Zoeken in deze blog

dinsdag 30 juni 2020

De Naam Jezus


In de jaren die achter me liggen waarin ik veel innerlijke genezing heb mogen ontvangen en waarin Hij mij vergoed wat ik verloren ben, wat van mij gestolen was door het leven heeft Hij mij het krachtigste wapen geleerd te gebruiken wat er is : de Naam van Jezus.  
Vaak denken we veel te ingewikkeld, Hij zegt : Roep Mijn Naam aan, meer hoef je niet te doen. Roep mijn Naam aan en geloof, vertrouw, Ik zal je helpen.


I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind
cause I know there is peace within Your presence
I speak the name of Jesus

I just want to speak the name of Jesus
till every dark addiction starts to break
declaring there is hope and the is freedom
I speak the name of Jesus

cause Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire

I just want to speak the name of Jesus
over every fear and all anxiety
to every captive by depression
I speak Jesus

Your name is power
Your name is healing
Your name is life
break every stronghold
shine through the shadows
burn like a fire
shout Jesus from the mountains
Jesus in the street
Jesus in the darkness over every enemy
Jesus for my family
I speak the holy name
Jesus 
Jesus 
Jesus

Zo vaak heb ik ervaren dat deze naam in me opborrelde en fluisterend over m'n lippen kwam, in aanbidding, als een hulproep, als een verklaring : Jezus Koning Jezus. 
Alles moet wijken voor de Naam van Jezus. 
Filippenzen 2:9 zegt "Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat."
Zelfs de boze geesten weten wie Hij is, in Marcus 1:23-26 lezen we wat een boze geest tegen Jezus zegt "Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde : "Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazaret ? Ben je gekomen om ons te vernietigen ? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God." Jezus sprak hem streng toe en zei : "Zwijg en ga uit hem weg !" De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw." 
In de geestelijke wereld is absoluut duidelijk wie Jezus is en welke kracht er van Hem uitgaat. En die Geest leeft ook in mij zegt Romeinen 8:11 "Want als de Geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn Geest die in u leeft."

Ik ben zo enorm dankbaar dat Hij alles wat geestelijk dood in mij is door de zonden tot leven brengt door Uw Geest die Leven in in mij, dát is innerlijke genezing : Gods Geest die alles wat dood in ons is, wat trauma heeft opgelopen wil genezen en tot leven in Hem wil brengen. 

Romeinen 10:13 zegt het "Want er staat geschreven : "Ieder die de naam van de Heer aanroept zal worden gered." Paulus haalt hier Joel 3:5 aan "Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept ontkomen." 

Dank U wel Heer dat U mij hebt geleerd U boven alles te zoeken, Uw Naam aan te roepen in elke situatie en omstandigheid die me pijn doet of angst aanjaagt, in alles waar ik geen raad mee weet. Dank U wel dat Uw Naam alles is wat ik nodig heb, Uw Naam is redding en verlossing in elke situatie.


ONDERWEG naar Hem en met Hem 

dinsdag 23 juni 2020

Het verlorene herstelt

In de Bijbel-app was ik bezig in  het leesplan : Elisa: een verhaal over een belachelijk geloof  Op een van de dagen word het verhaal uit 2 Koningen 6:1-7 behandelt over één van de leerlingen van de profetenschool die meehielp om bomen om te hakken om gebouwen te maken om in te wonen en leren. Hij had er een bijl voor geleend om mee te kunnen helpen, en dan vliegt het blad van de bijl eraf in het water. De man in radeloos en gaat naar Elisa. Hij heeft iets verloren wat hij niet kon missen, het was niet eens van hem. Elisa gooit een stok in het water en het bijlblad komt boven drijven en de man kan het zo weer pakken. 

Door dat verhaal kwamen er een paar dingen in mij op :
*  Wat wij hebben is van oorsprong niet van onszelf, we hebben het van Hem gekregen om te gebruiken voor Zijn eer. 
*  Wat wij verliezen zal Hij ons vergoeden.
*  Deze man bouwde mee aan Gods werk, het was niet voor zichzelf dat hij bezig was. 

Die zelfde dag luisterde ik een preek van Stef Schagen : "Jozef de dromer : Het gaat niet om jou" Jozef werd heel veel onrecht aan gedaan, hij verloor zijn plaats als lievelingszoon, zijn vrijheid. Hem werd onrecht aangedaan en dat deed pijn, en dat alles als gevolg van een droom die God hem had gegeven. 
God werkte in de pijn en het onrecht om Jozef te vormen tot de man die God nodig had naast de Farao om de belofte die God aan Abraham, Izaak en Jakob (de vader van Jozef) gedaan had te volbrengen. Als Jozef niet door God op die plaats was gebracht zouden die mensen waarschijnlijk van honger zijn omgekomen en zou Jezus, de redder die God uit dat geslacht zou doen voortkomen er niet zijn gekomen. 

God waakt over Zijn plannen en Hij waakt erover en zorgt dat ze uitkomen omdat Hij een God van Zijn Woord is, Hij doet nooit loze beloften. Ik geloof dat dat voor ieder mens geld. 

God werkt door ons verlies, het onrecht en de pijn die daarmee gepaard gaat heen. Hij weet van het onrecht en Hij brengt wat je verloren hebt terug, en meer.

Zo moest ik denken aan mijn (zelf) vertrouwen wat al jong van mij geroofd werd, ik verloor het in niet gewaardeerd worden, in gepest worden en ik was de leugen van niet goed genoeg zijn en nooit zullen zijn gaan geloven. 
Maar God.......
God wist wat Hij in mij had gelegd toen Hij mij formeerde in de schoot van mijn moeder, Hij wist waarom Hij dat daar in had gelegd en wanneer Hij dat wilde laten bloeien en waarom.

Zo voelt het proces wat ik in mijn vorige blog heb proberen te beschrijven. God ging mij laten zien dat ik wel in staat was om digitaal te solliciteren en alles aan te leveren wat aangeleverd moest worden om daar in dienst te treden. Dat ik in staat was om een nieuw systeem van werken aan te leren om bij een nieuwe baas aan de gang te kunnen (sinds Sandd is opgehouden te bestaan werk ik nu bij Post.nl)  Ik ben zo blij met deze baan. Ik kreeg precies die dagen die ik kon werken in combinatie met mijn andere bezigheden van zorg, ik ben er zelfs op verschillende punten op vooruit gegaan. 
Kort daarna werd ik ook oppasoma, iets wat ik altijd heb gezegd niet structureel te willen doen. Het was bijzonder om vier weken een dagje voor één van onze kleinkinderen te mogen zorgen, door wat er de laatste maanden allemaal gebeurde in de wereld viel dat stil, maar deze weken waren zo genezend. Gisteren hebben we het gelukkig weer opgepakt. Toen het zo liep wist ik dat God me aanmoedigde om hierin te helpen. Op de eerste ochtend dat deze mooie kerel aan mijn zorg zou worden toevertrouwd werd ik wakker met een zin uit Nehemia 2:20 "......De God van de hemel, Hij zal ons doen slagen......." Dit raakte me en ik herinnerde me wat God al verschillende keren tegen me had gezegd : Als Ik je roep maak ik je bekwaam. Ik had dit al lang in je gelegd, maar je bent er van beroofd, maar ik zorg ervoor dat je het terug krijgt, je kan het en je mag er van genieten.
Genieten, ook iets wat ik niet kon.

Ergens al jong was ik mijn vreugde verloren, toen God een tijd geleden over mij liet uitspreken dat Hij mijn levensvreugde zou herstellen was mijn eerste gedachte : Heb ik die ooit gehad dan ? (ik schreef daar deze blog Vreugde) En nu, nu zie ik die inderdaad terugkomen. Ik leer genieten, iets wat ik niet kon. 

