
wondere stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men hier op aarde 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden God'sstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar Zijn liefde stem
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Schoon tehuis voor moede pelgrims
komend uit de zandwoestijn
waar zij rusten van hun werken
bij de springende fontein

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar Zijn liefde stem
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paar'len poorten
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar Zijn liefde stem
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem


Ik kan me alleen een voorstelling maken van waar mama aan dacht als ze zong "daar geen rouw meer en geen tranen", was het aan het gemis van haar moeder, haar zoon, het onrecht dat haar is aangedaan, de eenzaamheid ? Alleen zij en God weten het en dat is goed, dat hoef ik ook niet te weten.
Het doet me goed te weten dat ze daar nu is, inmiddels al weer ruim 7 jaar, zij kent geen tijd meer. Voor haar is 1 Korinthe 13:12 waarheid geworden, zij ziet nu zoals het daar zo mooi staat "van aangezicht tot aangezicht." Mama ziet nu in Wie zij gelooft heeft, ook zo'n oude zin uit een Johannes de Heer lied. Ik deel 'm er gewoon lekker bij.


Een tijdje geleden vond een boek in mijn boekenkast waarvan ik door het kaartje wat er als bladwijzer in zat weet dat het een boek is dat van mijn moeder is geweest. Het heette "Zij durfde anders te zijn" van Hugh Steven en werd uitgegeven door Open Doors. Op het kaartje stond in haar handschrift een aantekening in haar handschrift met de datum van haar verjaardag in 2000, 22 november : Psalm 68:20-21 "Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons, Die God is onze zaligheid. Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de Heere, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood."  

Het vinden van dit kaartje raakte me, ik wist dat mama met God wandelde, naar Wie moest zij anders gaan ? Ik ben er van overtuigd dat ze het Simon Petrus na zei. 
Soms vraag ik me af hoe ze dat had gedaan, hoe zij met haar hemelse Vader omging, ik had er zo graag daar eens met haar over willen spreken nu ik zelf die Vader heb mogen leren kennen.
Ik zie het vinden van dit kaartje als een knipoogje van God : zo dus. Hij kent ons en weet van onze verlangens en Hij is zo goed.

Ik ben dankbaar voor een moeder met een ik denk groot geloof in God, ik geloof dat mama veel voor deze dochter heeft gebeden, deze dochter die zo op zoek was naar zichzelf en die nog niet de rust had gevonden om te luisteren naar de wijze raad van een moeder die zo enorm veel van haar hield, maar niet in staat was dat te communiceren op een manier die de dochter kon ontvangen.

Op haar sterfbed was het goed, we hadden beide ons best gedaan met wat we hadden en konden het loslaten. Het heeft geen zin meer om te kijken naar het gemis van wat het nooit hebben gedeeld. Eerlijk is eerlijk, ik stond er ook niet erg voor open en toen er in mij een opening kwam was zij al flink aan het dementeren. Het verleden is niet meer terug te draaien, maar deze ontdekking geeft mij hoop. God verhoorde haar gebeden en het kwam goed met haar vaak opstandige dochter.
Dit geeft mij zoveel hoop.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 8 oktober 2019

Loof Hem

Ik vind het zo mooi dat het voorbeeld van David in de Bijbel staat, David spreekt tot zijn ziel, hij vertelt zijn ziel hoe groot God is en roept zijn ziel op om God groot te maken. Ik vind Psalm 103 dan ook een prachtige Psalm die ik hier met jullie wil delen : 

"Loof de Heere, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheden vergeeft, Die uw ziekten geneest, Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Die uw mond verzadigd met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.
De Heere doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.
Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekent gemaakt, aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid.
Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze ongerechtigheden van ons gedaan.
Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere Zich over wie Hem vrezen.
Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
De sterveling - zijn dagen zijn als gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.
Maar de goedertierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zij bevelen denken om ze te doen.
De Heere heeft Zijn troon in de hemel gevestigd, Zijn Koninkrijk heerst over alles.
Loof de Heere, u, Zijn engelen, sterke helden, die Zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
Loof de Heere, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
Loof de Heere, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.
Loof de Heere, mijn ziel !"


David zegt hier nogal wat. 
Hij sust hier zijn ziel niet gewoon een beetje, nee hij roept het op om te weten wie God is. Hij zegt min of meer : je kan het weten ! God heeft het Mozes al vertelt en Zijn volk Israël laten zien door Zijn daden, Bedenk en herinner je : Hij is machtig in goedertierenheid, barmhartig en genadig voor wie Hem vrezen. Als je Hem vreest gedenkt Hij je ongerechtigheden niet, loof Hem. Maak Hem groot want Hij is dat waart. Hij zegt eigenlijk : mijn ziel je hebt geen rede om je mond te houden als je nadenkt over Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. En niet alleen wij mensen moeten Hem groot maken, zelfs de engelen en de hemelse legermachten, al het werk van Gods handen - wij dus ook - zouden maar één ding moeten doen, één ding onze prioriteit geven : Hem groot maken en alle lof brengen die Hem toekomt. 

Maar regelmatig is mijn ziel met hele andere dingen bezig, dreigt mijn ziel zich zorgen te maken of teveel op zichzelf gericht te zijn omdat het niet altijd makkelijk is om God altijd groot te maken. Soms sputtert mijn ziel : en ik dan ? 
Dan wil ik mijn ziel toespreken en zeggen : Wees stil mijn ziel, wees niet bang, laat je niet in de war brengen. Houd je ogen op Hem gericht, juist als er zo aan je getrokken word en de boze zijn vurige pijlen op je gericht heeft. Juist dan, juist dan mag je God loven mijn ziel en je zult ervaren dat de rust terug keert. Ga door, blijf Hem groot maken, hoe je je ook voelt.
Stil mijn ziel wees stil
en wees niet bang
voor de onzekerheid van morgen
God omgeeft je steeds
Hij is er bij
in je beproevingen en zorgen

God U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen
Vredevorst vernieuw een
vaste geest binnen in mij
die rust in U alleen 

Stil mijn ziel wees stil
en dwaal niet af
dwars door het dal zal Hij je leiden
stil, vertrouw op Hem
en hef je schild tegen de pijlen van verleiding
God U bent mijn God

Stil mijn ziel wees stil
en laat nooit los
de waarheid die je steeds omarmd heeft
wacht wacht op de Heer
de zwartste nacht
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt

God U bent mijn God
Ik rust in U alleen
Dank U wel Vader voor Uw Woord waar precies in staat wat ik nodig heb, zulke praktische voorbeelden en verhalen die mij aanmoedigen hun voorbeeld te volgen, die mij helpen woorden te geven aan wat er zich allemaal in mij roert. Dank U wel Vader dat U mij leert en onderwijst door de praktijk van alle dag heen, U weet alles, U ziet alles en U laat mij nooit alleen.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 1 oktober 2019

God spreekt

Als ik het me goed herinner was het 2009 of misschien 2010 dat ik voor het eerst binnen stapte in de gemeente waar ik nu mijn thuis heb gevonden. In het begin kwam ik er af en toe, maar als het me te dichtbij kwam nam ik weer afstand, de periodes dat ik weg bleef werden wel minder en korter maar toch, ik wilde me niet binden en maakte dus ook zo min mogelijk contact. Daarbij stroomde mijn tranen rijkelijk, dat ging daar op de een of andere manier vanzelf, ik kon ze niet stoppen, vooral de muziek kwam enorm binnen, maar ook het woord raakte me regelmatig diep. Na de dienst wist ik niet hoe snel ik weer weg moest. Toen God in 2015 tegen me zei : Ik wil dat je hier zit, elke week, ben dat gaan doen en God deed bijzondere dingen in mijn leven in die plaats. 

