Zoeken in deze blog

dinsdag 30 juni 2020

De Naam Jezus


In de jaren die achter me liggen waarin ik veel innerlijke genezing heb mogen ontvangen en waarin Hij mij vergoed wat ik verloren ben, wat van mij gestolen was door het leven heeft Hij mij het krachtigste wapen geleerd te gebruiken wat er is : de Naam van Jezus.  
Vaak denken we veel te ingewikkeld, Hij zegt : Roep Mijn Naam aan, meer hoef je niet te doen. Roep mijn Naam aan en geloof, vertrouw, Ik zal je helpen.


I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind
cause I know there is peace within Your presence
I speak the name of Jesus

I just want to speak the name of Jesus
till every dark addiction starts to break
declaring there is hope and the is freedom
I speak the name of Jesus

cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire

I just want to speak the name of Jesus
over every fear and all anxiety
to every captive by depression
I speak Jesus

Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire
shout Jesus from the mountains
Jesus in the street
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus 
Jesus 
Jesus

Zo vaak heb ik ervaren dat deze naam in me opborrelde en fluisterend over m'n lippen kwam, in aanbidding, als een hulproep, als een verklaring : Jezus Koning Jezus. 
Alles moet wijken voor de Naam van Jezus. 
Filippenzen 2:9 zegt "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat."
Zelfs de boze geesten weten wie Hij is, in Marcus 1:23-26 lezen we wat een boze geest tegen Jezus zegt "Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde : "Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret ? Ben je gekomen om ons te vernietigen ? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei : "Zwijg en ga uit hem weg !" De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw." 
In de geestelijke wereld is absoluut duidelijk wie Jezus is en welke kracht er van Hem uitgaat. En die Geest leeft ook in mij zegt Romeinen 8:11 "Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest die in u leeft."

Ik ben zo enorm dankbaar dat Hij alles wat geestelijk dood in mij is door de zonden tot leven brengt door Uw Geest die Leven in in mij, dát is innerlijke genezing : Gods Geest die alles wat dood in ons is, wat trauma heeft opgelopen wil genezen en tot leven in Hem wil brengen. 

Romeinen 10:13 zegt het "Want er staat geschreven : "Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered." Paulus haalt hier Joel 3:5 aan "Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen." 

Dank U wel Heer dat U mij hebt geleerd U boven alles te zoeken, Uw Naam aan te roepen in elke situatie en omstandigheid die me pijn doet of angst aanjaagt, in alles waar ik geen raad mee weet. Dank U wel dat Uw Naam alles is wat ik nodig heb, Uw Naam is redding en verlossing in elke situatie.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 23 juni 2020

Het verlorene herstelt

In de Bijbel-app was ik bezig in  het leesplan : Elisa: een verhaal over een belachelijk geloof  Op een van de dagen word het verhaal uit 2 Koningen 6:1-7 behandelt over één van de leerlingen van de profetenschool die meehielp om bomen om te hakken om gebouwen te maken om in te wonen en leren. Hij had er een bijl voor geleend om mee te kunnen helpen, en dan vliegt het blad van de bijl eraf in het water. De man in radeloos en gaat naar Elisa. Hij heeft iets verloren wat hij niet kon missen, het was niet eens van hem. Elisa gooit een stok in het water en het bijlblad komt boven drijven en de man kan het zo weer pakken. 

Door dat verhaal kwamen er een paar dingen in mij op :
*  Wat wij hebben is van oorsprong niet van onszelf, we hebben het van Hem gekregen om te gebruiken voor Zijn eer. 
*  Wat wij verliezen zal Hij ons vergoeden.
*  Deze man bouwde mee aan Gods werk, het was niet voor zichzelf dat hij bezig was. 

Die zelfde dag luisterde ik een preek van Stef Schagen : "Jozef de dromer : Het gaat niet om jou" Jozef werd heel veel onrecht aan gedaan, hij verloor zijn plaats als lievelingszoon, zijn vrijheid. Hem werd onrecht aangedaan en dat deed pijn, en dat alles als gevolg van een droom die God hem had gegeven. 
God werkte in de pijn en het onrecht om Jozef te vormen tot de man die God nodig had naast de Farao om de belofte die God aan Abraham, Izaak en Jakob (de vader van Jozef) gedaan had te volbrengen. Als Jozef niet door God op die plaats was gebracht zouden die mensen waarschijnlijk van honger zijn omgekomen en zou Jezus, de redder die God uit dat geslacht zou doen voortkomen er niet zijn gekomen. 

