Zoeken in deze blog

dinsdag 26 januari 2021

De gordel

Al een aardige tijd komt tussen alle onderwerpen waar God met me over bezig is, waar Hij mijn aandacht op vestigt, steeds de gordel voorbij, de gordel van de Waarheid. De gordel is een belangrijk onderdeel van onze bekleding, onze wapenrusting, ik geloof dat het een onmisbaar onderdeel is. Ik las hier een mooie uitleg, de gordel houd de rest van de wapenrusting op z'n plaats. Zonder de Waarheid als referentiekader kunnen we heel snel afgeleid worden van Gods Waarheid. 1 Thessalonicenzen 5:21 zegt niet voor niets "Beproef alle dingen, behoud het goede." Toets alles aan het woord van God, vraag Heilige Geest je wijsheid en inzicht te geven. Efeze 1:17 zegt "Opdat de God van onze Vader Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem." Hem kennen, Zijn Woord kennen is essentieel, is onze basis, het fundament waar op wij zouden moeten bouwen. Waar alles in ons leven mee op één lijn moet komen. 

Teksten over de gordel of je omgorden die me opvielen waren :
Jesaja 11:5 Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel.

Lucas 12:35-36 "Laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. En u, wees gelijk aan de mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terug komt van de bruiloft, om hem, als hij klopt, meteen open te doen."

1 Petrus 1:13 "Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus."

Lucas 17:8 "Zal hij echter niet tegen hem zeggen : tref voorbereidingen, zodat ik vanavond de maaltijd  kan gebruiken, omgord u en bedien mij, totdat ik gegeten en gedronken heb, en eet en drinkt u daarna ?"

Handelingen 12:8 "En de engel zei tegen hem : Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem : Sla uw bovenkleed om en volg mij."

Efeze 6:13-18 "Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weestand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand te houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen."

Waakzaam zijn terwijl je volledig bekleed bent met de wapenrusting, voorbereid op strijd/actie, vooral op verdediging, verdedig wat je hebt, altijd. Johannes 10:10 zegt "De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan..." Wees je bewust van de dief, wees alert, verdedig wat je ontvangen heb van God en laat de dief niet toe Gods Waarheid - je gordel - van je te stelen. Je moeten eerst leren standhouden voor je voorspoedig kan zijn in de aanvallende strijd. 
De gordel van de Waarheid is het fundament van al het andere. Door de gordel van de Waarheid kon Jezus de satan weerstaan, Hij citeerde het Woord en stond erop. De gordel bind deze waarheid aan ons en is onze kracht in de strijd. De gordel (waarheid) houd de mantel (gerechtigheid) stevig op z'n plaats zodat je vrij/Vrij kunt bewegen en je kunt concentreren op het gebruik van je zwaard (van de Geest, het Woord van God) en je schild (geloof). 

Vrij bewegen in Hem kan alleen als we helemaal doordrenkt zijn van Zijn Waarheid en Zijn Woord, dan denk ik aan precies weten waar je wat kan vinden, zoals ik ook blindelings in mijn keukenla alles kan vinden wat ik nodig heb. En dan moet ik beschaamd bekennen dat ik niet zo vertrouwd ben met mijn Bijbel dat ik weet waar wat staat en dat ik toch wel heel goed bevriend ben met de zoekfuncties van Google en de de Bijbel-app om teksten te vinden. In het gunstigste geval kom ik uit mezelf bij een ongeveer daar of daar, op een paar teksten na. Maar gelukkig ben ik nog aan het leren en mag ik groeien, wat een genade.
Het uit m'n hoofd leren van Bijbelteksten is niet mijn sterkste kant, maar zou het Woord niet veel dieper in mij verankert moeten zijn. Niemand weet of ook hier in ons vrije westen een tijd komt dat de Bijbel niet meer vrij toegankelijk is.

Het is niet Gods bedoeling dat het een zware last wordt, een : je moet en je zal. Hij verlangt ernaar dat wij vanuit liefde ons onderdompelen in Zijn Woord, vanuit liefde ons omgorden met die o zo belangrijke en kostbare gordel, er niet meer zonder willen en kunnen, en dat we er vreugde aan beleven. Jesaja 61:10 zegt "Ik ben zeer vrolijk in de Heer, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraad."  