Vorig jaar rommelde het en er gingen mensen weg en ook al bemoeide ik me nergens mee, je proefde dat er wat speelde. Er kwamen herinneringen boven van een scheuring in de gemeente waar ik als kind opgroeide (ik zal toen een jaar of zes zijn geweest denk ik)  deze scheuring ging ook door mijn familie Mijn ouders waren de enige van de familie van mijn vader die besloten om te blijven en niet weg te gaan, het contact werd nihil. 
Tot deze herinnering weer boven kwam heb ik me niet gerealiseerd hoeveel impact deze gebeurtenis op mij heeft gehad, de onveilige herinnering maakte dat ik tegen God heb gezegd dat ik dit te moeilijk vond en ik heb Hem gevraagd of ik weg mocht, maar zou weglopen de oplossing zijn geweest ?
Het antwoord was duidelijk : Ik wil dat je blijft. 
Mijn volgende vraag was : Waarom ? 
Als antwoord kreeg ik een woord : Bidden.
Oké........duidelijk. 

Bidden, ik vond het een lastig antwoord, voelde me er absoluut niet geschikt voor. Maar God bracht in mijn gedachten dat Hij degene die Hij roept bekwaam maakt, dat deed Hij met Mozes, met Jozef, met David. Ze gingen geen makkelijke weg, maar God leerde hen wat ze moesten leren om de taak te vervullen die Hij voor hen op het oog had. 
Op bijzondere wijze begon God me boekjes in handen te spelen over gebed en de Hemelse Rechtbanken, ineens zag ik ook in de Bijbel teksten die me nooit waren opgevallen over rechtzaken en rechtspraken. Ik zit nog midden in deze leerschool, en ik moet eerlijk zeggen dat ik 'm pittig vind, maar ook bijzonder, ik voel me geliefd, dat Hij deze weg met mij wil gaan.

Op een informatieavond over wat er in de gemeente speelde en waarvan ik wist dat ik daar heen moest en dat ik me niet langer afzijdig moest houden, werd mij heel duidelijk dat we nú moesten gaan bidden.
Ik was niet de enige gelukkig, en er was nog een vrouw die dat net zo had ervaren en samen begonnen we op een middag in december in mijn huiskamer te bidden, Het voelde best onwennig, ook omdat ik deze vrouw alleen van een afstandje kende en niet zo goed wist wat ik met haar aan moest, maar ik was er van overtuigd dat het het juiste was om te doen. 

Vanaf de eerste middag zaten we op één lijn en was er veel herkenning, alleen na een aantal weken moest zij weer naar Amerika waar zij een groot deel van het jaar woont.  Stoppen was niet de bedoeling, dat wist ik, maar hoe dan verder ?  Zij tipte me om contact met een ander vrouwen op te nemen en deze hadden er oren naar, het gebed ging door.
Ik deed het maar ik voelde me nog steeds niet erg zeker, zo onbekwaam, maar ik ervaarde wel zegen. 
Als je God gehoorzaamd en doet wat je weet dat Hij van je vraagt betekend dit niet dat het gelijk niet meer moeilijk is. Zoals ik Henk Stoorvogel hoorde zeggen op Opwekking afgelopen Pinksteren (gewoon thuis op de bank kijkend naar Family7) : Geloven en Jezus volgen is niet altijd leuk, maar wel goed.

Ruim een half jaar later hadden we een bijzondere dienst in onze gemeente waarin profetie en bemoediging centraal staan. 
Inmiddels was het profetische niet vreemd meer voor me en had ik al geleerd dat dat en gebed enorm krachtige wapens zijn in het Koninkrijk van God en de geestelijke wereld. 
In Handelingen 2:17 worden woorden van de Profeet Joel aangehaald : "En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen." Als Joel zijn dagen al benoemde als het laatste der dagen dan zitten wij zeker in het laatste der dagen.

Profeteren is Gods Woord spreken, het is altijd opbouwend en bemoedigend en eert God. In die dienst kwam naar voren dat het samen bidden meer van Gods kracht vrij zet. God belooft zelf in Mattheus 18:20 "Waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden."  We ervoer dat als een enorme bevestiging, voor ons, het was niet mijn idee geweest, nu wist ik zeker dat we goed bezig waren en ik begon ook een antwoord op onze gebeden te zien. Wij hadden gebeden dat Gods Geest zichtbaar zou gaan bewegen in onze gemeente, dat mensen vrijmoedig mochten worden om tegen elkaar uit te spreken wat Zijn Geest hun gaf om te spreken.

Ook werd mij duidelijk waarom God wilde dat ik op deze plaats bleef, Hij wilde dat ik erbij zou zijn en zou mee bewegen in Zijn werk. Wat was ik dankbaar voor dit inkijkje. Gods Geest is echt, levensecht, ook al zien we hem niet met het menselijk ook, als wij God vragen onze geestelijke ogen en oren te openen wil Hij dat doen en gaan wij dingen zien en horen, ervaren die ons zullen verwonderen. God spreekt, elke dag, Hij is de God van communicatie en ik word daar hoe langer hoe meer enthousiast over, dit is zo bijzonder, Hij is zo bijzonder. 

Heer dank U wel, ik wil met U wandelen Heer, neem mij mee naar de plaatsen waar U me heen wilt brengen, laat me zien wat U me wilt laten zien, laat me horen wat U wilt dat ik hoor. Zet mijn geestelijke ogen en oren op scherp, maak mij gevoelig voor Uw zachte stem, leer mij te luisteren en te volgen. Vrijmoedig te doen wat U van mij vraagt. Er is nog zoveel wat me niet helemaal duidelijk is maar ik mag mijn vragen aan U stellen en U gewoon vertrouwen. Dit is zo'n mooi avontuur met U, een avontuur waar ik van geniet, en dat genieten is eigenlijk best wel nieuw voor me, maar zo leuk. Dank U wel, dat U mij meeneemt op deze reis.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 24 september 2019

Nieuwe wijn

In Lucas 5:36-38 zegt Jezus "Hij sprak ook tot hen met een gelijkenis : Niemand zet een een lap van een nieuw bovenkleed op een  oud bovenkleed; anders zal de nieuwe lap het oude bovenkleed doen scheuren, en de lap van het nieuwe past niet bij het oude. En nieuwe doet nieuwe wijn in oude leren zakken;  anders zal de nieuwe wijn de zakken doen barsten en de wij zelf zal eruit stromen en de zakken zullen verloren gaan. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe zakken doen en beide blijven behouden."

