Zoeken in deze blog

dinsdag 26 juli 2022

Vreugde kiezen

Ik ben zo dankbaar voor de vreugde die ik leer kennen in Hem, de vreugde des Here is echt een hele bijzondere kracht. Ik heb Hem niet alleen gevraagd om Zijn vreugde, ik ervoer ook dat ik Hem ook toestemming moest geven om het vrij te zetten in mij, en ik bad : Heer ik geef U toestemming Uw vreugde vrij te zetten in elke vezel van mijn wezen. Uw vreugde zal mijn kracht zijn zoals Nehemia 8:10b zegt. Heel bijzonder gaf God me ook daar weer een lied (helaas heb ik geen idee hoe ik deze geluidsopnamen in m'n blog kan delen) Ik ervaar ook zoveel vreugde in het gewoon doen wat Hij zegt zonder daar al te veel mijn eigen gedachten omheen te vouwen. Nog altijd volg ik Dutch Sheets's  (Engelstalige) overdenkingen Give Him 15 Ik deel hier het filmpje : Love's motivation. In dit filmpje raakte me dat hij zei dat sommige christenen eerst willen weten wat God wil voordat ze besluiten of ze het al dan niet willen doen.  Hoe graag gaan we er eerst zelf eens over nadenken, en willen we eerst het hele plaatje duidelijk hebben voor we op weg gaan. Dutch noemt dit een recept voor falen. Wij moeten vooraf besluiten dat Hij de leiding heeft en dat wij alles zullen doen wat Hij van ons vraagt.

Dit deed me terugdenken aan iets wat ik eerder had gelezen in het boek Een God van mogelijkheden, waar ik het al vaker over heb gehad. Ik las daar "Doorgaans ben je je niet bewust van je diepste overtuigingen over God. Je kunt bepaalde dingen over God geloven omdat je dat zo geleerd hebt, terwijl het godsbeeld dat je ten diepste koestert, daarvan afwijkt. Je hart reageert altijd op wat je werkelijk, diep vanbinnen gelooft, en niet wat je op theoretisch niveau denkt dat je gelooft. Daarom wordt wat je zegt te geloven niet altijd in je leven weerspiegeld." BAM, dat kwam binnen, en ik dacht : Dat dus ! nu snap ik het ! Als ik diep van binnen niet geloof dat God veilig en te vertrouwen is, ook al spreek ik dat verstandelijk uit, dan hapert het. Daarom is het zo nodig dat dat niet alleen mijn denken maar elke vezel van mijn wezen, mijn onderbewuste word vernieuwd en  innerlijk geneest. Dit is wat elke mens nodig heeft ! Ons hart heeft zoveel genezing nodig, ik geloof dat er geen mens is waar dat niet voor geld, we zijn allemaal mensen die overtuigingen (vaak als gevolg van opgelopen pijn) in ons hart hebben waar we ons niet van bewust zijn maar waar we de effecten wel van in ons leven proeven en waar we tegenaan lopen, en soms tegenaan knallen en dat doet pijn.

Romeinen 10:9 zegt "Als u met uw mond de Heer Jezus belijdt en met uw hart gelooft........" Je begint uit te spreken met je mond (hard op) en van daaruit moet het zakken naar je hart waar ons geloof geworteld is. Ons hart staat voor onze ziel : ons denken, onze wil, onze emoties. Tijdens de Profetische training die ik heb gevolgd bij Living in your desteny, ontving ik een woord waarin God zei : Ik wil in jou ziel zijn Wie Ik ook jou onze geest ben. Dat kwam toen enorm bij me binnen. Ik heb ooit eens de uitspraak gehoord, en ik ben 'm nooit vergeten (weet niet meer van wie deze uitspraak is) God woont in je geest, je geest is een nieuwe schepping, het moet alleen nog even door je ziel en je lichaam heen komen. Ik moet wel zelf de keuze maken of ik Hem daar ook toestemming voor geef om daar ook daadwerkelijk te mogen zijn Wie Hij daar zo graag voor mij wil zijn. God zal zich nooit opdringen en het zal ook niet vanzelf, automatisch gebeuren.