Waakzaam zijn en volharden in en met vreugde, vanuit die houding dienen zoals Jezus kwam om te dienen.  Hij heeft ons bekleed met de mantel van gerechtigheid, daar kan je toch niet anders dan blij van worden ?

Heer doordring mij met Uw Woord, laat me niets anders meer willen in dit leven dan Uw Woord, Uw Waarheid in elke vezel van mijn wezen en daarvanuit leven.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

P.S. Nadat ik deze blog al had geschreven las ik nog deze overdenking van Spurgeon over het schild van het geloof, hij merkt op het einde op : Het schild zal ons niet beschermen wanneer we niet ook onze middel omgord hebben met de waarheid. Vond 'm zo sterk dat ik 'm hier toch nog bij wilde delen.

dinsdag 19 januari 2021

Volharden in vertrouwen

In het leesrooster Oswald Chambers : Hoop - Een helige belofte uit de bijbelapp - ik heb al eens eerder over dit leesrooster geschreven in de blog Intimiteit (vervolg) -  raakte het me de laatste dagen ook weer zo dat ik ze verschillende keren heb gelezen, herhaald, er flink op heb moeten kauwen. Wat daar gezegd werd kwam binnen maar vond ik niet makkelijk. "God gaat met de gelovige om als met een boog die Hij aanspant. Op een bepaald moment zegt de gelovige :  "Ik kan er niet meer tegen." Maar God  schenkt er geen aandacht aan , Hij blijft de boog aanspannen omdat Hij zelf -en niet wij- het moment kiest om de pijl los te laten. Aan de gelovige wordt gevraagd geduldig "vol te houden" totdat God de pijl loslaat."  Vol houden is volharden. En dan gast het verder " Wees standvastig trouw aan God Hij zal zijn waarheid openbaren op een manier die jouw leven tot iets heiligs zal maken. Met andere woorden : de blijvende aanwezigheid van God zal zichtbaar worden door de eenvoudige dingen van je leven. Maar je moet wel op Hem wachten."

Dat deed me denken aan iets wat iemand zei en wat bij me bleef haken : Vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In Exodus 24 vraagt God het volk of ze een verbond met Hem willen aangaan, en tot drie keer toe zegt het volk : Alles wat de Here gesproken heeft zullen we doen. Daarna krijgt ze in Exodus 34 (opnieuw) de 10 geboden / richtlijnen op stenen tafelen, waarbinnen ze veilig kunnen bewegen, als ze daarbinnen blijven zijn ze onder Gods bescherming. God is zo genadig.

We kiezen vrijwillig om ons leven aan God te geven, daarbij laten we ons recht op zelfbeschikking los om de leiding aan Hem over te geven, dat heeft consequenties. Voortaan gaat het als het goed is op Zijn manier, en niet alleen als het mij uitkomt. Als ik dan heel eerlijk naar mezelf kijk ben ik me ervan bewust dat ik daarin nog heel veel te groeien heb.

Dan lees ik de laatste dag : "Geluk is iets dat komt en gaat. Het kan nooit een doel op zichzelf zijn. Het doel van de mens is heiligheid, niet het hebben van geluk. God heeft de mens zó bijzonder gemaakt dat hij "God kan verheerlijken en eeuwig van Hem kan genieten" Een mens zal nooit de ware vreugde kennen, tenzij hij een juiste relatie krijgt met God. De duivel beweert dat hij de mens tevreden kan stellen zonder God. Maar het enige waar hij in slaagt is om geluk en plezier te geven, nooit vreugde. Ons leven betekent zoveel meer dan we kunnen vertellen. Het vervult een zeker doel van God waar we niets over weten. Het is onze taak om de Heer te vertrouwen met heel ons hart en niet te steunen op wat we zelf kunnen begrijpen." Hij zal altijd Zijn kant van het verbond houden, Hij kan niet anders, Hij komt nooit terug op Zijn Woord en Zijn beloften. Mijn kant van het verbond is Hem vertrouwen en vanuit liefde doen wat Hij vraagt ook als mijn verstand er niet bij kan terwijl mijn hart weet dat het weet dat het goed is. Ik vind dat als ik heel eerlijk ben heel spannend.

De laatste dag sloot af met de zin : " Aardse wijsheid kan nooit in de buurt komen van Goddelijke wijsheid. Als we tekort doen aan de Goddelijke wijsheid, doen we tekort aan Gods doel voor ons leven."  Spreuken 3:5-6 zegt  "Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken." Dit vers lees ik toch wel een beetje anders met in mijn achterhoofd : Als we tekort doen aan de Goddelijke wijsheid, doen we tekort aan Gods doel met ons leven. 