Een lied wat wij regelmatig zingen in onze gemeente en waar God me ook regelmatig mee heeft doen wakker worden is een lied over "nieuwe wijn". Zinnen als : So I yield to You and to Your careful hand - Ik zal de opbrengst zijn van Uw voorzichtige handen - 
Of :  When I trust You I don't need te understand -Wanneer ik U vertrouw hoef ik U niet te begrijpen -
Of : Make me Your vessel, make me an offering, make me whatever You want me to be - Maar mij een vat, maak mij een offergave, maak van mij wat U maar wilt -  Ik heb het met heel mijn hart gezongen.
Ook de zinnen : In the crushing, in the pressing - In het breken, in het persen - Wijn word onder druk gemaakt, de druif moet kapot en geplet, totaal uitgeperst. Zoals het lied verder gaat : I came here with nothing, but all You have given me. Jesus bring new wine out of me - Ik kwam met helemaal niets dat van enige waarde was, maar U gaf mij alles, U gaf alles voor mij. En het gebed van mijn hart was : Ja Jezus maak nieuwe wijn van mij.

De diepte van die laatste woorden kon ik niet vatten ook al zong ik ze vol verlangen, als Gods Geest deze woorden steeds weer opnieuw in je gedachten brengt dan weet Hij waarom.
Tot ik op een morgen een filmpje van Joyce Meyer keek en zij dit zelfde beeld aanhaalde. Nieuwe wijn is Gods Geest, in oude zakken is ons oude leven. We moeten ons oude leven afleggen en Zijn nieuwe leven aantrekken voor nieuwe wijn. De oude zak kan de nieuwe wijn niet aan, hij gaat scheuren en barsten. 
Een andere mooie vergelijking vond ik Lazarus. we lezen dat in Johannes 11. Jezus riep hem terug uit het graf, de dood : hij kreeg nieuw leven - nieuwe wijn -Toen hij uit het graf kwam zei Jezus dat ze hem de doodsdoeken af moesten doen, het oude, de dood moest van hem af om ruimte te geven aan het nieuwe leven.  
Voor wie het wil bekijken, hier is de link naar het filmpje, het is Nederlands ondertitelt.

Hoe meer ruimte God van ons krijgt om in ons leven te werken en te bewegen met Zijn Geest, hoe meer onze oude zak, ons oude leven onder druk komt te staan en begint te scheuren, die oude zak is niet geschikt om de nieuwe wijn te bewaren. Nieuwe wijn vraag om een nieuwe zak, een nieuwe zak is soepel en beweegt mee met het gistings- en rijpingsproces, de combinatie van nieuwe wijn en een nieuwe zak geeft een optimaal resultaat.

Wat een eye-opener op een vroege ochtend, wat geniet ik daarvan, wakker worden met mijn Heer, met Hem praten en gewoon doen waar Hij mij leid. Mijn ervaring is inmiddels dat Hij mij onder ogen brengt wat Hij wil dat ik zal zien. 
Als ik mijn ogen open doe 's morgens is daar als eerste mijn boekje waarin ik opschrijf met welke gedachte of welk lied ik wakker werd want dat zijn zulke kostbare dingen die ik niet wil vergeten, en als ik ze niet of te laat opschrijf vergeet ik ze echt. Dan zet ik m'n tablet aan voor de Bijbel-app en dan is lopen de berichtjes van mail en You-Tube binnen en zo nu en dan springt daar dan een titel uit waar ik ineens van weet dat ik daar naar moet kijken, en als ik dat dan doe dan spreekt God, bemoedigend, bevestigend, aanmoedigend, soms ook vermanend. God gebruikt echt alles, ik vind dat zo bijzonder. Hij brengt herinneringen terug en ineens zie je een completer plaatje zoals de ochtend dat dit me duidelijk werd. Dan loopt mijn hart over van dankbaarheid.

Ik heb Joyce Meyer wel eens horen zeggen dat het leven met God en Zijn Heilige Geest absoluut niet saai is, en inmiddels is dat ook mijn overtuiging omdat ik het mag ervaren. Als ik mijn geestelijke ogen en oren open zet en op Hem gericht houd gaat er geen dag voorbij of ik hoor Hem spreken en ik vind het fantastisch, ik zou Hem voor geen goud meer willen missen. 

Vader, of zal ik zeggen wijn-Maker, dank U wel voor Uw werk in mijn leven, het breken en persen is niet altijd even fijn, maar het is nodig en het resultaat zal er naar zijn, U doet het met zo enorm veel liefde en zorg. U weet precies wat U doet, U ziet het eindresultaat al voor U, U kunt het al bijna proeven als U er aan denkt, en U zult geen genoegen nemen met een wijn van mindere kwaliteit als U er van overtuigd bent dat U er de beste kwaliteit uit kunt krijgen.
Vader ik geef U toestemming om alles in mijn leven te doen wat nodig is om van mij topkwaliteit wijn te maken tot Uw eer, Heer ik wil alles wat in mij is keer op keer aan U overgeven, help mij om alles in mij steeds op nieuw te brengen onder de leiding van Uw Heilige Geest, te buigen voor de Koning der Koningen. 

'Cause where there is new wine
Waar daar nieuwe wijn is
There is new power
Daar is nieuwe kracht
There is new freedom
Daar is nieuwe vrijheid
And the kingdom is here
Dan is het Koninkrijk daar
I lay down my old flames
Ik leg al mijn oude vlammen af
To carry Your new fire today
Om Uw nieuwe vuur vandaag te dragen

ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 17 september 2019

Putten

Laatst schreef ik al de het leesplan Geheel in Hem in de Bijbel-app me had geraakt. In het plan werd ook het verhaal van de Samaritaanse vrouw aangehaald uit Johannes 4, daar werd de put vergeleken met de "putten" in ons eigen binnenste, de put van de menselijke natuur en het menselijke leven, de "put" van pijn en problemen in je hart. 
Ik begin me meer en meer bewust te worden van het feit dat ik het soms verschrikkelijk moeilijk vind om te kijken naar wat er werkelijk in mijn hart speelt. Waarom ik dat zo lastig vind daar ben ik nog niet helemaal achter, ik denk dat het ook te maken heeft met de angst wat ik daar zal vinden. Wat er tot nu toe uit is gekomen is niet heel mooi en dat vind ik moeilijk om onder ogen te zien. 

Ook al weet ik dat het voor God geen verrassing zal zijn wat ik daar vind, Hij weet het al lang, Hij kent mij door en door en houd onvoorwaardelijk van me. Als ik daar iets uit opvis wat ik moeilijk vind om onder ogen te zien en het bij Hem breng zal Hij zeggen dat Hij blij is dat ik het aan heb gedurfd om het op te pakken en ermee naar Hem toe te komen. Hij zal het aanpakken en als ik het dan ook loslaat zal Hij doen wat Jeremia 31:34 zegt "Ik zal hun zonden vergeven en voor altijd vergeten." 

Jezus wist wie deze Samaritaanse vrouw was, wat er in haar leefde, wat ze had gedaan. Hij was speciaal via deze weg gegaan om haar daar op dat moment te ontmoeten. Waarom zocht Jezus deze confrontatie ? Het was niet de gewoonste zaak van de wereld dat Joden en Samaritanen contact hadden en al helemaal niet als man met een vrouw. Maar Jezus zocht het contact omdat Hij iets tegen deze vrouw wilde zeggen wat haar leven radicaal zou veranderen.
Jezus is niet veranderd, Hij wil nog steeds contact en wil nog steeds laten weten dat Hij het weet en ziet en dingen kan veranderen in en voor ons. 