Even terug naar het filmpje van Dutch, gehoorzaamheid is een keuze, gehoorzaamheid is vaak ook een voorwaarde, het brengt ons in de beweging die nodig is om de volgende stap/instructie te ontvangen. Gehoorzaamheid uit liefde, uit verlangen je leven met Hem te leven, onder Zijn leiding, ook als het ons geloof oprekt. Wat ons hart werkelijk gelooft over Wie God werkelijk is heeft invloed op de keuze die wij maken. God verlangt ernaar ons (onbewuste) beeld van Hem in lijn te brengen met Zijn Waarheid. Vertrouw ik Hem om in vertrouwen te doen wat Hij van mij vraagt omdat Hij iets wil bereiken op deze aarde wat Hij door mij op deze aarde wil bereiken. 

In onze maatschappij willen we graag weten wat iets ons oplevert, als het niets oplevert vind ik het dan nuttig om daarin te investeren ? Om het even heel oneerbiedig te zeggen : God levert altijd wat op. Maar dat is niet de basis waarop ik wil kijken naar Hem, zo wil ik niet leven. Misschien kan ik beter vragen : lever ik Hem iets op ? Maar ook Hij wil zo niet naar mij kijken en zo niet met mij leven. Hij heeft mij/ons/mensen geschapen om het prachtige Leven dat Hij is mee te delen, Hij wilde niet alleen zijn, Hij wilde de mens, om mee te leven, om mee te genieten. 

Heer ik wil beschikbaar zijn, U hebt dat verlangen in mij gelegd, U gaf mij leven, U hebt mijn leven op meerdere momenten gespaart en in stand gehouden. Ik kies ervoor dit ontvangen leven te leven voor U en met U, mee te bewegen in Uw plan zodat U Uw doel voor deze aarde kunt uitwerken en Uw Koninkrijk zichtbaar word op deze aarde zoals in de hemel. U hebt de leiding en ik gehoorzaam. Wees in mijn ziel wie U bent in mijn geest. Ik moet ineens denken aan een oud lied Laat heel de wereld het zien, dit is wat er gebeurt als ik/wij optrekken als U zegt : kom in beweging. En Uw opdrachten zijn altijd gemotiveerd door Liefde. Misschien vind ik het proces niet altijd fijn, maar de vrucht zal altijd goed zijn.  

Dank U Heer voor wie U bent, voor wat U mij leert, dank U wel voor het geweldige werk dat U in mij werkt, ik geef U toestemming het af te maken, het proces is soms moeilijk, en ik zie ze niet altijd gelijk, maar de vruchten zijn heerlijk en ik geniet ervan. 


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 19 juli 2022

Verheug je

Vorige week schreef ik over Keuzevrijheid, hoe God mij steeds meer laat zien hoe Hij met mij wil samenwerken, hoe het Hem om relatie gaat, hoe dat Zijn prioriteit heeft. Hoe Hij dus ook wil samenwerken in het veranderen van mijn denken zoals Efeze 4:23 zegt "En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken" In het prachtige dagboekje Ik ben altijd bij je van Sarah Young las ik het volgende : Ik geniet ervan jouw perspectief te veranderen door mijn licht.....Ik kwam om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in duister zitten uit de gevangenis. (Jesaja42:7) Als je merkt dat je gevangen zit in ondankbaarheid, vraag Mij dan je ogen te openen en je uit die duistere plaats te bevrijden...... Je geest vullen met mijn Woord kan je helpen dingen te bekijken vanuit mijn oneindig wijze perspectief. Mijn Woord is scherper dan een tweesnijdend zwaard. (Hebreeën 4:12) Ik gebruik het voor het uitvoeren van geestelijke operaties, om de opvattingen en gedachten van je hart (Hebreeën 4:12) bloot te leggen en gezond te maken. Wanneer mijn Woord je blik verlicht, bevrijd Ik je uit de kerker van ondankbaarheid. Ik maak je vrij, zodat je kunt genieten van de vreugde van een dankbaar hart." 