Ja God herstelt, Hij brengt terug wat je hebt verloren op wat voor manier dan ook. Dit geeft mij zoveel hoop, voor mezelf, voor het leven van mijn kinderen en kleinkinderen, voor ieder mens die zich gewonnen geeft aan Hem. God is een God van recht en gerechtigheid op alle terreinen van ons leven. Vaak door diepe dalen heen, maar altijd tot Zijn eer en glorie, en dat is het enige waar het om gaat. Daar zijn we voor geschapen om Hem te eren. 


ONDERWERG naar Hem en met Hem 

dinsdag 16 juni 2020

Gerechtigheid

"My one defense, my rightousness, oh God, how I need You" met deze zin werd ik op een ochtend wakker. 
Weer dat woord "gerechtigheid"

Gerechtigheid, in Christus ben ik rechtvaardig. Als Vader God naar mij kijkt ziet Hij Zijn Zoon Jezus Christus en niet de besmeurde Danielle. Danielle is in Jezus net zo schoon als Jezus. 
In het boek "Niet schuldig" van Dr. Creflo A. Dollar las ik dat als we dit niet kunnen geloven we vaak ook een probleem hebben met geloven dat we volkomen vergeven zijn. Vergeven is niet bedekt zoals onder de wet van Mozes de zonden van het volk voor een jaar bedekt werden door het offer van de hogepriester op grote verzoendag. Vergeven is weggewassen, Hij denk er zelfs niet meer aan. 

Als je werkelijk gelooft dat je vergeven bent blijft er ook geen spoortje schuldgevoel of veroordeling meer over. 

Toen God hiermee aan de gang ging moest ik erkennen dat het waar was en dat mijn denken nog een stuk  vernieuwing nodig had. Vernieuwing van je denken is jou denken in lijn gaan brengen met Gods manier van denken, en God denkt zo anders dan ik met mijn menselijke brein doe. Maar gelukkig heeft Hij mijn brein gemaakt met een vrije wil en de mogelijkheid om te veranderen. 

Ik begin mijn brein steeds meer te waarderen. Als ik eerlijk ben heb ik tot voor kort heel diep van binnen grotendeels onbewust de overtuiging gehad dat ik dingen niet kon, er niet goed in was. God begon me te laten zien dat dat op verschillende terreinen tot uiting kwam. Ik was overtuigd dat ik alleen maar kon falen. 
Hij herinnerde me er echter aan dat als Hij je roept Hij je ook bekwaam maakt, dat deed Hij met Mozes en met David, en dat doet Hij met ieder die voor Hem wil leven, voor ieder heeft Hij een eigen specifieke taak in het leven.  

In korte tijd veranderde er verschillende dingen in mijn dagelijkse leven en ik ging dingen doen die ik altijd had gezegd niet te gaan doen. Ik ervoer daarin heel duidelijk Gods leiding. 
Ik veranderde van baan, en ik werd oppasoma. 

En toen kwam dat diepe gevoel van onbekwaamheid behoorlijk agressief naar boven, samen met z'n boezemvrienden schuld en schaamte. Ik riep het uit naar God : Heer HELP, U heeft me hier toch in geleid, dat heb ik toch niet verkeert begrepen ? Waar komt dit vandaan ? En toen liet God me dus zien dat ik nog niet ten volle geloofde in de gerechtigheid die Hij mij had geven, in Zijn totale vergeving voor al mijn fouten en tekortkomingen. 
Lord. I come, I confess
bowing here I found my rest
without You I fall apart
You're the One that guides my heart

Lord I need You, oh, I need You
Every hour I need You
my one defense, my rightousness
oh God, how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
where grace is found is where You are
and where You are, Lord I am free
holiness is Christ in me

To teach my song to rise to You
when temptation comes my way
and when I cannot stand I'll fall on You
Jesus You're my hope and stay


Vader dank U wel dat U weet wat U in mij hebt gelegd en waarom. De boze heeft mij de leugen dat ik het niet kan en nooit zal kunnen, niet goed genoeg ingefluisterd en ik ben het zelfs gaan geloven. Dank U wel dat U mij die leugen hebt doen inzien en mij overtuigd hebt van hoe U naar mij kijkt, dank U wel dat ik me van deze leugen mocht bekeren en samen met U de weg mag gaan die U voor mij heeft, dat U mij doet groeien in vertrouwen in U, vertrouwen dat ik het kan omdat U het in mij uitwerkt. U bent zo'n goede liefdevolle Vader die wil dat Zijn kind tot z'n volle recht komt. U weet precies wat U in Uw kind hebt gelegd en U wil er alles uit halen wat U erin hebt gelegd.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 9 juni 2020

Inzichten (vervolg)

In deze blog borduur ik nog even verder op mijn blog van vorige week, en eigenlijk was dat ook al een vervolg op die van de week ervoor, soort vervolgverhaal. Maar wel een heel bijzonder verhaal, mijn verhaal. Het verhaal van mijn leven met God, die mij in december 2017 de opdracht gaf om deze blog te beginnen om te vertellen wat Hij heeft gedaan en doet in mijn leven. Nooit heb ik durven dromen dat het zo'n bijzonder verhaal zou worden. Wat is Hij goed, en wat kan Hij bijzondere dingen. Wat is Hij genadig en liefdevol, teder, maar tegelijk ook sterk en krachtig, opper machtig. Het is zo waar wat Jesaja 55:8-9 zegt "Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten." 

Ik ben me meer en meer gaan verwonderen over wie Hij is. Spreuken 9:10 zegt "De vreze des Heren is het begin der wijsheid, en het kennen van de Hoogheilige is verstand"  Op een gegeven moment ontdekte ik dat ik regelmatig bad : Heer werk in mij een diepe vreze des Heren. Vreze is geen angst, vreze is diep ontzag, liefdevolle verwondering over hoe goed en groot Hij is, voor Wie Hij is. Ik heb zo'n enorm verlangen om Hem meer en meer te leren kennen, te ontdekken wie Hij is. Misschien klinkt het vreemd, maar het is een soort verliefdheid en het lijkt wel of het alleen maar meer word. En op een keer zei God : Ik heb dat verlangen in je gelegd. Dat raakte me diep, Hij wil dat ik zo intens naar Hem verlang ? Houd Hij zoveel van me dat Hij zo graag wil dat ik met iedere vezel van mijn wezen naar Hem hunker ? 

God is geen God van religie, Hij haat religie (regeltjes) Hij is een God van relatie, Een God van relatie gebaseerd op liefde, Zijn onbaatzuchtige, onvoorwaardelijke liefde. En omdat wij uit onszelf daar niet toe in staat zijn wil Hij die liefde die Hij in ons heeft geplant toen we in nieuw leven met Hem werden opgewekt door de doop doen ontkiemen en laten groeien op al die plekken in ons leven waar we Hem daar de toestemming en ruimte voor geven. Ja we zijn toen we ons leven aan Hem gaven een nieuwe schepping geworden. Alles wat Hij voor ons heeft heeft Hij toen in ons geplant, maar ons hart is een akker die door deze wereld nog overwoekert is  en als we niet oppassen word door allerlei onkruid dat Zijn goede zaad zal overwoekeren. In de blog van Aritha Persoonlijk las ik daar een prachtige uitleg over hoe God als boer zowel het goede zaad als het onkruid samen laat opgroeien in de wereld. Waar we naar de mensen om ons heen Gods barmhartigheid mogen reflecteren, is daar ook Gods dringende oproep om ons te bekeren van alles wat Zijn werk, Zijn goede zaad verstikt. Zo is het wel onze verantwoordelijk om ons eigen graanveldje, de tuin van ons hart, om daar te zorg voor te dragen en te zorgen dat ons onkruid word opgeruimd zodat Zijn zaad tot volle bloei kan komen in ons leven. 