Blijf ik in mijn angst om het onder ogen te zien hangen en kijk ik dus liever niet, denk ik misschien dat het dan te ingewikkeld word.
Te ingewikkeld voor wie ? Voor mij of voor Jezus ?
Voor mij waarschijnlijk wel, maar voor Jezus absoluut niet !
Hij is de  Almachtige God die met ontferming over mijn "putten" bewogen is en wat er in de overdenking werd gezegd zette me aan het denken :  We verarmen en verzwakken Zijn bediening in ons wanneer we vergeten dat Hij Almachtig is, de verarming is in ons, niet in Hem. We gaan naar Jezus toe als we een Trooster nodig hebben of Iemand die met ons meeleeft, maar we vergeten om Hem te benaderen als de Almachtige God. 

Ineens moest ik eraan denken dat ik heb geleerd dat er 365 keer in de Bijbel staat "vrees niet", voor elke dag een keer, dus je hoeft niet bang te zijn, ook niet om in de diepe "putten" van je ziel te kijken. 

De Bijbel zegt dat we aan Hem mogen vragen, en ook dat Hij ons  zal geven. Mattheus 7:7-8 "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klop, hem zal opengedaan worden."  
Ik kan me niet voorstellen dat Hij onze liefdevolle Hemelse Vader die zelf zegt dat ik Hem mag vragen wat ik nodig heb, tegen me zal zeggen als ik bij Hem kom met mijn vraag: dat kan je niet vragen, dat is echt teveel, hoe kom je erop om dát te vragen ! 

Krijg ik alles precies zoals ik het hebben wil : Nee, maar ik krijg wel wat ik nodig heb en als Zijn kind mag ik alles aan Hem vragen en Hij zal in Zijn wijsheid mij antwoorden en geven wat ik nodig heb. Hij weet dat het moeilijk is om in m'n "putten" te kijken en Hij wil met me mee kijken en het samen met me brengen in Zijn licht.
Hij gaat het niet zelf alleen voor me doen, er staat dat ik zelf moet vragen, en zelf moet zoeken en kloppen, dán zal Hij opendoen, en beloofd Hij dat ik zal vinden en dat Hij open zal doen. Het is mooi dat ik dit weet en meer begin te realiseren, maar het is nodig dat het dieper in mijn bewustzijn doordringt, dat mijn hart gaat weten dat het weet, dat het weet.

Dat is voor mij best een groeipunt (ik schreef eerst werkpunt, maar ik kan het niet in eigen kracht) want ik laat het graag aan Hem over, aan Zijn vaardige handen (zit daar nog een worteltje niet goed genoeg zijn ?) 
Maar God zet mij niet op de reserve bank, Hij stelt mij op in het spel van het leven. Dat in actie komen is best een uitdaging voor mij, het heeft een verandering in mijn denken nodig. 

Dank U wel Vader dat U zo liefdevol mij aanzet tot anders denken en op U vertrouwen, dat U mij aanmoedigt om mee te gaan doen in wat goed is, voor mij, maar ook voor "ons", U en ik, tot het verdiepen van onze relatie, U verlangt naar mijn/onze groei. Ik mag "zaaien" door te doen en U geeft de gunstige (weers)omstandigheden om tot volle groei te komen.
Help mij Heer de stenen uit de "putten" te halen zodat daar weer fris sprankelend water in op kan borrelen, uw Levende Water.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 10 september 2019

Dé Weg

Bij een mail van IkWonderJou kreeg ik dit prachte lied dat ik nog niet kende, de tekst is de belijdenis van woorden die Jezus in Johannes 14:6 zelf van zichzelf zegt : "Ik ben dé Weg, dé Waarheid en hét Leven is."
Bijzonder genoeg heeft Zijn Geest deze zin regelmatig in mijn gedachten gebracht om te belijden dwars tegen moeilijke dingen in, misschien raakte dit lied me daarom wel zo en daarom wil ik het hier delen.

Ik mag meer en meer leren dat Gods eigen Woord hét wapen is tegen alles wat niet van Hem is en beslag probeert te leggen op mijn gedachten, gevoelens of verlangens. 
Misschien klinkt het radicaal maar alleen Jezus is goed op ieder terrein van mijn leven, dát is wat Hij wil. De enige rede waarvoor een mens geschapen is is om in verbinding met Hem te leven 24/7

Psalm 119:114 zegt "Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild, ik hoop op uw woord."
Psalm 73:26 zegt "Al zou mijn vlees en hart bezwijken, mijn harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig."
Een van de namen van God is Jehovah-Jireh : De Heer zal voorzien.


 


I believe You are the way the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven

I believe through every battle

Ik geloof dat door elke strijd
Through every heartbreak
Door elk hartzeer
Through every circumstance
Door elke situatie

I believe You are my fortress

Ik geloof U bent mijn vesting
You are my portion
U bent mijn erfdeel
You are my hiding place
U bent mijn schuilplaats

I believe You are the way the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven

I believe through every blessing

Ik geloof door elke zegening
Through every promise
Door elke belofte
Through every breath I take
Door elke teug adem die ik inadem

I believe that You are provider

Ik geloof dat U de voorziener bent
You are protector
U bent berschermer
You are the one I love
U bent degene waar ik van houd

I believe You are the way the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are
Ik geloof U bent
I believe You are
Ik geloof U bent
I believe You are
Ik geloof U bent

I set my eyes on You

Ik richt mijn ogen op U
It's a new horizon and I'm set on You
Het is een nieuwe horizon en ik richt me op U
And you meet me here today
U ontmoet mij hier vandaag
With mercies that are new
Met genade die nieuw is
All my fears and doubts
Al mijn angst en twijfels
They can all come too
Die kunnen ook komen
Because they can't stay long when I'm here with You
Maar ze kunnen niet lang blijven wanneer ik hier met U ben

I believe You are the way, the truth, the life

Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are the way, the truth, the life
Ik geloof U bent, de weg, de waarheid en het leven
I believe You are
Ik geloof U bent


Dank U wel Vader voor alles wat U bent, U bent ook echt wat en wie U zegt dat U bent en dat is alles wat ik nodig heb op de plaats waar ik ben, op elk moment van de dag mag ik op U gericht zijn en wilt U met mij verbonden zijn door Uw Heilige Geest om mij alles te geven wat ik nodig heb en alles te zijn wat U wilt dat ik zal zijn in deze wereld.


ONDERWEG naar U en met U

dinsdag 3 september 2019

Geheel in Hem


Ik ben zo blij met de Bijbel-app, daar staan zulke mooie hulpmiddelen in om de Bijbel te lezen, variërend van roosters om door een Bijbelboek of zelfs de hele Bijbel in een jaar te lezen tot leesplannen per onderwerp met een overdenking erbij. Een leesplan wat mij enorm heeft geraakt is Geheel in Hem, ik heb er langer over gedaan als de 30 dagen die er voor staan want ik had tijd nodig om erop te kauwen. Tijd om mijn ziel op te roepen zich te buigen voor de waarheid van Gods Woord. Door dit leesrooster maakte God me nog meer duidelijk dat Hij de enige wil zijn in mijn leven, in ieders mensenleven dat zich aan Hem heeft verbonden. 