Toen ik dit stukje las moest ik gelijk denken aan een tekst die God regelmatig in mijn gedachten terug bracht. Lucas 10:20 "Verblijd u echter niet daarover dat de geesten aan u onderworpen zijn, maar verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel." Verblijd je erover dat je naam staat geschreven in de hemel. En dan moet ik denken aan Nehemia 8:11b ".......Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Here is uw kracht." Den denk ik aan woorden die over mij zijn uitgesproken waarin God zei : Ik wil jou levensvreugde herstellen. Ik schreef daarover in de blog Vreugde. God wil mijn levensvreugde herstellen, maar dan is het ook nodig dat mijn denken over wat vreugde is wordt vernieuwd. Alleen Zijn Woord vol liefde kan mijn opvattingen en gedachten vaneen scheiden. Steeds bracht Papa God me weer terug bij : verheug je dat je naam geschreven staat in de hemel, laat dat genoeg zijn om je over te verheugen. Verheugen is blijdschap ervaren, de Bijbel roept ons in Filippenzen 4:4 ons altijd in de Heer te verblijden "Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw : Verblijd u." Paulus doet in zijn brief aan de Filippenzen een opsomming van wat hij zoal mee heeft gemaakt voor het evangelie en dat was niet niks. Toch zegt hij in vs. 13 van datzelfde hoofdstuk "Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft." Zijn vreugde was niet afhankelijk van zijn omstandigheden, wat een les. Hij doet ook geen suggestie over dat het slim zou zijn je te verheugen, nee hij stelt het als een opdracht, en in Nehemia lezen we daar de rede voor : de vreugde des Here is uw kracht.

Dat deed mij toch wel realiseren dat ik me nog meer bewuster zou mogen verheugen in Hem, dat ik Zijn geliefde kind ben, dat ik in Hem en Hij in mij is (Johannes 15:1-8) Ik bedacht me hoe ik niet genoeg stil sta bij zoveel liefde en genade die ik ontvang in en door de Heer Jezus. Heer dank U wel dat U Uw licht op mijn eigen wereldje laat schijnen en me aanmoedigt het nog meer van Uw kant te bekijken en dankbaarheid in mijn hart te kweken voor alles wat ik elke dag weer ontvang uit Uw hand. Te beginnen dat mijn naam staat geschreven in de hemel, dat ik daar bekend ben, gekend, erkend, dat ik van waarde ben. Dat ik 's morgens mijn ogen weer mag open doen in de veiligheid van het huis waar we mogen wonen, dat ik adem haal, dat ik U daarvoor mag eren, dat ik door wie ik ben U mag reflecteren, dat U een liefdevolle God en Vader bent, die van mij houd zonder oordeel, die van mij geniet. Heer doordrenk elke vezel van mijn wezen van die enorme reden tot vreugde en dankbaarheid. Papa wat bent U goed. 

Ik heb zoveel rede om me te verheugen, ook als ik gestretcht word, als dingen onwennig voelen omdat het buiten m'n comfortzone ligt, of omdat ik nieuw terrein betreed. Maar daar vind de groei en de ontwikkeling plaats. daar verandert je denken, dat is onderdeel van worden wie je bent, van in de vrijheid treden, uit de gevangenis van ondankbaarheid, onmogelijkheid. En eigenlijk kom ik dan weer uit bij m'n blog van vorige week waar ik het ook had over de boeken  De kracht van verbeelding en Beperk God niet, die me helpen om te gaan kijken vanuit Zijn perspectief. Ik ben zo blij dat ik de rest van mijn leven heb om te groeien en te ontwikkelen. Het beste komt nog ! En dan bedoel ik niet de hemel, alhoewel daar alle strijd voorbij zal zijn, maar ook hier op aarde komt het beste nog voor mij. Hij is bij mij en heeft het beste met mij voor en mijn naam staat geschreven in de hemel.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 12 juli 2022