Hij wil zo graag dat wij stralen, dat wij tot ons recht komen, dat wij zullen zijn zoals Hij ons bedoeld heeft. Dit raakt me enorm en het maakt me steeds blijer als ik dit tot me door laat dringen. Ik ben gestopt met dit te proberen te begrijpen, want Zijn liefde is niet te begrijpen. Ik heb ervoor gekozen het te geloven en er aan mee te werken door me meer en meer aan Hem over te geven. Ja dat is regelmatig een strijd maar het is zo ontzattent de moeite waard !

Tot twee keer toe kregen twee verschillende mensen een beeld voor mij, en in beide gevallen ding het over een prachtige tuin met bloemen die in het zicht lag, maar ik stond er nog buiten en ik keek ernaar vanachter de ene keer een hek dat die tuin scheidde van de tuin waar ik in stond die verwaarloost was en de andere keer vanachter een raam dat besneeuwd was waardoor je er moeilijk doorheen kon kijken. Ik vond het terugkeren van die tuin bijzonder maar in eerste instantie begreep ik niet goed wat God daarmee bedoelde. Tot ik een uitleg hoorde in een preek waarin werd gezegd dat met een hof ook wel een tuin werd bedoeld, dat het een beeld is van onze ziel. Jesaja 58:11 zegt  En de Heer zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt."
Toen ik dit hoorde wist ik wat Hij bedoelde, Hij had zo iets moois voor mij. Hij ging met mij alle hindernissen opruimen, Hij zou me helpen al het onkruid dat Zijn goede zaad dat Hij in mij geplant had verstikte zouden we opruimen. Maar om daarin mee te kunnen werken moest ik wel goed weten Wie Hij is en Hem volledig vertrouwen, maar ook weten wie ik zelf ben door Hem die in mij woont.

Heer ik ben zo enorm dankbaar voor hoe U Uw weg met mijn leven gaat, hoe U mijn vertrouwen wint en mij zo hongerig hebt gemaakt naar hoe. Laat die honger nooit meer stoppen, laat het alleen nog maar meer worden. Ik weet dat de Bijbel zegt ook in 1 Korinthe 13:12 "Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben."  Maar ik verlang naar meer onvolkomen kennis en inzicht, want wat U me laat zien met mijn geestelijke ogen is zo enorm bijzonder, ik kan het niet bevatten en niet begrijpen met mijn menselijke verstand maar mijn geest snakt naar meer omdat het weet dat U zo goed bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 2 juni 2020

Inzichten

In mijn blog van vorige week begon ik terug te kijken op wat God mij allemaal heeft geleerd door mijn strijd met eten heen.
God heeft me in 2016 genezen van een eetstoornis en het feit dat oud gedrag en strijd terug kwam heeft daar niets aan veranderd. Ik ben dankbaar dat ik dat altijd heb kunnen belijden : Heer U heeft me genezen en U doet geen half werk. Uw woord is de waarheid en U hebt dat zelf tegen me gezegd, U heeft ook op een gegeven moment gezegd dat U mij de overwinning hebt gegeven. Die twee momenten stonden in mijn hart gegrift en ik weigerde daar aan te twijfelen omdat ik weet dat Hij goed en trouw is. Psalm 138:8 zegt "De Heer zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, Heer, is voor eeuwig; laat het werk van Uw handen niet los." Gods woord liegt niet, nooit !  Hij heeft mij geleerd op Zijn woord te staan, Zijn woord brengt (geestelijk) leven en overvloed. 

Wat God mij vooral begon te leren was Wie Hij is, Zijn karakter, Zijn liefde en genade lieten mij mijn eigen oordeel, veroordeling en schaamte zien die mij gebonden hielden. Hij liet me zien hoe een geest van duizend en een angsten me in z'n greep hield, en een geest van vagebond. Toen God dit openbaarde aan degene die voor mij bad schrok ik daar best van. Dat ik gebonden was en trauma's had dat wist ik en geloofde ik. Dat daar vaak geesten aan verbonden zijn wist ik ook, maar dat ze zo benoemd werden was best slikken voor mij. Je hoort en ziet soms best hele heftige dingen als mensen worden vrij gezet van geesten, maar ik weet dat het ook heel anders kan, zonder manifestaties. Ik ben dankbaar voor de bediening van Wonderful Free Live Ministry waar ik veel genezing heb mogen ontvangen. Waar ik veel heb mogen leren over innerlijke genezing. Maar niet alleen daar, God gaat met je mee als je na een bijzondere middag weer naar huis gaat en het is Zijn werk en daar gaat Hij gewoon mee door als je weer thuis bent. 

Hij brengt je zaken in gedachten, Hij laat je zien wat je mag bidden, belijden, breken, waar je afstand van mag doen. Hij doet Zijn werk gewoon op de plek waar jij bent als jij er de tijd voor neemt om stil te worden voor Hem, naar Hem te luisteren en mee te bewegen en mee te werken met Zijn Geest in jou. Hij brengt boeken, onderwijs, filmpjes, alles op je weg wat je nodig hebt om van Hem te leren als je daar je hart voor open zet en Hem toestemming geeft Zijn werk in jou te doen. Als je jou wil en jou angsten wil onderwerpen aan Zijn wil. Zijn wil is geen harde knoet van : je doet en zult wat Ik wil, goedschiks of kwaadschiks. NEE, Zijn wil is het beste voor ons leven, genezing , heelheid, vrede, goedheid, genade.

Doordat God me steeds meer ging laten zien over Wie Hij werkelijk is durfde ik mijzelf steeds meer aan Hem over te geven, te onderwerpen aan Zijn liefdevolle wil voor mijn leven. Hij wil niets liever dan ons herstellen naar de oorspronkelijke persoon die Hij voor ogen had toen Hij ons vormde in de schoot van onze moeder. Hij begon me te laten dat Hij met alles Wie Hij is in mij woont. Dat ik dus geen willoos persoon ben, onmachtig om me te verzetten tegen mijn eigen vleselijke wensen en verlangens, impulsen, tegen de boze die alles uit de kast trekt om mij te verleiden juist dat te doen waarmee ik de Heilige Geest bedroef in mijn leven. 
Heel lang heb ik gedacht dat als ik de mist in ging met m'n eetgedrag ik zondigde omdat ik mijn doel miste door niet te voldoen aan de richtlijnen die ik wist dat God mij gegeven had voor eten. Niet om mij onder de knoet te houden maar omdat Hij zo graag wil dat ik gezond ben. 

Hij leerde me dat ik niet zondigde als ik dat deed maar dat ik Hem verdriet deed omdat ik niet vertrouwde dat Hij me door dat nare gevoel heen zou en kon helpen wat ik dempte met eten omdat ik er niet naar durfde te kijken. Zou Hij niet met me mee kijken ?  Zou Hij me niet beschermen ? Zou Hij me niet vast houden ? Zou Hij me niet troosten ?  Zou Hij me niet genezen ?  Zou Hij me ooit in de steek laten ? Het was of Hij zei : kind ik hou zo ontzetten veel van je, het doet me pijn te zien hoe jij jezelf pijn doet omdat je mij niet volledig durft te vertrouwen terwijl ik de Betrouwbare ben en je NOOIT alleen zal laten. Je bent Mijn oogappel die ik altijd zal beschermen met alles wat in Mij is. Daarom ben ik bedroeft, niet omdat je tekort schiet, maar omdat je jezelf zoveel pijn doet terwijl ik die pijn voor je gedragen heb op het kruis van Golgotha en ik er zo naar verlang dat je ook dat stukje aan mij toevertrouwd zodat Ik daarvoor mag zorgen.