God waakt over Zijn plannen en Hij waakt erover en zorgt dat ze uitkomen omdat Hij een God van Zijn Woord is, Hij doet nooit loze beloften. Ik geloof dat dat voor ieder mens geld. 

God werkt door ons verlies, het onrecht en de pijn die daarmee gepaard gaat heen. Hij weet van het onrecht en Hij brengt wat je verloren hebt terug, en meer.

Zo moest ik denken aan mijn (zelf) vertrouwen wat al jong van mij geroofd werd, ik verloor het in niet gewaardeerd worden, in gepest worden en ik was de leugen van niet goed genoeg zijn en nooit zullen zijn gaan geloven. 
Maar God.......
God wist wat Hij in mij had gelegd toen Hij mij formeerde in de schoot van mijn moeder, Hij wist waarom Hij dat daar in had gelegd en wanneer Hij dat wilde laten bloeien en waarom.

Zo voelt het proces wat ik in mijn vorige blog heb proberen te beschrijven. God ging mij laten zien dat ik wel in staat was om digitaal te solliciteren en alles aan te leveren wat aangeleverd moest worden om daar in dienst te treden. Dat ik in staat was om een nieuw systeem van werken aan te leren om bij een nieuwe baas aan de gang te kunnen (sinds Sandd is opgehouden te bestaan werk ik nu bij Post.nl)  Ik ben zo blij met deze baan. Ik kreeg precies die dagen die ik kon werken in combinatie met mijn andere bezigheden van zorg, ik ben er zelfs op verschillende punten op vooruit gegaan. 
Kort daarna werd ik ook oppasoma, iets wat ik altijd heb gezegd niet structureel te willen doen. Het was bijzonder om vier weken een dagje voor één van onze kleinkinderen te mogen zorgen, door wat er de laatste maanden allemaal gebeurde in de wereld viel dat stil, maar deze weken waren zo genezend. Gisteren hebben we het gelukkig weer opgepakt. Toen het zo liep wist ik dat God me aanmoedigde om hierin te helpen. Op de eerste ochtend dat deze mooie kerel aan mijn zorg zou worden toevertrouwd werd ik wakker met een zin uit Nehemia 2:20 "......De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen......." Dit raakte me en ik herinnerde me wat God al verschillende keren tegen me had gezegd : Als Ik je roep maak ik je bekwaam. Ik had dit al lang in je gelegd, maar je bent er van beroofd, maar ik zorg ervoor dat je het terug krijgt, je kan het en je mag er van genieten.
Genieten, ook iets wat ik niet kon.

Ergens al jong was ik mijn vreugde verloren, toen God een tijd geleden over mij liet uitspreken dat Hij mijn levensvreugde zou herstellen was mijn eerste gedachte : Heb ik die ooit gehad dan ? (ik schreef daar deze blog Vreugde) En nu, nu zie ik die inderdaad terugkomen. Ik leer genieten, iets wat ik niet kon. 

Ja God herstelt, Hij brengt terug wat je hebt verloren op wat voor manier dan ook. Dit geeft mij zoveel hoop, voor mezelf, voor het leven van mijn kinderen en kleinkinderen, voor ieder mens die zich gewonnen geeft aan Hem. God is een God van recht en gerechtigheid op alle terreinen van ons leven. Vaak door diepe dalen heen, maar altijd tot Zijn eer en glorie, en dat is het enige waar het om gaat. Daar zijn we voor geschapen om Hem te eren. 


ONDERWERG naar Hem en met Hem 

dinsdag 16 juni 2020

Gerechtigheid

"My one defense, my rightousness, oh God, how I need You" met deze zin werd ik op een ochtend wakker. 
Weer dat woord "gerechtigheid"

Gerechtigheid, in Christus ben ik rechtvaardig. Als Vader God naar mij kijkt ziet Hij Zijn Zoon Jezus Christus en niet de besmeurde Danielle. Danielle is in Jezus net zo schoon als Jezus. 
In het boek "Niet schuldig" van Dr. Creflo A. Dollar las ik dat als we dit niet kunnen geloven we vaak ook een probleem hebben met geloven dat we volkomen vergeven zijn. Vergeven is niet bedekt zoals onder de wet van Mozes de zonden van het volk voor een jaar bedekt werden door het offer van de hogepriester op grote verzoendag. Vergeven is weggewassen, Hij denk er zelfs niet meer aan. 

Als je werkelijk gelooft dat je vergeven bent blijft er ook geen spoortje schuldgevoel of veroordeling meer over. 