Keuzevrijheid

De Blog Opstaan (vervolg) die al een tijdje geleden online kwam is nog steeds zo actueel, het is dan ook een levenslang proces denk ik om Hem meer en meer te leren kennen, maar ook jezelf, zoals Hij je gemaakt hebt te leren kennen, te weten wie je bent in Hem. Ik ben zo blij en dankbaar voor het diepe proces wat ik doormaak hierin, dat ik leer zijn, m'n lach en m'n traan er leer te laten zijn, maar ook de wiebeligheid, mijn niet zeker weten. Ik merk ook dat ik niet zo nodig altijd meer een mening hoef te hebben en 'm zeker ook niet altijd hoef te ventileren. Ik heb zo genoeg aan mijn eigen straatje, mijn eigen hart, om dat in overeenstemming te brengen en houden met het hart van Papa God.  Het raakt me hoeveel liefde Hij geeft, hoe onvoorwaardelijk Hij is.

Ik heb ontdekt dat er zo enorm veel wettisisme in mij verweven en verborgen zat, wat ben ik dankbaar dat Papa daar mijn ogen meer en meer voor opent en zegt : jij bent vrij, jij mag kiezen, Ik leg jou niks op, leg dan ook jezelf niks op en je hoeft je ook niks op te laten leggen door een ander. Ik wil met jou samenwerken, Ik vraag jou om met Mij samen te werken, maar jij hebt de vrijheid om te kiezen. Ik wijs je niet af als je "nu even niet" of "nee" zegt. Ik veroordeel je niet, Ik manipuleer je niet. Vorige week haalde ik het boek Een God van mogelijkheden ook al aan, hoe verder ik kwam in dit boek hoe meer ik Gods liefde proefde voor mij, Zijn schepping die Hij als vrij mens schiep. Hij nam een enorm risico door daar voor te kiezen, en Hij is nooit op die beslissing terug gekomen, en dat raakt me zo enorm. Hoe liefdevol is Hij. In die enorme liefde heeft Hij ook heel veel klaarliggen voor hen die met Hem op weg willen gaan en zich door Hem willen laten leiden.

Twee andere boeken die ik in diezelfde tijd las sloten daar op aan voor mij. Ik begon in De kracht van verbeelding van Andrew Wommack en daarin verwees hij naar een ander boek van hem : Beperk God niet, en ook dat bleek in mijn kast te staan dus begon ik ook daarin. Papa God heeft zo ontzetten veel voor ons klaarliggen wat Hij ons aanbied, waar Hij met ons mee aan de gang wil, waarmee Hij wil samenwerken met ons, maar de keuze is aan ons. Wat was ik onwetend van de enorme rijkdom Papa God voor mij heeft. In Hosea 4:6 zegt God tegen de priesters "Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten." God spreekt hier tot de priesters, maar ik geloof dat we ook zelf een grote verantwoordelijkheid hebben Gods wil te zoeken en open te staan voor wat Hij ons als Zijn kinderen wil leren. 

Ik heb ontdekt dat als je Hem vanuit het verlangen meer en meer openbaring van Hem te ontvangen en wijsheid en onderscheidingsvermogen, Hij het geeft. Ik vind het een feest om met Hem op deze ontdekkingstocht te zijn, wat een bevrijding ervaar ik door het veranderd worden in mijn denken, de genezing en bevrijding die daarmee hand in hand gaat. Maar elke volgende stap begint met een keuze die ik vanuit de vrijheid die Hij mij geeft maak. Hij nodigt me uit, stimuleert me, ik kan bij wijze van spreken het verlangen en de plezier in Zijn ogen zien, Hij geniet hier nog veel meer van dan ik. Maar ik zie ook Zijn liefde en bewogenheid. Tegelijk met de vreugde is er ook regelmatig pijn en op een keer was het of Hij zei : Ik weet hoe pijn het doet. Ik realiseerde me dat Hij dat inderdaad wist want Hij heeft mijn pijn aan het kruis gedragen. Het doet me zo goed te weten : Ik ben nooit alleen, dit (kinder)liedje borrelt dan ook regelmatig in me op. Papa is bij me, Papa weet alles, Papa weet wat Hij doet, Papa weet hoe het moet. En ik, ik leer Papa steeds dieper vertrouwen en geniet van de vrijheid die ik heb om zo enorm veel keuzes te mogen maken. 