Dankbaar ONDERWEG naar Hem en met Hem, mijn liefhebbende hemelse Vader.
  

dinsdag 26 mei 2020

Dankbaar terugkijken

Degene die mijn blog al langere tijd volgen weten dat God mij in 2016 genas van o.a. een eetstoornis, met als gevolg dat ik mijn eetpatroon kon veranderen en 30 kilo afviel wat voor mijn gezondheid erg belangrijk was omdat ik in de gevarenzone voor diabetes zat en dat met een erfelijke belasting omdat mijn beide ouders diabetes hadden. 

Toch sloop langzaam maar zeker regelmatig mijn oude eetgedrag er weer in en wat ik vooral heel moeilijk vond ook 10 kilo gewicht. God maakte me duidelijk dat mijn oude manier van eten jaren lang een mechanisme is geweest om te overleven. 
Ja, Hij had mij genezen en ik hoefde daar niet aan te twijfelen en ik hoefde ook niet bang te zijn want Hij was bij me. Maar die mechanismes werden getriggerd door onderliggende trauma's en Hij wilde samen met mij naar die trauma's kijken en ze in Zijn licht brengen, me leiden in bekering en overgave aan Hem. Hij wilde me brengen in diepere genezing van patronen waarvan ik me niet eens bewust was omdat ze zo gewoon voor me waren geworden. 

Het feit dat ik steeds weer terug viel (zo voelde ik dat) in mijn oude gedrag vond ik enorm frustrerend, ik snapte het niet. Wat deed ik verkeerd ? En dat was nou precies een van de denkpatronen waar God met me mee aan de gang wilde als ik Hem daar de ruimte voor zou geven. Ik deed niets fout. En niets van wat ik deed of niet deed kon iets veranderen aan Zijn enorme diepe liefde voor mij. 
Ik mocht leren Hem te vertrouwen, en nog meer te vertrouwen, en nog dieper Hem te leren vertrouwen en me leren veilig te weten bij Hem. Te weten dat ik weet dat ik weet dat ik weet dat Hij mij nooit in de steek zal laten en altijd op alle terreinen van mijn leven voor mij zal zorgen als ik Hem daar toestemming voor gaf. 

Toestemming ? Ja, het was nodig dat ik Hem toestemming gaf om al die pijnlijke goed verstopte dingen waarvan ik me niet eens bewust was dat ze er waren of als ik al een idee had van hun bestaan er gewoon liever niet naar wilde kijken omdat ik bang was voor wat ik dan zou zien, aan te wijzen. Me ervan bewust te worden en dan toestemming te geven voor de volgende stap : ze door Zijn liefdevolle genadige handen aan te laten raken, Hem toestemming te geven de pijn en het trauma eruit te tillen, me te bekeren van mijn eigen verkeerde handelen daarin, te vergeven, de ander en mezelf. 

Ik mocht leren geduld te hebben met mezelf en met het proces, met Zijn tempo wat ik zo graag een tandje opgeschroefd had. Maar Hij zei : nee kind, rustig, Mijn tempo, Ik weet wat het beste is, Ik ken jou, Ik heb jou gemaakt, Ik weet wat jij nodig hebt om helemaal vrij te komen van alles wat jou bind, en diep te genezen. Ik wil dat er geen spoortje van al die oude pijn achterblijft, ik wil je helemaal nieuw maken, zoals ik jou oorspronkelijk had bedoeld toen ik je weefde in de schoot van je moeder. En toen ik net als ieder ander in tijden van heel veel thuis zijn zo enorm met mijn eigen patronen geconfronteerd werd vond ik dat zo verschrikkelijk moeilijk om daar eerlijk naar te blijven kijken, om er met Hem naar te blijven kijken omdat het zo moeilijk was om te zien wat Hij aanwees.
Wat heb ik vaak verlangt naar zo'n vingerknip van Zijn hand dat het ineens in één keer klaar zou zijn. Maar zo werkte Hij niet. Het proces was en is nodig om mij zoveel te leren en inzichten te geven. 

Ik heb zoveel momenten gehad dat ik dacht : o bedoeld U dit, dank U Heer. Maar deze momenten gingen altijd  vooraf aan periodes dat ik verzuchtte : Heer ik weet dat U goed bent, dat U erbij bent en dat U me vasthoud en dat ik U kan vertrouwen maar ik snap hier helemaal niks van en ik vind dit niet fijn, ik vind het zo eng. Soms sloop er twijfel in me of ik wel écht geloofde wat ik beleed, waren het niet alleen woorden ? En dan zei Hij vaak niets, maar wist ik wel dat Hij naar me keek en me zag, alles wist en liefdevol doorging met Zijn werk in mij. 

Inmiddels ben ik iets meer als vier jaar verder dan die bijzondere zondagochtend 1e Paasdag 2016 die mijn leven totaal veranderd heeft. Het waren vier bijzondere jaren en op mijn 54ste verjaardag die ik vandaag mag vieren ben ik zo enorm dankbaar voor mijn Vader in de Hemel die Zijn Zoon Jezus voor mij naar deze aarde liet komen om de weg vrij te maken tot de Vader door Zijn offer op Golgotha, voor de Heilige Geest, de Geest van Jezus die in mij woont en Zijn werk in mij doet. 

Dank U wel voor wie U bent, dank U wel dat U doorgaat met Uw werk in mij, dank U wel dat ik het leven mag vieren op deze dag. Leven dat U mij gaf, in het natuurlijke, en het leven dat U mij geeft door Uw Geest waar ik nog veel dankbaarder voor ben. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

P.S. Dit blog is een eerste aanzet in terugkijken en proberen onder woorden te brengen wat Hij mij geleerd heeft tot nu toe. 

dinsdag 19 mei 2020

Volharding

Volharding : het volharden, standvastigheid, zegt het woordenboek. Koppig volhouden wat je begonnen bent, was een andere definitie die ik vond. Toen ik het lied dat ik in deze blog voor het eerst hoorde kwam het flink binnen, alsof God zei : Ik wil dat je volhoud, wat er ook gebeurd. 

Het mooie aan de muziek van deze man is dat hij liedjes schrijft die op Bijbelteksten zijn gebaseerd en die zet hij ook in een bericht bij het lied op YouTube. Ik houd daarvan en wil er een aantal delen hier, Gods Woord zegt meer dan genoeg. Ook al heb ik het al zo vaak gehoord, ik vond het pittige woorden, en het lijkt wel of God steeds meer op die manier tegen me spreekt, in stevige aanmoediging, maar ik denk dat ik dat ook nodig heb. Maar wat Hij spreekt en doet, doet Hij uit liefde, Hij is liefde, Hij kent niets anders.

Jacobus 1:3-4, 12 "Want ik weet : wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder tekortkoming...........Gelukkig is de mens die in de beproeving staande blijft. Want wie de proef doorstaat, ontvangt als lauwerkrans het leven, zoals God heeft beloofd aan iedereen die hem liefheeft."

Hebreeën 13:14 "Onze stad is immers niet blijvend, wij kijken juist verlangend uit naar de stad die komt."

Hebreeën 10:36 "Blijf juist volharden, want als u  de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is."