Toen God hiermee aan de gang ging moest ik erkennen dat het waar was en dat mijn denken nog een stuk  vernieuwing nodig had. Vernieuwing van je denken is jou denken in lijn gaan brengen met Gods manier van denken, en God denkt zo anders dan ik met mijn menselijke brein doe. Maar gelukkig heeft Hij mijn brein gemaakt met een vrije wil en de mogelijkheid om te veranderen. 

Ik begin mijn brein steeds meer te waarderen. Als ik eerlijk ben heb ik tot voor kort heel diep van binnen grotendeels onbewust de overtuiging gehad dat ik dingen niet kon, er niet goed in was. God begon me te laten zien dat dat op verschillende terreinen tot uiting kwam. Ik was overtuigd dat ik alleen maar kon falen. 
Hij herinnerde me er echter aan dat als Hij je roept Hij je ook bekwaam maakt, dat deed Hij met Mozes en met David, en dat doet Hij met ieder die voor Hem wil leven, voor ieder heeft Hij een eigen specifieke taak in het leven.  

In korte tijd veranderde er verschillende dingen in mijn dagelijkse leven en ik ging dingen doen die ik altijd had gezegd niet te gaan doen. Ik ervoer daarin heel duidelijk Gods leiding. 
Ik veranderde van baan, en ik werd oppasoma. 

En toen kwam dat diepe gevoel van onbekwaamheid behoorlijk agressief naar boven, samen met z'n boezemvrienden schuld en schaamte. Ik riep het uit naar God : Heer HELP, U heeft me hier toch in geleid, dat heb ik toch niet verkeert begrepen ? Waar komt dit vandaan ? En toen liet God me dus zien dat ik nog niet ten volle geloofde in de gerechtigheid die Hij mij had geven, in Zijn totale vergeving voor al mijn fouten en tekortkomingen. 
Lord. I come, I confess
bowing here I found my rest
without You I fall apart
You're the One that guides my heart

Lord I need You, oh, I need You
Every hour I need You
my one defense, my rightousness
oh God, how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
where grace is found is where You are
and where You are, Lord I am free
holiness is Christ in me

To teach my song to rise to You
when temptation comes my way
and when I cannot stand I'll fall on You
Jesus You're my hope and stay


Vader dank U wel dat U weet wat U in mij hebt gelegd en waarom. De boze heeft mij de leugen dat ik het niet kan en nooit zal kunnen, niet goed genoeg ingefluisterd en ik ben het zelfs gaan geloven. Dank U wel dat U mij die leugen hebt doen inzien en mij overtuigd hebt van hoe U naar mij kijkt, dank U wel dat ik me van deze leugen mocht bekeren en samen met U de weg mag gaan die U voor mij heeft, dat U mij doet groeien in vertrouwen in U, vertrouwen dat ik het kan omdat U het in mij uitwerkt. U bent zo'n goede liefdevolle Vader die wil dat Zijn kind tot z'n volle recht komt. U weet precies wat U in Uw kind hebt gelegd en U wil er alles uit halen wat U erin hebt gelegd.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 9 juni 2020

Inzichten (vervolg)

In deze blog borduur ik nog even verder op mijn blog van vorige week, en eigenlijk was dat ook al een vervolg op die van de week ervoor, soort vervolgverhaal. Maar wel een heel bijzonder verhaal, mijn verhaal. Het verhaal van mijn leven met God, die mij in december 2017 de opdracht gaf om deze blog te beginnen om te vertellen wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven. Nooit heb ik durven dromen dat het zo'n bijzonder verhaal zou worden. Wat is Hij goed, en wat kan Hij bijzondere dingen. Wat is Hij genadig en liefdevol, teder, maar tegelijk ook sterk en krachtig, opper machtig. Het is zo waar wat Jesaja 55:8-9 zegt "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." 

Ik ben me meer en meer gaan verwonderen over wie Hij is. Spreuken 9:10 zegt "De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van de Hoogheilige is verstand"  Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik regelmatig bad : Heer werk in mij een diepe vreze des Heren. Vreze is geen angst, vreze is diep ontzag, liefdevolle verwondering over hoe goed en groot Hij is, voor Wie Hij is. Ik heb zo'n enorm verlangen om Hem meer en meer te leren kennen, te ontdekken wie Hij is. Misschien klinkt het vreemd, maar het is een soort verliefdheid en het lijkt wel of het alleen maar meer word. En op een keer zei God : Ik heb dat verlangen in je gelegd. Dat raakte me diep, Hij wil dat ik zo intens naar Hem verlang ? Houd Hij zoveel van me dat Hij zo graag wil dat ik met iedere vezel van mijn wezen naar Hem hunker ? 