De last van : zo en niet anders, geen andere mogelijkheid, het moeten, het beklemmende van : je hebt geen keus, het zal voor jou niet veranderen, je hebt je beste tijd gehad, je doet het er maar mee, glijd steeds meer van me af naarmate ik er voor kies te zeggen : Nee ! Stop ! Dit is een bolwerk van leugen en ik neem je nu gevangen en breng je onder onder Gods Waarheid, daar buig ik voor en voor niets anders. Ik kom in de Vrijheid die Jezus voor mij kocht aan het kruis van Golgotha, wat een liefde en genade dat ik daarin mag leren leven. Dat gaat niet vanzelf, dat vraagt actie, actief zoeken, keuzes maken en in beweging komen. Ja dat is regelmatig eng, dat vraagt dat je uit je comfortzone komt, achter je laat wat je je leven lang hebt meegekregen, wat zo vertrouwd was. Maar ik laat me niet langer beroven door het zogenaamde goede, of onwetendheid van het beste dat Papa God voor me heeft.

Ik ben vrijgekocht, ik ben bedoeld om in vrijheid, vrede, vreugde, liefde, hoop te leven. Ik ben geliefd, gewenst, hoog geschat, bevoorrecht en bemind, deze woorden spreek ik dan ook regelmatig hart op over mezelf uit als proclamatie in de geestelijke wereld. Ik weet wie ik ben en wie ik bedoeld ben te zijn. Ik ben nog niet waar ik wezen zal maar ik ben ook niet meer waar ik geweest ben, ik ben onderweg en geniet van de wandeling samen met Papa God. Ondertussen word ik getest en getraind en word duidelijk wat er écht in mijn hart leeft en wil Papa God daar samen met mij naar kijken en wil Hij me helpen verder te groeien en ontwikkelen en raak ik dieper gegrondvest in Zijn liefde. 

In het boek Een God van mogelijkheden las ik  iets wat ik toch nog wil delen : God heerst door liefde, niet door alles onder de duim te houden. Gods heerlijkheid wordt juist zichtbaar door het feit dat Hij zich door ons laat beïnvloeden. En Zijn soevereiniteit bestaat ook uit Zijn openheid voor ons en de toekomst die wij mede vormgeven. Hoe bijzonder is dat, ik mag mee vormgeven aan mijn eigen toekomst, net als het volk Israël door z'n gedrag hun toekomst mee vormde (b.v. 40 jaar in de woestijn i.p.v. een veel kortere reis) maar ook individuen als Abraham, Mozes. Ik had dat nooit eerder zo gezien, zo dankbaar voor deze eyeopener.  Ondertussen jubelt mijn hart : Groot is Hij !


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 5 juli 2022

Bewustwording

Ik heb al vaker in mijn blogs gedeeld hoe bijzonder ik het vind hoe God m'n blogs gebruikt ook in mijn eigen proces. Hoe ze terwijl ik ze schrijf actueel zijn en als ze gemiddeld een maand of 3 later online komen opnieuw enorm actueel zijn. dat gebeurde ook weer met de blogs Accepteer waar je bent en Laat ze er zijn. Emoties, ze zijn een enorme uitdaging voor me, en ik ben God enorm dankbaar voor de liefdevolle manier waarop Hij op dat gebied aan mij werkt, me weer tot leven wekt en me er mee om leert gaan, me er inzicht in geeft, ook in hoe het werkt. En dan lees ik op een ochtend in het boek Rust bij Jezus iets waarvan ik denk : Natuurlijk ! "Bedenk je eens wat je op een dag allemaal aan informatie binnenkrijgt. En wat dat bij je teweegbrengt. Iedereen verwerkt informatie met emotie." Ik heb er nooit zo bewust bij stil gestaan dat alles wat wij horen, zien, voelen, ruiken, een bepaalde emotie losmaakt. De Bijbel spreekt zo vaak over ons hart, ons hart is meer dan alleen het fysieke onderdeel van ons lichaam dat ons bloed rondpompt en wat van levensbelang is. Als dit orgaan er mee ophoud vloeit het leven uit ons fysieke lichaam en houd ons leven hier op aarde op. Ons hart staat ook voor onze ziel (ons denken, ons voelen/emoties, en onze wil) Meer en meer word ik me bewust van de invloed die ik heb op de toestand van mijn ziel. Ik ben niet overgeleverd aan de grillen van mijn ziel, ik ben bedoeld om daar heel bewust over te regeren, er sturing aan te geven. 