Hebreeën 12:2 "Laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof : denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde  van de troon van God."

Johannes 16:33 "Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed : ik heb de wereld overwonnen."

Openbaringen 22:12 "Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden."

Genesis 15:1 "Enige tijd later richtte de Heer zich tot Abram in een visioen : Wees niet bang, Abram : ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn."

Jacobus 1:19-20, 22 "Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed : ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken, traag ook om kwaad te worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is..........Vergis u niet : alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen."

Jesaja 55:8-9 "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen."


Perseverence, perseverence
may it be living strong in me
marching onward, looking forward to the
crown of life that I will receive

Lord, help me not
be a hearer only of Your Word
but live it out
in obedience and love
when trails come
Lord, help me not to stray away
but just grow stronger
in my hope and faith

Perseverence, perseverence
may it be living strong in me
marching onward, looking forward to the
crown of life that I will receive

Help me be quick
to listen, always slow to speak
slow to anger
extending only grace
help me control
my tongue with every word I say
speaking life
hope and healing every day

We won't give up, we won't give in
we'll carry on to the very end
we'll stand our ground
all through Your pow'r
it's for Your glory, we will live


Ik vind dit een hele moeilijke les, zeker in deze tijd.
Heer HELP, help me trouw te zijn en U boven alles te vertrouwen. Dank U wel dat U liefde bent en dat dat Uw motivatie is voor Uw werk in mij.


ONDERWEG naar Hem en met Hem.

dinsdag 12 mei 2020

Zo dus

In de tijd die achter me licht heeft werd ik zeer regelmatig wakker met zinnen uit lied "Goodness of God"  


Zinnen als "All my life You have been faithful, all my live You have been good so good" Ja U bent mijn hele leven trouw geweest, U bent er altijd geweest ook als ik dat niet zag. Mijn hele leven bent U goed geweest. Dan hoef ik alleen maar te denken aan het feit dat ik leef, iets wat helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ik schreef daar al eens over in de blog "Bijzonder
Maar ook de zin "Your mercy never failed me" Uw genade was daar steeds weer en dan moet ik denken aan Klaagliederen 3:22-23 "Het is de goedertierenheid van de Heer dat we niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is ! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw !"
En dan vooral de zin "Whit every breath that I am able I'm will swing of the  goodness of God" Hem groot maken dat is het sterkste geestelijke wapen in de strijd.

In het filmpje hierboven word dit lied gecombineerd met een ander lied, maar eigenlijk zocht ik het nooit op om eens te kijken welk lied dat dat helemaal was. Toen ik dat wel deed kwam het enorm binnen. Dat stukje wat ik kende "This is how I fight my battles" sprak me al zo aan, want dat was precies wat God me heeft geleerd : zingen, Hem groot maken midden in de moeite.

Het lied begint met de tekst van Jesaja 61:3 aan te halen "Om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geve hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van een rauw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen : Terabinten der gerechtigheid, een planting des Heren, tot zijn verheerlijking."
Het zegt eigenlijk : Trek je lofgewaad aan, want zo strijd je de strijd. 
Het deed me ook denken aan Paulus en Silas die in de gevangenis, midden in de nacht God lofzingen, met als gevolg dat er een aardbeving komt, de ketenen en de gevangenis deuren openspringen. Dit verhaal staat in Handelingen 16. De bijkomstigheid is dat de gevangenis bewaarder en z'n gezin zo verbaasd zijn dat ze meer willen weten over die God van Paulus en Silas en ervoor kiezen dat ze die God ook willen dienen. Deze mannen gingen op een hele bijzonder manier om met een hele benarde situatie, en dat staat denk ik juist in de Bijbel om ons aan te moedigen hun voorbeeld te volgen. Is de manier waarop wij met de moeilijke dingen in het leven omgaan voor de mensen om ons heen ook een reden dat ze wel eens iets meer willen weten over die God van ons ?

Uit ervaring durf ik inmiddels wel te zeggen dat het niet altijd de makkelijkste maar zeker wel de meest effectieve manier is om door moeilijke situaties heen te komen.
Vorige week schreef ik over los laten, nou zo doe ik dat dus. Niet op omstandigheden kijken maar je oog en vooral je hart op Hem richten en gericht houden. Als ik Hem groot maak om wie Hij is heb ik niet meer de behoefte zelf de touwtjes in handen te houden want dan weet ik dat Hij zorgt en zo tilt Hij mij boven al mijn zorgen en verdriet uit.


The word says
"For the spirit of heaviness
Put on the garment of praise"
This is how I fight my battles

This is how I fight my battles (4x)

Just when you think you're lost,
it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You
it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You
it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You
it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You

This is how I fight my battles.


Heer regelmatig lijkt het of ik omgeven word door van alles, voel ik me ingesloten en in het nauw gedreven, dan neig ik naar het optrekken van beschermingsmuren, en dan komt een andere zin uit dit lied in m'n gedachten "it may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by You" U bent het die me omgeeft zoals Psalm 139:5 zegt "Gij omgeeft mij van achteren en van voren, en Gij legt Uw hand op mij." U beschermd mij, help me mezelf daar volledig aan over te geven en niet door gebrek aan vertrouwen in U mijzelf te gaan proberen te beschermen, want eigenlijk beschadig ik daar mezelf alleen maar mee.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 mei 2020

Geloof en daden


Een tijdje geleden schreef ik de blog "Kennis of gehoorzaamheid" over dat God niet zal vragen als we voor Hem moeten verschijnen wat we wisten maar wel wat we er mee hebben gedaan. Het is een onderwerp wat de laatste tijd op allerlei manieren bij me terug komt. Zo las ik Jacobus 2:14-26, een gedeelte daarvan wil ik hier delen wat me nooit eerder was opgevallen "Is Abraham, onze vader, niet uit de werken gerechtvaardigd, toen hij Izaak, zijn zoon, op het altaar offerde ? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden." Het volgende vers is zo bekent "En de Schrift is vervuld die zegt : En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd." Maar eerlijk gezegd dacht ik dan niet aan de verzen ervoor, dat het geloof van Abraham ook een keerzijde had : alles doen wat God van hem vroeg, zelfs als dat dwars tegen je menselijke gevoel en verstand ingaat. 

Geloof is vertrouwen.


"U ziet dus nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof." Ik geloof trouwens wel dat het hier gaat om de werken die God ook echt van je vraagt, waarvan je weet dat je weet dat je weet dat God dat van je vraagt. En niet de werken die je doet omdat je je min of meer verplicht voelt of waarvan je zelf denkt dat het goed is om te doen. Zulke werken putten je uit en daar verbind God denk ik ook niet Zijn kracht aan. Hij geeft kracht om te doen wat Hij van je vraagt, niet om te doen wat jij denkt dat goed is.


Het is zo belangrijk om in alles Gods raad en leiding te vragen.

Ik vind dat best een lastige weg, maar ik ervaar ook dat Hij nooit denkt : Help daar heb je d'r weer, nee ik geloof dat Hij blij is om mijn stem te horen en Hij vind het heerlijk om mij de weg te wijzen.

Soms lijken dingen zo tegenstrijdig, maar als we gewoon doen wat Hij van ons vraagt, zonder vragen, ervaar ik Zijn rust en vrede. God heeft op heel wat vlakken van mijn leven tegen me gezegd : Laat los. Een boek wat me daarin enorm heeft geholpen is "Laat los en leef" van Joseph Prince. Ik ging inderdaad ook ervaren dat loslaten genezing brengt. Als we dingen los laten in Zijn hand is dat het doen wat Hij van ons vraagt, de werken die de andere kant van geloof zijn zoals Jacobus zegt. 