God is geen God van religie, Hij haat religie (regeltjes) Hij is een God van relatie, Een God van relatie gebaseerd op liefde, Zijn onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. En omdat wij uit onszelf daar niet toe in staat zijn wil Hij die liefde die Hij in ons heeft geplant toen we in nieuw leven met Hem werden opgewekt door de doop doen ontkiemen en laten groeien op al die plekken in ons leven waar we Hem daar de toestemming en ruimte voor geven. Ja we zijn toen we ons leven aan Hem gaven een nieuwe schepping geworden. Alles wat Hij voor ons heeft heeft Hij toen in ons geplant, maar ons hart is een akker die door deze wereld nog overwoekert is  en als we niet oppassen word door allerlei onkruid dat Zijn goede zaad zal overwoekeren. In de blog van Aritha Persoonlijk las ik daar een prachtige uitleg over hoe God als boer zowel het goede zaad als het onkruid samen laat opgroeien in de wereld. Waar we naar de mensen om ons heen Gods barmhartigheid mogen reflecteren, is daar ook Gods dringende oproep om ons te bekeren van alles wat Zijn werk, Zijn goede zaad verstikt. Zo is het wel onze verantwoordelijk om ons eigen graanveldje, de tuin van ons hart, om daar te zorg voor te dragen en te zorgen dat ons onkruid word opgeruimd zodat Zijn zaad tot volle bloei kan komen in ons leven. 

Hij wil zo graag dat wij stralen, dat wij tot ons recht komen, dat wij zullen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft. Dit raakt me enorm en het maakt me steeds blijer als ik dit tot me door laat dringen. Ik ben gestopt met dit te proberen te begrijpen, want Zijn liefde is niet te begrijpen. Ik heb ervoor gekozen het te geloven en er aan mee te werken door me meer en meer aan Hem over te geven. Ja dat is regelmatig een strijd maar het is zo ontzattent de moeite waard !

Tot twee keer toe kregen twee verschillende mensen een beeld voor mij, en in beide gevallen ding het over een prachtige tuin met bloemen die in het zicht lag, maar ik stond er nog buiten en ik keek ernaar vanachter de ene keer een hek dat die tuin scheidde van de tuin waar ik in stond die verwaarloost was en de andere keer vanachter een raam dat besneeuwd was waardoor je er moeilijk doorheen kon kijken. Ik vond het terugkeren van die tuin bijzonder maar in eerste instantie begreep ik niet goed wat God daarmee bedoelde. Tot ik een uitleg hoorde in een preek waarin werd gezegd dat met een hof ook wel een tuin werd bedoeld, dat het een beeld is van onze ziel. Jesaja 58:11 zegt  En de Heer zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt."
Toen ik dit hoorde wist ik wat Hij bedoelde, Hij had zo iets moois voor mij. Hij ging met mij alle hindernissen opruimen, Hij zou me helpen al het onkruid dat Zijn goede zaad dat Hij in mij geplant had verstikte zouden we opruimen. Maar om daarin mee te kunnen werken moest ik wel goed weten Wie Hij is en Hem volledig vertrouwen, maar ook weten wie ik zelf ben door Hem die in mij woont.

Heer ik ben zo enorm dankbaar voor hoe U Uw weg met mijn leven gaat, hoe U mijn vertrouwen wint en mij zo hongerig hebt gemaakt naar hoe. Laat die honger nooit meer stoppen, laat het alleen nog maar meer worden. Ik weet dat de Bijbel zegt ook in 1 Korinthe 13:12 "Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."  Maar ik verlang naar meer onvolkomen kennis en inzicht, want wat U me laat zien met mijn geestelijke ogen is zo enorm bijzonder, ik kan het niet bevatten en niet begrijpen met mijn menselijke verstand maar mijn geest snakt naar meer omdat het weet dat U zo goed bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 2 juni 2020

Inzichten

In mijn blog van vorige week begon ik terug te kijken op wat God mij allemaal heeft geleerd door mijn strijd met eten heen.
God heeft me in 2016 genezen van een eetstoornis en het feit dat oud gedrag en strijd terug kwam heeft daar niets aan veranderd. Ik ben dankbaar dat ik dat altijd heb kunnen belijden : Heer U heeft me genezen en U doet geen half werk. Uw woord is de waarheid en U hebt dat zelf tegen me gezegd, U heeft ook op een gegeven moment gezegd dat U mij de overwinning hebt gegeven. Die twee momenten stonden in mijn hart gegrift en ik weigerde daar aan te twijfelen omdat ik weet dat Hij goed en trouw is. Psalm 138:8 zegt "De Heer zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heer, is voor eeuwig; laat het werk van Uw handen niet los." Gods woord liegt niet, nooit !  Hij heeft mij geleerd op Zijn woord te staan, Zijn woord brengt (geestelijk) leven en overvloed. 