Colossenzen 3:3 zegt "U bent immers al gestorven en uw leven is nu, samen met Christus verborgen in God." Dat is nog al wat, dat betekend dat mijn oude leven absoluut geen recht meer van spreken heeft want doden kunnen niet spreken. Geen : maar ik wil......, geen : maar dit is niet eerlijk......, geen trots meer, geen eigen rechter meer, niet meer zelf de touwtjes in handen en zelf bepalen. Het enige verlangen in mij wat nog recht van spreken heeft is Zijn verlangen. Mijn wil is aan Zijn wil onderworpen.  Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er ook best wel tegen aan heb gehikt om dit soort dingen in een blog te schrijven. Wat zullen mensen die het lezen wel niet denken, zullen ze vinden dat ik nu toch heus totaal ben doorgeslagen ? 

Toch begin ik meer en meer te ervaren dat God gehoorzamen goed voor me is, dat het me gelukkiger maakt, dat het bewegen in Zijn wil mij vrede brengt. Een voorbeeld daarvan is wat ik schreef over mijn eetpatroon en mijn leer en groei proces daarin, ik schreef daarover in m'n blog Luisteren Het koste strijd; lang en hart omdat ik het moeilijk vond om te buigen boor Gods wijsheid en waarheid, maar toen ik me erin voegde begon het me rust te brengen en kon ik mijn "eisen" (gewicht, figuur) daarin los laten en het in Zijn hand leggen en loslaten en komen op het punt dat ik kon zeggen : Heer ik wil doen wat U zegt, U bent wijs en kent mij beter dan ik mijzelf ken, U weet wat het beste is voor mij en mijn lichaam. Ik ben van U omdat ik van U wil zijn, U dwingt mij nergens toe, U roept  mij, moedigt mij aan om heel dicht bij U te komen als antwoord op Uw liefde voor mij. Uw liefde voor mij was daar het eerst. 1 Johannes 4:19 zegt "Dat wij Hem liefhebben, komt omdat Hij ons eerst heeft liefgehad."  

Zijn liefde en niets anders heeft mij op het punt gebracht dat ik bereid was mij te buigen onder Zijn hand, was dat eng ? Ja dat was een proces van hele kleine stapjes, en dat is het nog, maar ik weet inmiddels ook dat het zo ontzettend de moeite waard is omdat ik het niet alleen hoef te doen. Het vers wat ervoor staat zegt "In de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, de volmaakte liefde verdrijft de angst. Angst houd altijd verband met straf. Wie nog angst kent, kent de volmaakte liefde nog niet." Steeds als ik een prikkel van angst of veroordeling in mijzelf ervaar is dat een alarmbel : daar is iets wat nog niet volledig onder de volmaakte liefde van God is gebracht. Daar is nog een stukje in mij waarvan ik me mag bekeren en wat ik aan Hem mag overdragen en loslaten, wat zich in aanbidding mag buigen voor de Koning van mijn leven : Jezus Christus, de enige Zoon van de Levende God.

Het is een proces wat mijn leven lang zal duren, een proces van heiliging, van heel worden, van meer en meer op Hem gaan lijken. Soms zal het pijn doen, soms zal het wat meer tijd kosten omdat het in mij tegensputtert, maar ik ben dankbaar dat God mij in Zijn liefde steeds weer zover krijgt dat ik niets liever wil dan mijn knieën te buigen voor Hem, want Hij is zo goed voor mij.

Op het moment dat ik besloot om mij leven aan Hem te geven had ik geen idee van hoe diep Hij met mij verweven verlangde te zijn, maar ook niet van hoe bijzonder en kostbaar dat zou zijn. 
Met dat ik dit schrijf komt er een hele oude zin in mij op uit een lied van Johannes de Heer 458 : Neem de wereld, geef mij Jezus.   Neem de wereld, geef mij Jezus,
wereld-vreugd’ gaat ras voorbij,
maar de liefde van mijn Heiland
blijft voor eeuwig rijk en vrij.

Refrein:
O, de hoogte, lengte, diepte
van zijn liefde, zonder peil,
o, de volheid van verlossing,
onderpand van ’t eeuwig heil.


Neem de wereld, geef mij Jezus,
want zijn troost is zalig, zoet;
Hij bewaart mij, geeft mij vrede;
dit is ‘t, wat mij juichen doet.


 Neem de wereld, geef mij Jezus,
want in Hem heb ‘k eeuwig licht.
En op ’s levens weg met Jezus,
blijft geen duisternis in ’t zicht.


Neem de wereld, geef mij Jezus,
‘k weet, Hij stierf voor mij aan ’t kruis,
‘k dank Hem hier en ook voor eeuwig,
als ‘k Hem zie in ’t Vaderhuis.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 27 augustus 2019

Prijs Hem

Gebruikte God eerst veel Engelstalige liederen, het zijn de laatste tijd steeds vaker ook Nederlandstalige liederen en ik moet zeggen dat ook deze diep binnen komen. 
Ik gegroeid op met Johannes de Heer en Glorieklokken en later natuurlijk Opwekking maar ik trok steeds meer naar de Engelstalige muziek.  In de gemeente waar ik kom word veel gezongen van Hillsong-, Bethel- en Planetshakers, maar de Nederlandse teksten begin ik ook steeds meer te waarderen, zoals bijvoorbeeld dit lied waarvan de tekst me raakte en beschrijft wat ik in mijn leven mag leren en ervaren. 

In de Bijbel worden we regelmatig opgeroepen om Hem groot te maken, in wat voor situatie je ook zit. Psalm 103:1 bijvoorbeeld leert ons onze ziel aan te moedigen Hem te prijzen : "Prijs de Heer, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam."  Psalm 63:2 brengt voor mij onder woorden hoe sterk ik er naar zou moeten verlangen om Hem te prijzen "God, u bent mijn God, u zoek ik, naar u smacht mijn ziel, naar u hunkert mijn lichaam in een dor en dorstig land zonder water." Hem prijzen maakt het kanaal tussen Hem en mij open waardoor Zijn Geest vrij kan stromen. Soms is het best lastig om Hem groot te maken en te prijzen als dingen niet soepel gaan , maar Paulus en Silas laten ons zien dat Hem groot maken niets met onze omstandigheden te maken heeft.  In Handelingen 16:25 lezen we "Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen." Als de situatie lijkt op een aardedonkere nacht en het lijkt of we er gevangen in zitten : Prijs Hem. 
Dit vers zegt nog iets. Als wij zo reageren in moeilijke tijden word dat opgemerkt door de mensen om ons heen, onze houding, onze reactie op de omstandigheden maakt verschil, dat valt op en kan er voor zorgen dat mensen het opmerken. Zo kunnen we een getuige zijn van wat God voor invloed heeft op ons leven. 