Maar het is steeds weer een keuze. God gaf ons een eigen vrije wil, keuzevrijheid, niet om te doen waar we maar zin in hebben, maar om te kunnen kiezen om niet te doen wat ons vlees schreeuwt dat we moeten doen, maar in plaats daarvan Zijn wil te doen. En heel vaak zie ik daar niet eens direct het resultaat van, maar ook volhouden, volharden noemt de Bijbel dat is een keus.

Toen God mij vroeg mijn kinderen en kleinkinderen los te laten zodat ik ze niet meer vasthield en Hij alle ruimte kreeg om Zijn werk in hun levens te doen vond ik dat heel moeilijk. Maar ik realiseerde me ook dat Hij niets kon doen zolang ik van alles probeerde, zolang ik me zorgen maakte omdat ik er niets aan kon veranderen. Ik moest leren loslaten (mijn rechten om....opgeven) mijn ogen op Hem alleen leren richten, te vertrouwen dat Hij zal voorzien in alles wat nodig is, en Hem te eren voor wie Hij is, Hem groot maken. 

Ik vond (en vind dat soms nog steeds) dat zo verschrikkelijk moeilijk, ook al wist ik dat Hij veel meer nog van hen hield als ik, en Hij ook veel grotere en betere veranderingen kon doen in hun levens dan ik. Hij kan beschermen waar ik dat niet kan, Hij kan harten veranderen, spreken in gedachten. Hij weet waarom ze doen wat ze doen, Hij heeft alle achtergrondinformatie die ik niet weet. 

Maanden later kreeg ik zo nu en dan een inkijkje en dan werd ik zo enorm dankbaar dat God me leerde met Hem aan mij te werken en niet aan die ander. Ik had het nodig om verandert te worden, ik had het nodig om dingen te gaan zien door Zijn ogen en te leren dat ik alleen maar verantwoordelijk ben voor mij. Het was nodig dat ik leerde en nog leer om los te laten en ruimte te geven, dat is een daad van liefde waarvan ik nu mag weten dat die enorm gewaardeerd word en dat horen maakte me heel dankbaar. Uit liefde en door geloof iets kunnen doen wat je zelf graag gehad had, en dat nu kunnen geven. 

Ik ben dankbaar dat Hij me leert om te doen wat goed is ook als het helemaal niet goed voelt en zeker niet makkelijk is. Alleen geloof dat God dingen kan veranderen was niet genoeg, het was belangrijk dat ik ging handelen naar dat geloof en erop zou vertrouwen dat Hij zou zijn wie Hij is, de God die zorgt en voorziet als ik Hem vertrouw. Dank U wel Heer voor het werk dat U in mij doet.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 28 april 2020

Zonder Hem


De country-sound is echt mijn favoriete muziekstijl, dit lied is er zo een die recht mijn hart inkomt. De tekst raakt me diep zeker op een dag dat ik niet lekker in m'n velletje zit omdat ik me soms moeite kost om mijn wil te onderwerpen aan Zijn volmaakte wil voor mijn leven. 
Ik wil alles hebben wat Hij voor me heeft, maar dan zal het mij ook alles kosten om dat te kunnen ontvangen. Als ik mijn handen gevuld houd met wat ik wil heb ik niet mijn handen vrij om aan te pakken wat Hij voor me heeft. 

Zonder Hem kan ik niets, zonder Hem faal ik, zonder hem zou ik ronddwalen als een schip zonder zeil zegt het eerste couplet. En dan bedenk ik me dat als ik naar m'n gevoel zou kijken ik inderdaad het gevoel zou hebben dat ik faal, maar zo kijkt God niet naar me. Hij ziet zijn Zoon Jezus als Hij naar mij kijkt. Ik hoef me dat niet voor te kunnen stellen, want dat kan ik niet eens, maar Hij zegt in de Bijbel dat dat zo is en ik heb besloten Hem op Zijn woord te geloven. 

Zonder Hem zou ik stervend zijn, zonder Hem zou ik een slaaf zijn, zonder Hem zou m'n leven hopeloos zijn, maar door Jezus ben ik God zij dank gered. Hij is het dat alles wat dood in mij was tot leven heeft gewekt, Hij is het die mij vrij heeft gemaakt van de slavernij, dankzij Hem is mijn leven vol hoop, Hij is mijn Redder.

Ik ben zo enorm dankbaar voor de Heer Jezus, ik zou me echt geen raad weten zonder Hem.  
Hij heeft me eens duidelijk gemaakt dat ik niet  paniekerig me aan Hem vast hoef te klampen omdat ik bang ben dat er verwijdering ontstaat tussen Hem en mij, want Hij laat me niet alleen, Hij wijst mij niet af. 
Zijn houding naar mij toe is er altijd een van diepe intense liefde. 
Hoe vaak Hij me dat ook al heeft duidelijk gemaakt, blijkbaar zijn daar nog steeds hoeken en gaatjes in mij die daar nog niet helemaal diep van overtuigd zijn, want waarom zou daar anders deze reactie zijn.  Without Him I could do nothing
without Hem I'd surely fail
without Him I would be drifting
Like a ship without a sail

Jesus, oh, Jesus
do you know Him today
do not turn Him away
 Jesus, oh, Jesus
without Him how lost I would be

Without Him I would be dying
without Him I'd be enslaved
without Him life would be hopless
but with Jesus, thank God I'm saved


Jesus, oh, Jesus
do you know Him today
do not turn Him away
 Jesus, oh, Jesus
without Him how lost I would be
without Him how lost I would be


Dank U wel dat ik ook nooit zonder U hoef te leven, U bent bij mij hoe ik mij ook voel, of ik merk dat U dichtbij bent of niet. U bent er en Heer geef me genade dat ik nooit om wat voor rede meer bij U vandaan zal gaan, want U bent veilig en goed. Ik hoef me niet in paniek aan U vast te klampen, ik mag  gewoon tegen U aan kruipen, m'n hoofd tegen U aan leggen en dan slaat U Uw arm om mij heen en dan kijkt U vol liefde op mij neer. U wilt zo vertrouwd voor me zijn, U wilt dat ik me veilig bij U weet tot in elke vezel van m'n wezen. Dank U wel voor Wie U bent.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 21 april 2020

Open armen

Ik ben opgegroeid in de Pinkster beweging van de late jaren 60, 70, begin 80, je hoorde een getuige te zijn, langs de deuren, evangeliseren door elke vrijdagavond tijdens de koopavond met een groepje te zingen en traktaatjes uit te delen onderaan de roltrap van het winkelcentrum Zuidplein in Rotterdam Zuid waar ik opgroeide.
Actief, want iedereen moest het weten. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen het kon waarderen. Diep van binnen was er bij mij ook wel schaamte, maar je deed het want zo hoorde het, je mocht je niet schamen voor Jezus want Hij had zich ook niet voor jou geschaamd toen Hij aan het kruis voor je stierf.

Het zit zo diep in me geworteld moet ik bekennen, terwijl ik heel sterk het idee heb dat God me steeds meer overtuigd van stil te zijn en gewoon te zijn. 
Stil zijn, niet over Hem te praten, maar gewoon liefde te betonen.
Niet te oordelen, niet met woorden, niet met je houding - daar moet je je echt van bewust worden - niet in je hart. 
God die me zegt : zegen hen, heb ze lief zonder oordeel, heb aandacht voor ze, luister, heb compassie. 
Best lastig moet ik eerlijk toegeven, zeker als het gaat om mensen die heel dicht bij je staan.