Wil ik Gods plan voor mijn leven ? Ja. Ben ik dan ook bereid om dat plan uit te wandelen terwijl ik het einddoel niet ken, het enige waarvan ik absoluut ben overtuigd is dat het goed is. De Bijbel zegt : Ken Hem in al uw wegen, ben ik bereid 's morgens mijn benen over de rand van mijn bed te zwaaien (ook iets wat ik alleen maar kan omdat de God die mij geschapen heeft me daar de kracht voor geeft) en die God te vragen waar we die dag heen gaan en mijn eigen ideeën los te laten. Te vertrouwen dat Hij me de weg zal wijzen bij elke stap. Ben ik bereid mezelf op Zijn boog te laten spannen en daar net zo lang te blijven zitten (ook als dat erg ongemakkelijk en oncomfortabel is, ook als het mijn eigen ik en vlees zeer doet) tot Hij bepaald wanneer Hij de pijl afschiet op het doel dat Hij voor ogen heeft en Hij precies mij voor uitgekozen heeft omdat ik in die situatie en op die tijd het beste "wapen" ben in Zijn hand.

Heer het maakt zoveel in mij los, het enige wat me gaat helpen is mijn ogen op U alleen gericht houden. Help me Heer.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 januari 2021

Volharden (vervolg)

 Misschien is volharden wel een levensstijl, dit begon ik me af te vragen nadat ik bij de online-Bijbelschool onderwijs kreeg over bidden en vasten. Ik moest denken aan een boekje dat ik al een tijdje geleden had gelezen en wat erge indruk op me had gemaakt : Rees Howells op de bres van Norman Grubb. Rees werd bijzonder door God gebruikt in genezing maar het vroeg een leven van toewijding aan God, dat ging zelfs zo ver dat God van Rees vroeg op een bepaalde manier te eten, 2 sobere maaltijden per dag. 

Vasten onderwerpt je lichaam aan je geest die geleid word door de Heilige Geest, vasten is niet alleen niet eten (of beperkter eten zoals b.v. het Daniel vasten) maar het is vooral meer tijd doorbrengen met God, tijd die je anders besteed aan eten en alles wat daar bij komt kijken. Het maakt dat je meer gefocust bent op God en Zijn stem beter verstaat. Degene die dit onderwijs op de Bijbelschool gaf kan soms stevige uitspraken doen en eigenlijk hou ik daarvan. Vroeger hoorde ik nogal eens een oud gezegde "Zachte heelmeesters maken stinkende wonden." Om het vuil uit ons leven te krijgen zijn soms stevige maatregelen nodig en dan heb ik het nodig om iets te horen waar een scherp randje aan zit, dat me prikkelt tot nadenken, en dat bij me blijft hangen ook als ik het liever aan de kant schuif omdat het toch wel pijn doet. Hij zei : veel christenen worden geleid door hun lichaam (geen zin, moe, moeilijk.....) in plaats van door hun geest. 

Dat was al zo in de Bijbel, in Mattheus 26:41 staat "Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak." Ik moet eerlijk bekennen dat dit onderwijs me flink door elkaar schut, en dat het steeds weer bij me terug komt omdat ik me steeds meer realiseer dat ik weet wat God van mij vraagt en waar nog niet zo heel veel van zichtbaar is in mijn dagelijkse leven. Zoals ik vorige week al schreef en verwees naar een eerder blog over regeren, geestelijk volwassen worden, opstaan en doen wat je weet dat je moet doen, doen wat goed voor je is en doen waar je Vader mee eert omdat je Hem gehoorzaamd en Hij daardoor zichtbaarder word in deze aarde waar wij leven : Zijn Schepping, Zijn Koninkrijk. 

Ik begin me steeds meer te realiseren dat het "wij" (christenen) "zij" (niet christenen) niet van God is. Hij schiep deze hele aarde, alles erop en erin, niet alleen de natuur maar ook alle mensen zijn Zijn schepping waar Hij zielsveel van houd. Wij zijn onderdeel van Zijn schepping samen met die mensen die Hem niet als Heer erkennen. Alleen daarom zouden we ieder mens moeten eren, ook als we het niet met ze eens zijn, die mens is een schepping van God. 