Habakuk 3:17-18 zegt het heel sterk "Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining - toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt.Geen ruimte voor gemopper of geklaag en zelfmedelijden, ook al zit ik finaal aan de grond en zie ik absoluut geen oplossing meer  "toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt."
Prijs Hem, in je dag vol zorgen
in je angst voor morgen: zing
zing dan je lied en prijs Hem
als de storm tekeergaat
als je nergens licht meer ziet
want God vergeet je niet

Hij heelt je hart, je huilt niet meer
Hij maakt je heel en morgen dans je weer

Prijs Hem, laat de hele wereld weten
dat God ons niet vergeet
We zingen samen:

Prijs Hem, want zijn liefde redt ons
Prijs Hem, want zijn woord bevrijdt ons
Prijs Hem, we zingen samen
Prijs Hem, onze God is machtig
Prijs Hem, wat Hij maakt is prachtig
Prijs Hem, Hij houdt alles overeind
Zijn liefde kent geen eind
Zijn liefde kent geen eind

Er komt geen einde aan zijn koninkrijk
want Hij komt terug en Hij zal koning zijn

Hij zal koning zijn !


Dank U wel Vader dat U mij heeft geleerd om U groot te maken juist als het moeilijk is, help mij om niet te kijken naar wat ik met mijn menselijke ogen allemaal zie, maar mijn ogen alleen op U te richten, mijn hart wagenwijd voor U open te stellen en U te prijzen want Uw liefde kent geen eind. Uw liefde is alles wat ik nodig heb.
U verlangt maar naar één ding, een intieme relatie met mij, Uw geliefde kind waar U alles voor gaf en alles voor over had en heeft. Hoe intiem onze relatie zal zijn hangt van mij af, U gaf alles en staat er altijd voor open, U kijkt ieder moment van de dag naar mij uit, help mij Vader U alles te geven en mijn ogen alleen maar op U gericht te houden en onze relatie op de eerste plaats in mijn leven te stellen. Open mijn geestelijke ogen nog verder, opdat ik U meer kan en zal zien.

Mattheus 22:36-38 "Meester, wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes ? Jezus antwoordde : Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste."

Vader ik wil U lief hebben boven alles, ook als ik dingen moeilijk vind, uit het verleden of het heden.  Door U te aanbidding mag ik ook al mijn emoties bij U te brengen en helpt U ze weer in rustiger vaarwater te komen.  Door U groot te maken kom ik steeds weer tot rust en vertrouwen dat U goed bent en groot, dat U onvoorwaardelijk van mij houdt en dat U niets uit de hand loopt. Ik vertrouw U Koning Jezus.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 20 augustus 2019

God wil mij

Er gebeurd de laatste tijd zoveel in mij dat ik het soms best lastig vind om de dingen te verwoorden in een blog, maar ik weet ook dat ik het moet delen, dat was de opdracht die ik kreeg om te bloggen over wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven en daar wil ik gehoor aan geven ook als ik het lastig vind, maar vorige week heb ik belooft deze les te delen dus bij deze.

Op een rustige zaterdagmiddag zat ik in een al wat oudere Eva te lezen met daarin een interview met Henk Binnendijk, ik kan deze man enorm waarderen dus was erg benieuwd. Dan lees ik een zin die binnenkomt als een lichtflits. Henk spreekt hier over Gods genade die hij proefde : "Hij liet me zien : jij kunt Mij loslaten, maar Ik laat jou niet los. Je bent mijn kind ! Je kunt wel denken dat jij niet zonder Mij kunt, maar Ik kan niet zonder jou." 

God zegt : Ik kan niet zonder jou !
Even dacht ik, kan ik dat zo zeggen, en toen was daar die bevestiging in mijn geest : Klopt, Ik wil en kan niet zonder jou.

In mijn blog Stil vertrouwen schreef ik al hoe God mij herinnerde dat Zijn ogen onafgebroken op mij gericht zijn (trouwens niet alleen op mij maar op ieder mens persoonlijk) en nu ging Hij nog een stapje verder in Zijn bevestiging aan en van mij : Ik kan niet zonder jou. Mijn hart verlangt zo intens naar jou (mens) dat ik er alles voor over heb om jou liefde voor Mij te winnen.

In die zelfde tijd las ik het boekje "Geheimen van de wijnstok" van Bruce Wilkinson waar hij ingaat op wat Jezus zijn discipelen leert in Johannes 15:1-8 De oproep van Jezus is : blijf in Mij, blijf alsjeblieft in Mij, heel dicht bij Mij, dan kan Mijn leven door jou heen stromen, dan zijn wij ten volle met elkaar verbonden, dan kan al Mijn goeds in jou stromen. Al dat goeds dat ik voor jou heb, zoveel meer als dat jij je kan voorstellen. En als jij daar helemaal van doordrongen en vervult ben gaat er iets heel moois gebeuren, dan ga jij overstromen, dan gaat het naar anderen toe stromen, ga jij dus vrucht dragen.

Realiseren wij ons wel echt en terdege hoeveel God van ons houd ? Als ik heel eerlijk ben denk ik dat dat besef veel dieper kan dan dat het nu is, zelfs nu het door deze realisatie dieper is geworden. Zijn liefde voor ons is zo groot dat wij het met ons menselijke verstand niet kunnen bevatten. Maar het is Zijn verlangen dat we ons daar wel naar uitstrekken en het ook willen ontvangen.
Hij verlangt er zo intens naar om ons te vullen met een besef van Zijn liefde dat er geen ruimte meer overblijft voor iets anders, dat ons leven word zoals Romeinen 11: 36 zegt "Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen."

In die tijd begon ik me ook te realiseren hoe diep mijn neiging om te vluchten zit, als er dingen gebeuren waar ik zelf geen invloed op heb, die onverwachts zijn en die buiten mijn comfortabele zone gaan heb is er iets in mij dat het liefst de benen neemt. Toen liet God me zien dat ik mag vluchten en dat Hij er naar uitkijkt dat ik naar Hem toevlucht, dat ik dan bij Hem kom schuilen. En ik bedacht me dat als je bij Iemand gaat schuilen je er het liefst heel dicht tegenaan kruipt zoals een klein kind bij zijn vader of moeder wegkruipt als er iets voor hem of haar engs gebeurt. Ze zouden het liefst in je kruipen, daar verlangt God nou ook naar, dat ik in Hem wegkruip als ik het eng vind wat er gebeurt. 

Met Pasen hadden wij een brunch in onze gemeente en op ieder bord lag een tekstkaartje, op de mijne stond 1 Korinthe 16:13 "Wees waakzaam, volhard in het geloof, WEES MOEDIG en sterk."
Ik heb dit kaartje in het hoesje van m'n mobiel gestoken en regelmatig word ik er door Papa God aan herinnert : WEES MOEDIG, die woorden stonden niet voor niets groter gedrukt dan de andere woorden. Moed is handelen terwijl je angstig bent. De bijbel zegt 365 x vrees niet, ik hoef niet bang te zijn, ik mag moedig zijn Fillipenzen 4:13 zegt "Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft." 