Je wilt zo graag het beste voor ze, en jij bent er van overtuigd dat dat Jezus is. Maar Hij wil niet door mij door hun strot heen geduwd worden. Hij wil ze liefhebben en echte aandacht voor ze hebben, ze laten weten dat Hij er is. Alleen Hij kan zich alleen maar kenbaar maken door mij, mijn mond die geen oordeel spreekt, geen "goede" raad geven, geen vragen te stellen, hoe goed ook bedoeld, maar ze zelf te laten vertellen wat ze zelf willen. Mijn oren die bereid zijn om alleen maar te luisteren, mijn ogen die kijken vol bewogenheid, mijn tranen samen met hun tranen, mijn lach samen met hun lach. Mijn armen die bereid zijn hen te omarmen als ze daar behoefte aan hebben en er voor open staan. 

Terwijl ik deze lessen begon te leren kwam ik een boek tegen van Wilkin van der Kamp : Live in Love en tot mijn verrassing beschreef hij hoe God hem precies hetzelfde leerde door dit boek waarin hij de gelijkenis van de twee zonen van de vader gebruikt als leidraad. Hij noemt het de open armen theologie van Jezus, en dat raakte me. Zo mooi hij het zo anders uitlegt als we zo vaak hebben gehoord en hij het zelf ook heel lang heeft uitgelegd. 
God is zo heel anders als christenen heel lang hebben verkondigd en gelooft. In Hem is geen spoortje oordeel. Niet naar ons maar ook niet naar de underdog van de maatschappij of degene die het allemaal zo goed denkt te weten.
Ja hij wijst de mens terecht, maar Hij doet dat in liefde en niet in veroordeling.


En ja ik ken ook de harde woorden die Jezus sprak tegen de Farizeeërs en Schriftgeleerden uit de Bijbel. Maar Hij verlangde er bovenal naar dat ze wakker zouden worden uit hun eigengereidheid, dat ze hun harten zouden openen voor liefde, Zijn Liefde, voor hen en voor de mensen waar zij zo op neer keken. 

Ik heb het idee dat deze her-opvoeding nog maar net begonnen is en dat ik nog heel veel te leren heb in mijn weg achter Hem aan. 
Toen God tegen me zei dat ik me weer moest gaan verbinden vond ik dat best een uitdaging, maar dat was niet alles, Hij wil me leren te gaan kijken door Zijn ogen.
Niet meer zo nodig te doen, dingen op te lossen, maar gewoon te zijn, hoe ongemakkelijk dat soms ook voelt. En eigenlijk is dat m'n grootste uitdaging, want wat doe je als je niet meer hoeft te doen, maar gewoon mag zijn.
Klinkt misschien allemaal wat vaag maar ik heb geen idee hoe ik het duidelijker moet maken, want het is me zelf niet eens echt duidelijk. Het enige wat ik weet dat mijn hart, mijn houding aan het veranderen is omdat Hij dat in me doet en dat ik Hem daarin kan, mag en wil vertrouwen. Hij weet wat Hij doet en ik heb Hem alle vrijheid gegeven op alle terreinen van mijn leven.

Heer werkt U het maar uit in mijn leven, laat mij maar meer en meer op U gaan lijken, help mij om mee te bewegen met Uw Geest, met Uw Liefde. Open armen voor de ander en voor mezelf.
Dank U wel voor Uw enorme geduld want wat heb ik nog een boel te leren van wie U werkelijk bent, van Uw liefde.ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 14 april 2020

De Trooster

De film "The shack" naar het gelijknamige boek van W. Paul Young heeft veel bij de los gemaakt al de eerste keer dat ik 'm zag. God als een vrouw was wel even wennen. Maar God gebruikte deze film om tot mijn hart te spreken, om stukjes genezing te geven. Dat vind ik zo bijzonder, God gebruikt alles tot Zijn eer.

In een periode dat ik zocht naar Gods wil en weg omdat die even niet zo duidelijk voor me was zei iemand tegen me dat God de Trooster voor mij is. Ik heb daar flink op moeten kauwen. Deze woorden bleven maar bij me, ze kwamen steeds terug. Dan weet ik dat ze niet mijn eigen gedachten zijn. 
Ook een zin uit Psalm 23 kwam steeds in mijn gedachten  "...uw stok en uw staf die vertroosten mij." 

Toen ik later begon aan het leesplan uit de Bijbel-app : Vrede - Leven in de Geest  vielen er ineens heel veel puzzelstukjes op z'n plaats.

Terwijl ik de overdenking las, waar ik zo wat uit wil delen, kwamen de woorden ui Genesis 1:27 in mijn gedachten "En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hen; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen." God is dus zowel mannelijk als vrouwelijk, en als man en vrouw samen zijn we een eenheid zoals Hij dat bedoeld heeft. (Dat is overigens een heel ander onderwerp waar ik hier niet op in wil gaan.)

Ik citeer een stukje uit het leesrooster : "We beperken onszelf als we in onze opvatting over God de vrouwelijke zijde van Zijn natuur negeren. In de Goddelijke natuur herken je in "de Trooster" zeker de vrouwelijke eigenschappen. De Trooster stort de liefde van God in ons hart uit. De Trooster doopt ons in de eenheid met Jezus en het geweldige Woord van God, totdat de ondoorgrondelijke band met God in ons geplant is. De Trooster brengt de vrucht voort van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing (Galaten 5:22)"

Ik realiseerde me dat God me steeds meer leidde om te bidden mij de mensen te gaan laten zien zoals Hij naar de mensen kijkt, om Zijn bewogenheid in mij te leggen. Mijn gebed om het zichtbaar worden van de vruchten van Zijn Geest in mijn leven, vooral zelfbeheersing, daar verlangde ik naar. Naar de blijdschap die Hij me beloofd had, de vrede die ik nog sterker wilde ervaren.

God weet precies hoe Hij je gemaakt heeft, hoe jij het beste tot je recht komt, hoe Hij het meest zichtbaar zal zijn in jou leven als Hij alle ruimte krijgt om er doorheen te schijnen en schitteren.

Lieve Vader God, mijn verwondering voor wie U bent wordt steeds groter. Hoe goed kent U mij, maar hoe kan dat ook anders, U bent het die mij gevormd hebt. U werkt vaak voor het gevoel van een mens langzaam, maar U doet het zo teder en liefdevol, zo secuur, en het resultaat is prachtig. U zegt al jaren tegen mij : Kijk naar Mij, kijk alleen naar Mij, en meer en meer zie ik wat er gebeurd als ik dat doen. U bent zo goed, U bent mijn Trooster en daar dank ik U voor. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

zondag 12 april 2020

Hij leeft !

Jezus Leeft !

en met Hem leef ik


The gates and doors were barred and all the windows fastened down,
I spent the night in sleeplessness and rose at every sound,
Half in hopeless sorrow half in fear the day,
Would find the soldiers crashing through to drag us all away.
Then just before the sunrise I heard something at the wall,
The gate began to rattle and a voice began to call,
I hurried to the window and looked down to the street,
Expecting swords and torches and the sound of soldiers feet,

There was no one there but Mary so I went down to let her in,
John stood there beside me as she told us were she'd been,
She said they moved him in the night and none of us knows where,
The stones been rolled away and now his body isn't there.
We both ran toward the garden then John ran on ahead,
We found the stone and the empty tomb just the way that Mary said,
But the winding sheet they wrapped him in was just an empty shell,
And how or where they'd taken him was more than I could tell.
Something strange had happened there but what I did not know,

John believed a miracle but I just turned to go,
Circumstance and speculation couldn't lift me very high,
Cause I'd seen them crucify him and then I'd watched him die,
Back inside the house again all the guilt and anguish came,
Everything I'd promised him just added to my shame,
But at last it came to choices I denied I knew his name,
Even If he was alive it wouldn't be the same.
But suddenly the air was filled with a strange and sweet perfume,

Light that came from everywhere drove shadows from the room,
Jesus stood before me with his arms held open wide,
And I fell down on my knees and clung to him and cried,
He raised me to my feet and as I looked into his eyes,
Love was shining out from him like sunlight from the sky,
Guilt and my confusion disappeared in sweet release,
And every fear I'd ever had just melted into peace.