Jezus kwam naar deze aarde en predikte het Evangelie van het Koninkrijk door zieken te genezen zegt Mattheus 4:23 "En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in de synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk."  en door demonen uit te werpen. In Mattheus 12:28 zegt Hij "Maar als ik door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij u gekomen." Zieken die genezen en demonen die op de vlucht moeten laten het Koninkrijk van God zien op deze aarde. In Mattheus 6 leert Jezus Zijn discipelen een gebed wat ons wel bekent is "Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen." 

Hoe word Zijn Koninkrijk zichtbaar op aarde ? Door ons, de handen en voeten van Jezus op deze aarde, gevuld met dezelfde Heilige Geest die in Jezus was en waardoor Hij tekenen en wonderen deed. Dat vraagt van mij een levensstijl waarin ik heel gevoelig ben voor de stem van de Heilige Geest die me aanwijzingen geeft, die me laat zien wat Jezus ziet als ik bereid ben op die manier naar mensen te gaan kijken met een hart dat geraakt word door de bewogenheid en liefde van Jezus voor Zijn schepping. 

Ik kan Zijn stem beter verstaan als mijn vlees (natuurlijke verlangens) en mijn ziel (mijn denken, mijn emoties) onderworpen is aan mijn geest waar de Heilige Geest zich aan verbonden heeft. Vasten is een manier om te leren je vlees te onderwerpen aan je geest. Dit heeft me eerlijk gezegd niet meer los gelaten toen ik dit ging begrijpen. In Marcus 16:17-18 staat "En hun die geloofd zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen ze demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." Het is geen optie, het is een logisch gevolg. 

En als dat niet gebeurd .....? Dan ligt het in ieder geval niet aan God want Hij heeft ons diezelfde Geest gegeven die in Jezus was, dan hapert er dus nog iets bij mij, is het nodig dat er bij mij een diepere bekering plaatsvind, een diepere overgave, een dieper geloof, dat ik vrij kom van mijn vrees. 

Volharden is doorzetten, net zolang doorgaan tot het doel bereikt is. Welk doel ? Gods doel. En wat is Gods doel ? Dat ik een afspiegeling zal zijn van Jezus op deze aarde, dat mijn voeten zullen gaan waar Hij me zend, dat mijn handen op zieken zullen worden gelegd en dat ze genezen, dat mijn hart bewogen is met wat Zijn hart beweegt en dat als dat gebeurd in mijn leven dan word Zijn Koninkrijk zichtbaar op deze aarde. Dat onzichtbare Geestelijke Koninkrijk word dan zichtbaar op deze zichtbare aarde, daar kwam Jezus voor.

Heer ik heb nog zo enorm veel te leren, ga door met Uw werk aan en in mij Vader, ik geef U toestemming ieder aspect van mijn leven aan te raken, U mag mij vragen wat U wilt van ik ben Uw eigendom, Uw kind, maar help me dan alstublieft om gehoorzaam te zijn in vertrouwen en bereidwillig te zijn want ook daar hepert het wel aan als ik eerlijk ben, op U te doen wat U van me vraagt. Uw Woord roept me zo vaak op niet te vrezen en moedig te zijn, dat betekend de dingen te doen die je eng vind, breng me daar Heer zodat ik Uw Koninkrijk niet zal verhinderen te komen omdat ik niet bereid ben om het zichtbaar te maken waar U mij roept. Heer ik vind dit een worsteling, maar ik dank U dat U getrouw bent en het in me uit zal werken, U geeft de hoop niet op, nooit.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 januari 2021

Volharden

Ik vertel deze blog over mijn woord voor 2021 dat voor de niet Joodse kalender waar we mee leven in onze maatschappij 1 Januari begon, maar eigenlijk kreeg ik mijn woord al van God kort voor Rosj Hasjana, het Joods nieuwjaar dat van 6 tot 8 September 2020 gevierd werd. Eigenlijk gebeurde dat met mijn woord voor vorig jaar ook, toen lette ik er niet op maar dit jaar vond ik het wel frappant. God hanteert Zijn kalender en niet de onze. Voor mij is het ook of die woorden elkaar die ruim 3 maanden overlappen en dat vind ik ook best bijzonder vandaar dat ik het hier ook wil vermelden.