Dank U wel Vader dat ik niet moedig hoef te zijn in eigen kracht, ik mag moedig zijn door Christus die mij kracht geeft. Ik mag wegkruipen in U, me helemaal aan U toevertrouwen en alles wat in U is door mij heen laten stromen. Daar hoef ik me alleen maar voor aan U te hechten, U doet de rest. Het enige wat U van mij vraagt is in U te blijven, ik wil niets liever Papa God, want U bent goed, en U bent alles wat ik nodig heb en U bent alles wat ik kan zijn.
Dank U wel Vader, ik ga steeds meer van U houden door wat U mij allemaal over Uzelf leert.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 augustus 2019

Jezelf vergeven

God maakt in Zijn liefde heel wat ik mij los, Hij laat mij zien hoe Hij naar mij kijkt en Hij wijst mij wat het beste is voor mij en helpt mij mezelf daarin te voegen, uit liefde voor Hem.

Een boek waar ik nog steeds  ben ik bezig ben is "Laat los" van Scheils Walsh. Ook dat maakt veel in me los en na de eerste hoofdstukken waar ik eerder het blog "Nooit verlaten" over schreef heeft het een hele tijd op een stapel liggen wachten omdat er een hoop verteerd moest worden, en dat proces had tijd nodig, en eerlijk gezegd, het is nog steeds niet uit, het is weer op de stapel beland maar door de hoofdstukken die ik weer las werd ik me pijnlijk bewust van hoe negatief ik naar mezelf keek en hoe ik daarmee God verdriet deed, maar ook een deur open zet voor de boze om mij te veroordelen, hij helpt me met alle plezier een handje mee om mezelf naar beneden te halen, hij geniet er met volle teugen van. 

Maar zoals zo vaak werkt God vanuit allerlei kanten, zo mooi hoe Hij dat doet, door filmpjes en boeken op je weg te brengen, precies op Zijn tijd om je te raken, te leren, te onderwijzen. Een ander boek wat Hij daar ook voor gebruikt is "Bestemd voor overwinning" van Joseph Prince. 

Gods vergeving is in Zijn bloed, niet zo nu en dan een druppeltje maar een constante douche. Het belijden van onze zonden (tekortkomingen) is niet om vergeven te worden, we zijn al vergeven toen Jezus aan het kruis stierf, het is om de dingen uit het duister van het verborgene (schaamte) in het licht van Zijn vergeving te brengen. Stap niet zo nu en dan onder die douche, sta eronder, dat is de plaats waar je hoort te staan, waar je voor bestemd bent, waar Hij je heeft geplaatst toen jij je leven in Zijn hand gaf en Hij Zijn intrek in jou hart nam. Het beeld van die constante douche was nieuw voor me, ik had het kunnen weten maar ik had het gewoon nooit zo gehoord en gezien, het was een echte eye-opener.

Er is een definitieve weg uit uit de schuld en schaamte, de onzekerheid en de angst : Jezus is die weg, maar terwijl ik onder de douche van Zijn genade stap is het wel van belang dat ik dingen los laat en mezelf vergeef. 
Het drong tot me door dat als ik onder die douche stap en blijf staan het ook minder eng word om al die dingen los te laten. Als ik daar onder sta strek ik als vanzelf, mijn handen uit naar dat reinigende bloed, het water van Zijn Geest, Zijn genade waar geen eind aan komt, dat over me heen stroomt en me schoon wast en me vrij maakt van ieder spoortje vuil, van binnen en van buiten.

Ik schreef dat het als vanzelf gaat, maar het begint met een keus, de keus om onder die douche te stappen, de keus om mijn handen leeg te maken. Terwijl ik dit schrijf schiet mij nog een beeld te binnen. Voor wij onder de douche stappen ontdoen we ons van onze kleding, we stappen naakt in de straal, niets is dan meer verborgen, alles is zichtbaar. Hij mag alles zien, alles wat in ons hart en leven verborgen licht. Onder die douche stappen is een keus om helemaal zichtbaar te zijn, Hem alle ruimte te geven om aan te wijzen in je gedachten, in je hart wat niet Hem reflecteert, wat Hem verdriet doet en jou schade aanbrengt, zoals negatieve gedachten over jezelf. Erkennen dat het niet goed was en dan jezelf vergeven en aanvaarden dat Hij het je al lang vergeven heeft, dan kan je het los laten en dat is zo bevrijdend mocht ik leren.

Helaas dat is niet in één keer klaar, het is een proces waarin Hij zo liefdevol en geduldig stukje voor stukje onder je aandacht brengt en je vraagt : wil je dat ook aan Mij laten zien, wil je het aan Mij geven, wil jij vergeven, die ander (waar nodig), maar ook jezelf,  mag ik de pijn  uit jou tillen en mag ik die wond schoonwassen met Mijn kostbaar bloed wat voor jou gevloeid heeft en mag ik daar dan mijn genezende balsem overheen gieten, mag ik die plaats vullen met Mijn liefde voor jou zodat daar nog meer van Mij zal zijn ?  
Hij verlangt daar zo intens naar, ik leerde daar een hele bijzondere les over maar dat in het volgende blog.

Dank U wel liefdevolle Vader dat U zoveel geduld met mij hebt en me zulke diepgaande en kostbare lessen wil leren. Ik vind het soms verschrikkelijk lastig, maar als ik terug kijk ben ik U zo enorm dankbaar. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 augustus 2019

Stil vertrouwen (vervolg)

In mijn blog van vorige week schreef ik over de eye-opener over dat God mij nooit uit Zijn zicht en zorg zal verliezen. Natuurlijk wist ik dat wel in mijn hoofd maar tot dat moment was het niet diep in mijn hart en ziel, mijn wezen geland, nu wel en wat een verschil maakte dat.

In het proces waarin God bezig was om mij te leren me aan Zijn voedingsadvies voor mij te houden (ik schreef daar al over in m'n blog Luisteren)  mijn lichaam te leren aanvaarden en Hem daarin te vertrouwen had God mij op een gegeven moment de vraag gesteld of ik Hem mijn lichaam wilde geven. Eerlijk gezegd heb ik daar wel even mee gestoeid, maar ik wist heel goed wat Hij er mee bedoelde : mocht Hij voor mijn lichaam gaan zorgen ?  
Durfde ik Hem te vertrouwen, te gaan doen wat Hij mij had gezegd wat goed voor mij was en het resultaat aan Hem over te laten, wat dat ook zou worden. Om daar niet langer zelf een einddoel aan te plakken maar gewoon van de reis met Hem te gaan genieten. 

Daar zit ook aan vast dat ik Zijn waarheid over mijn lichaam zou aanvaarden en het niet langer af zou wijzen (daarover schreef ik al in Aanvaard

Al deze dingen hebben heel lang om elkaar en door elkaar gedraaid, en hebben mijn hoofd en hart erom gestreden. Pas toen ik me bewust werd van de wortel van deze enorme strijd in mijn denken en gevoel en ik me realiseerde dat het met afwijzing en angst voor onveiligheid te maken had en ik dat bij God mocht brengen en Hij die afschuwelijke diepe wortels eruit haalde kwam er verandering en bovenal rust. 