He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.
He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.
He's alive, He's alive, He's alive and I'm forgiven,
Heavens gates are open wide.

He's alive!


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 7 april 2020

Bestemming


We hebben allemaal wel eens gehoord over "in je bestemming wandelen" gehoord. Ik heb daar best wat mee afgeworsteld. 
Wat is mijn bestemming ?
Het word vaak gelinkt aan je gaven en talenten, ook zo'n lastige.
Toen ik de volgende uitspraak tegen kwam liet die me niet meer los: Bestemming is de plek die God voor jou bedacht heeft, waar je jezelf kunt zijn, heel mag worden, en waar je volledig tot je recht kunt komen. Ik heb 'm uitgeschreven en een plekje op de kast gegeven waar ik 'm elke dag zie staan naast een tekst uit Jesaja 41:13 die me heel dierbaar is en al jaren met mij mee gaat door het leven.Steeds komt ie weer terug "Want Ik je Heer God, grijp jou bij de hand. Ik zeg tegen je : wees niet bang, Ik help je."

In hele moeilijke tijden heeft God me steeds weer geleerd : Kijk naar Mij, maak Mij groot. In m'n blogs is dat al regelmatig aan de orde geweest. 
God wil aanbeden zijn. 
Ik begin er steeds meer van overtuigd te raken dat aanbidding de deur is waardoor Gods goedheid ons leven binnen stroomt.  
Als ik de Bijbel lees raak ik steeds meer verwonderd over de enorme belofte die daar in staan. De sleutel is in Hem zijn en Hem aanbidden met heel ons wezen. Dat heeft niets met ons gevoel of onze omstandigheden te maken. 
Steeds begon me op te vallen dat er zo vaak in de Bijbel staat dat het geloof door het gehoor komt, zo vaak lees ik : luister, hoor.
In een dagboek van ds. Willen J.J. Glashouwer wat ik dit jaar gebruik : Zie, Hij komt ! in 365 dagen door het boek Openbaringen heen las ik iets wat me aan het denken zetten. Ge-hoor-zaam, daar zit het woord horen in. De Bijbel leert ons dat als we horen en niet doen dat geen gehoorzaamheid is. Gehoorzaamheid is doen wat je hoort, in geloof dat dat het goede is, het zijn immers de woorden van een goede God die ik wil vertrouwen. 
Je eigen wijsheid loslaten en gewoon volgen, gehoorzaam doen wat Zijn woord zegt, dan ben je in je bestemming, daar ontvang je genezing, word je heel, kom je volledig tot je recht.

Het lied dat ik hier deel vind ik een prachtig gebed en beaam het volmondig. Ja Heer U hebt mij gemaakt om U te aanbidden, ik wil vol zijn van U en alles ontvangen wat U voor mij heeft.
Als ik het gevoel heb dat ik tekort kom ligt dat niet aan U, U stort Uw gaven rijkelijk uit, maar als ik de deur van aanbidding niet wagenwijd open zet blijft alles op m'n stoep liggen en kan het niet naar binnen stromen.
You brought out of the darkness
into Your light
You brought me from the vally
and gave me a new life

Your plans for me are greather
than anything I ever dreamed
You gave me a reason
and the reason is You

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

You've given me a new song
full of joy ans hope
You filled me with Your Spirit
gotta let the whole world know

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

You gave me hope, when there was none
You pulled the fire, from the burning sun
You put it deep inside my soul
and know I want to overflow

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship

I want overflow, I'm letting go
I want all You have for me

I was made to worship, fill me up
I could never have enough

That's why I sing, that's why I dance
that's why I lift up my hands

I was made to worship
I was made to worship
I know I have a purpose
I was made to worship


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 31 maart 2020

Jezus, ik heb U nodig

Tussen de leesroosters in de Bijbel-app kwam ik het volgende 2 daagse leesplan tegen : Jezus, ik heb U nodig
Bij de 2e dag staat in de overdenking een gebed wat mij diep raakte en ik wil het hier met jullie delen :

Jezus, ik heb U nodig ! U bent mijn Heer, mijn God, mijn Koning. U bent al mijn aanbidding waard. Help me door Uw genade U te leren kennen, en zoveel van U te houden dat de dingen van deze wereld langzaam verdwijnen en vervagen.
Ik wil U, en U alleen aanbidden. Ik wil niet gevormd worden door mijn cultuur. Ik ben van U; ik wil één met U zijn. Bind mijn hart aan het Uwe, en plaats Uw waarheid diep in mij. Ik wil niet alleen U en Uw Woord kennen, ik wil niet meer zondige  Ik wil U en Uw Woord volgen. Laat me U prijzen, in geest en waarheid.
Ik heb Uw kracht nodig, Uw genade en Uw liefde. Dan maakt het niet meer uit wat het leven me brengt. Ik kan dan reageren op iedere situatie, iedere persoon en iedere uitdaging zoals U daarop zou reageren - alles tot Uw glorie. Ik wil niet slechts uiterlijk reageren, maar juist van binnenuit, vanuit de rivier van levend water. Ik wil zo dichtbij U zijn, Jezus, dat Uw Geest door me heen vloeit in alles wat ik doe en zeg. Dan vind ik al mijn vreugde in U. Moge ik U eren in alles wat ik zeg en doe.
Het maakt niet uit waar ik ben, wat ik doe, welk Schriftwoord ik aan het lezen ben, welk lied ik zing, ik wil mijn gedachten, mijn energie en mijn hart richten op U, en niet op mijzelf en mijn omstandigheden. Ik wil U en U alleen.
Het maakt niet uit of ik slaag of faal, win of verlies, rijk ben, of arm, binnen- of buitengesloten word, gekend ben, of vergeten word. Moge ik tevreden zijn, wetende dat U van mij bent en ik van U.
Moge mijn hoofddoel zijn om van U te houden en geliefd te zijn door U. Om U te plezieren en te dienen. Help me mijn zonde te zien, er berouw over te hebben en na te laten, door Uw genade. Help me te hongeren en dorsten naar Uw gerechtigheid.
Heer Jezus, schenk mij Uw genade, Uw barmhartigheid en Uw geliefde goedheid, om mij U te laten zien, U te kennen, van U te houden, en om één met U te zijn. Dank U dat Uw Woord me vertelt dat als we iets in Uw Naam vragen, en naar Uw wil, dat U het dan zal doen.
Amen. 

Dit gebed deed me denken aan een oud lied van Andrae Crouch : Through it all. 
Door alles in het leven heen, door het hele proces waar dit gebed om vraagt heen leren op Hem alleen te vertrouwen. 
Dankbaar zijn, niet omdat het altijd simpel is maar omdat ik weet dat Hij te vertrouwen is en blind op Hem mag vertrouwen omdat Hij weet wat Hij doet. 
ONDERWEG naar Hem en met Hem


De Naam Jezus

In de jaren die achter me liggen waarin ik veel innerlijke genezing heb mogen ontvangen en waarin Hij mij vergoed wat ik verloren ben, ...