Toen God mij het One-Word voor 2021 gaf dacht ik even : oh...... en als ik eerlijk ben had ik liever een ander woord gehad, overwinning of zoiets.

Vorig jaar schreef ik er al eens een blog over : Volharding, daar moest ik ook weer aan denken. Volharden voor een periode is te overzien maar om een heel jaar met dit thema te leven dat vond ik wat lastiger.

Het eerste waar ik aan moest denken was Jacobus 1:2-4 "Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoeking terecht komt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt. Maar laat de volharding ook volledig mogen doorwerken opdat u volmaakt bent en geheel oprecht, en in niets tekortschiet."  Vooral het dik gedrukte vers sprong er voor me uit en wist niet zo goed wat ik daar nu mee moest. Ik pakte zoals ik regelmatig doe de AMPC vertaling erbij "But let endurance and steadfastness and pationce have full play and do a thorough work, so that you may be [people] perfectly and fully developed [with no defect], lacking in nothing."

Laat uithoudingsvermogen en standvastigheid en geduld, volledig vrijheid hebben en laat het een grondig werk in je doen zodat je perfect en volledig ontwikkeld, zonder enig gebrek zult zijn en niets te kort komt. Een van mijn eerste gedachten was : oke, dat word een pittig jaar. Maar eigenlijk moest ik dat niet zeggen, want onze woorden hebben kracht en we krijgen wat we zeggen. Het wordt een mooi jaar met bijzondere leermomenten met mijn Hemelse Vader. In Numerie 14:28 zegt God "Zeg tegen hen : Zo waar Ik leef, spreekt de Heer, voorwaar, Ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van Mij gesproken hebt."

Ik tikte in de zoek functie van de Bijbel-app het woord volharden in en daar kwamen de volgende teksten naar boven.

Mattheus 24:13 "Maar wie volharden tot het einde zal zalig worden."

Handelingen 6:4 "Wij echter zullen volharden in het gebed en in de bediening van het Woord."

2 Timotheus 2:10 "Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen."

Mattheus 10:22 en Markus 13:13 zeggen beide "En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden."

Handelingen 1:14 "Dezen bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broers."

Kolossenzen 1:11 Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen."

Jacobus 5:11 "Zie, wij prijzen hen gelukzalig die volharden. U hebt gehoord van de volharding van Job, en u hebt de uitkomst van de Heere gezien, dat de Heere vol ontferming is en barmhartig."

Toen ik daarna ging zoeken op volharding vond ik nog veel meer teksten, ook de tekst uit Jacobus 1 die mijzelf als eerste te binnen schoot bij dit woord. Volharding brengt iets teweeg. 2 Petrus 1:6 zegt dat volharding godsvrucht teweeg brengt. Bij godsvrucht denk ik aan de vruchten van de Geest : liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, ze staan beschreven in Galaten 5:22. 

Onder druk krijg je resultaat, dat geeft niet altijd een prettig idee, het heeft een wat negatieve lading, maar het kan ook heel positief zijn. Bij krachttraining word de druk langzaam opgevoerd en zo ontwikkelt de spier zich en word steker. 2 Timotheus 4:7 zegt "Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot het einde gebracht. Ik heb het geloof behouden." Over volharden gesproken. 

Volharden doe je alleen maar als je het echt wilt, dat kan zijn omdat je een opdracht wil vervullen of omdat je jezelf een doel hebt gesteld, je weet dat het mogelijk moet zijn, op de één of andere manier moet het lukken. 

Volharden levert je de overwinning op, de Bijbel zegt dat het je zaligheid oplevert, zalig word ook wel vertaald als gelukkig. Je word van volharden dus gelukkig. Volharding levert je ook een positie op, je zal met Hem regeren zegt Paulus tegen Timotheus, dat doet me denken aan een ander blog dat ik schreef : Regeren Volharden maakt dat je groeit, dat je volledig ontwikkeld, dat woord perfect wat ook in de tekst uit Jacobus wordt genoemd daar weet ik niet zo goed raad mee. 

Papa God, ik weet dat U weet wat U doet en dat U nooit iets vraagt waar U niet de kracht voor geeft en dat U me ook nooit alleen op pad stuurt, U bent altijd bij mij. Help mij, leer mij te volharden, U volhardde in Uw werk hier op aarde, U maakte het tot het einde af. Leer ook mij zo hier op aarde mijn weg te gaan, in vertrouwen volhardend te doen waartoe U mij roept. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...