Toen ik voor mijn onvermogen om mijn lichaam te accepteren liet bidden kreeg die persoon een beeld van een pad die door een tuin liep. De tuin was woest, dor, een wildernis Op het pad stond een poort/hek en aan de andere kant van het hek lag een prachtige bloeiende Engelse tuin. De boodschap was : nu is het moeilijk en zwaar maar maak elke dag de keuze om door het hek te gaan naar die mooie overvloedige tuin. En ik realiseerde me dat die mooie tuin is dat wat God voor mij heeft. Door het hek gaan is een bewuste keuze, een besluit, een manier van je denken vernieuwen.
Dat moeten we elke dag gebeuren zegt Efeze 4:23 "Dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden." Steeds weer opnieuw kiezen : blijf ik in deze wildernis of stap ik in die prachtige tuin, kies ik voor mijn eigen denken of voor Gods manier van denken. 

Ineens moest ik denken aan een klein kind dat leert lopen, het is niet zo dat zo'n kleine op een dag opstaat en wegloopt. Het is een proces van vallen en opstaan, stapje voor stapje, aan de hand van vader of moeder. Zo leert Papa mij aan Zijn trouwe vaderhand lopen. 
Door me bewust te worden dat ik geen moment uit Zijn zicht en zorg zal zijn kreeg ik de moet om te zeggen : Ja Papa U mag mijn lichaam hebben, U mag er voor zorgen, en eigenlijk geloof ik dat U dat nog veel beter dan ik het zelf kan ook. 

Sinds dat moment maak ik elke dag dit besluit en dank ik Papa dat ik weer een nieuwe dag heb gekregen om met Hem van die prachtige tuin te genieten. Het gaat niet meer om het bereiken van een doel maar om de reis, ook die manier van denken is een gevolg hiervan. Ik had er vaak over gehoord maar vond dat een lastige, en soms nog wel, maar ik mag leren steeds weer terug te gaan naar de reis.
Ik had meer met een to-do-lijstje dat je af kan vinken als je doel bereikt is, maar daardoor vergat ik te genieten. Genieten van Zijn kinderen is nou precies wat de Vader graag wil, maar hoe kan Hij van mij genieten als ik niet geniet ? 

Dank U wel Vader voor deze moeilijke weg, het was best zwaar en af en toe zag ik niet waar dit op uit moest lopen, voelde ik me verward en begreep ik U niet, maar al die tijd was Uw oog onafgebroken op mij gericht en was Uw hand onder mij en om mij heen. U bent zo geduldig, goed en genadig. Ik ben zo dankbaar voor wat ik uit Uw hand mag ontvangen. Ik houd van U.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 30 juli 2019

Stil vertrouwen

In mijn proces van genezing heb ik mogen leren dat God weet waar de wortel van een probleem is, sommige dingen blijven heel lang obstakels zonder dat je echt weet te ontdekken waarom. Daarin heb ik mogen leren dat ik mag vragen : Heer laat U me zien waar die wortel zit. Ik heb ook mogen ervaren dat Hij zo'n gebed beantwoord. Vaak krijg ik het antwoord alleen anders dan ik had verwacht en soms duurt het ook langer dan ik had gehoopt, maar daarin leer ik een bijzondere les. 
Jesaja 55:8 zegt  "Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren."  en keer op keer moet ik dat beamen als ik achteraf terug kijk, Hij had in Zijn wijsheid gelijk en ik mag geduld leren en leren vertrouwen. 

In mijn jeugd hoorde ik vaak de zin "In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn" Deze zin komt uit Jesaja 30:15 waar God tegen Zijn volk Israël zegt "Want zo zegt de Here Here, de heilige van Israël. Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw rust zijn, maar u hebt niet gewild." God spreekt  hier het volk aan op hun hardnekkige ongehoorzaamheid, het niet vertrouwen op Hem. 
Dat "stilheid en vertrouwen" bleef toch bij me malen, God zegt dat dat de oplossing zou zijn geweest, in stilheid en vertrouwen op Hem leven.  

Toen hoorde ik dit tot dan voor mij onbekende lied wat zegt : Wees stil mijn onrustige ziel, weet dat Hij God is, weet dat Hij getrouw is, bedenk je alles wat Hij al voor je heeft gedaan.
Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is 
Be still and know that He is Holy
Wees stil en weet dat Hij Heilig is
Be still oh restless soul of mine
Wees stil mijn onrustige ziel
Bow before the Prince of Peace
Buig voor de Vredevorst
Let the noice and clamor cease
Laat het geluid en de schreeuw ophouden

Be still and know that He is God
Wees still en weet dat Hij God is
Be still and know that He is faithful
Wees still an weet dat Hij getrouw is
Consider all that He has done
Denk aan alles wat Hij heeft gedaan
Stand in awe and be amezed
Sta vol ontzag en verwondering
And know that He will nerver change
En weet dat Hij nooit zal veranderen
Be still
Wees stil

Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know that He is God 
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still
Wees stil
Be speechless
Wees sprakeloos

Be still and know that He is God
Wees stil en weet dat Hij God is
Be still and know He is our Father
Wees stil en weet dat Hij onze Vader is
Come and rest your head upon His breast
Kom en rust, leg je hoofd op Zijn borst
Listen to the rhythem of
Luister naar het ritme van
His unfailing heart of love
Zijn onfeilbare hart van liefde
Beating for His little ones
Dat klopt voor Zijn kleintjes
Calling each of us to come
Dat ons roept om te komen
Be still
Wees stil
Be still
Wees stil


God liet me zien dat ik als klein kind leerde dat degene waar jij als kind op vertrouwd dat ze voor je zorgen het soms ineens niet doen (om wat voor reden dan ook, ik denk dat het in mijn situatie onvermogen was) en dan leer je dat je voor jezelf moet zorgen. Dat gaat niet bewust, maar het word wel een mechanisme dat diep in je ziel verankerd is. Vraag me niet hoe en waarom, maar ik denk dat in mijn geval het eten werd, letterlijk een buffertje opbouwen voor periodes dat je het nodig hebt. Waarom het dit mechanisme werd bij mij weet ik (nog steeds) niet, zover ik me kan herinneren heb ik in mijn jeugd geen dag honger gehad omdat er geen eten was. 
De wortel had te maken met vertrouwen, blijkbaar zat er diep van binnen een vraag : wat als God nou toch eens niet voor mij kan zorgen, dat er een moment komt dat ik het weer (even) alleen moet doen.

Een dag of wat later liep ik de post te bezorgen en kwam het woord "onafgebroken" in mijn gedachten en al snel moest ik denken aan een indruk die iemand vorig jaar voor mij kreeg waar in o.a. stond "Zeg haar dat Mijn ogen onafgebroken op haar gericht zijn" Ineens begreep ik dit woord. Hij laat mij nooit uit Zijn oog, Hij knippert nog niet eens met Zijn ogen, Zijn oog is constant op mij gericht. Hij zal mij nooit uit Zijn oog en zorg verliezen.

Dank U wel Papa dat ik bij U nooit bang hoef te zijn dat U uiteindelijk ook maar ooit heel even niet voor mij zal kunnen zorgen.

Deze bewustwording had grote gevolgen maar daarover in een volgend blog.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Knipoogje

Zo af en toe vraag ik me af hoe mijn moeder met haar geloof in God beleefde, hoe haar relatie met haar Vader was. Mijn moeder was een vrouw...