Wat God mij vooral begon te leren was Wie Hij is, Zijn karakter, Zijn liefde en genade lieten mij mijn eigen oordeel, veroordeling en schaamte zien die mij gebonden hielden. Hij liet me zien hoe een geest van duizend en een angsten me in z'n greep hield, en een geest van vagebond. Toen God dit openbaarde aan degene die voor mij bad schrok ik daar best van. Dat ik gebonden was en trauma's had dat wist ik en geloofde ik. Dat daar vaak geesten aan verbonden zijn wist ik ook, maar dat ze zo benoemd werden was best slikken voor mij. Je hoort en ziet soms best hele heftige dingen als mensen worden vrij gezet van geesten, maar ik weet dat het ook heel anders kan, zonder manifestaties. Ik ben dankbaar voor de bediening van Wonderful Free Live Ministry waar ik veel genezing heb mogen ontvangen. Waar ik veel heb mogen leren over innerlijke genezing. Maar niet alleen daar, God gaat met je mee als je na een bijzondere middag weer naar huis gaat en het is Zijn werk en daar gaat Hij gewoon mee door als je weer thuis bent. 

Hij brengt je zaken in gedachten, Hij laat je zien wat je mag bidden, belijden, breken, waar je afstand van mag doen. Hij doet Zijn werk gewoon op de plek waar jij bent als jij er de tijd voor neemt om stil te worden voor Hem, naar Hem te luisteren en mee te bewegen en mee te werken met Zijn Geest in jou. Hij brengt boeken, onderwijs, filmpjes, alles op je weg wat je nodig hebt om van Hem te leren als je daar je hart voor open zet en Hem toestemming geeft Zijn werk in jou te doen. Als je jou wil en jou angsten wil onderwerpen aan Zijn wil. Zijn wil is geen harde knoet van : je doet en zult wat Ik wil, goedschiks of kwaadschiks. NEE, Zijn wil is het beste voor ons leven, genezing , heelheid, vrede, goedheid, genade.

Doordat God me steeds meer ging laten zien over Wie Hij werkelijk is durfde ik mijzelf steeds meer aan Hem over te geven, te onderwerpen aan Zijn liefdevolle wil voor mijn leven. Hij wil niets liever dan ons herstellen naar de oorspronkelijke persoon die Hij voor ogen had toen Hij ons vormde in de schoot van onze moeder. Hij begon me te laten dat Hij met alles Wie Hij is in mij woont. Dat ik dus geen willoos persoon ben, onmachtig om me te verzetten tegen mijn eigen vleselijke wensen en verlangens, impulsen, tegen de boze die alles uit de kast trekt om mij te verleiden juist dat te doen waarmee ik de Heilige Geest bedroef in mijn leven. 
Heel lang heb ik gedacht dat als ik de mist in ging met m'n eetgedrag ik zondigde omdat ik mijn doel miste door niet te voldoen aan de richtlijnen die ik wist dat God mij gegeven had voor eten. Niet om mij onder de knoet te houden maar omdat Hij zo graag wil dat ik gezond ben. 

Hij leerde me dat ik niet zondigde als ik dat deed maar dat ik Hem verdriet deed omdat ik niet vertrouwde dat Hij me door dat nare gevoel heen zou en kon helpen wat ik dempte met eten omdat ik er niet naar durfde te kijken. Zou Hij niet met me mee kijken ?  Zou Hij me niet beschermen ? Zou Hij me niet vast houden ? Zou Hij me niet troosten ?  Zou Hij me niet genezen ?  Zou Hij me ooit in de steek laten ? Het was of Hij zei : kind ik hou zo ontzetten veel van je, het doet me pijn te zien hoe jij jezelf pijn doet omdat je mij niet volledig durft te vertrouwen terwijl ik de Betrouwbare ben en je NOOIT alleen zal laten. Je bent Mijn oogappel die ik altijd zal beschermen met alles wat in Mij is. Daarom ben ik bedroeft, niet omdat je tekort schiet, maar omdat je jezelf zoveel pijn doet terwijl ik die pijn voor je gedragen heb op het kruis van Golgotha en ik er zo naar verlang dat je ook dat stukje aan mij toevertrouwd zodat Ik daarvoor mag zorgen.


Dankbaar ONDERWEG naar Hem en met Hem, mijn liefhebbende hemelse Vader.
  

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...