Het boek Een God van mogelijkheden (een absolute aanrader) was een enorme eyeopener voor mij. Niet alles licht vast in het leven, we krijgen van God zoveel mogelijkheden om zelf te kiezen. Door het lezen van dit boek heb ik me gerealiseerd hoe ik onbewust toch heel lang behoorlijk fatalistisch heb gedacht : zo is het, niets aan te doen, je moet er het beste maar van maken, en onbewust ging ik er dan ook nog van uit dat het zo Gods wil was, het was niet anders, niets aan te doen. Ik denk niet dat ik me bewust zo geleerd is, maar waarschijnlijk is dat wel de sfeer geweest die ik geproefd heb om me heen, bij mijn ouders thuis en ik de kerk waarin ik opgroeide. Echt positief was dat in ieder geval niet. God heeft ons zo mooi gemaakt met een brein/hersenen die zo enorm geniaal werken, die in staat zijn om oude patronen af te leren en nieuwe patronen aan te leren. Die geactiveerd en geprikkeld kunnen worden door waar wij aan kiezen om te denken, door waar wij voor kiezen naar te kijken, door wat wij kiezen te lezen. Kolossenzen 3:2 zegt "Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn." Filippenzen 4: 8 geeft heel goed advies "Verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat prijzenswaardig is, bedenk dat." Wij hebben een vrije keus om te kiezen wat we bedenken, hoe wij antwoorden op wat op ons afkomen. 

Zoals God had gesproken over "sensoren" versus zintuigen, ik schreef daarover in de blog Afwijzing sprak Hij ook over antwoorden (dat moet je bewust doen) versus reageren (dat doe je onbewust)  over in de blog Relaties Ik moet eerlijk toegeven dat dit anders leren denken en anders met mijn emoties om leren gaan een flinke uitdaging is, maar ik ervaar ook Gods liefdevolle nabijheid en sturing. Papa weet wat dit allemaal in me losmaakt en wat dat met me doet.  Zo bracht Hij ook het boek Cleaning up your mental mess van Caroline Leaf onder mijn aandacht, een neurowetenschapper die in haar onderzoek vind wat al in de Bijbel word beschreven over ons brein. Het is niet een boek wat ik ff doorlees, maar steeds weer als ik wist : nu moet ik verder lezen, sloot het steeds weer aan op wat God me aan het leren was, en was het of Hij knipoogde : zo werkt het dus, zo bijzonder heb ik jou geschapen, dit is mijn cadeau aan jou en daar mag jij mee aan het werk gaan en Ik help je daarbij. Samen, jij en Ik, gaan wij deze weg, Mijn weg en ga jij meer en meer op Mij lijken en weerspiegelen wij het Koninkrijk van de hemel op de plaats waar Ik jou geplaatst heb. 

In de blog Zelfbeeld schreef ik over de vier aspecten die ons zelfbeeld vormen, ook dat gebeurd vaak onbewust, maar wij kunnen daar wel degelijk heel bewust voor kiezen om dat beeld van onszelf te veranderen in het beeld wat Papa God van ons heeft en wat Hij voor ons bedoeld heeft. Ik bad al een tijdje regelmatig : Heer laat mij maar zien wat er nog in mijn denken is wat niet in lijn is met Uw denken, laat me maar zien waar ik (nog) leugens geloof over mezelf of U. En dan lees ik in het boek  Genezing van beschadigde emoties over : Perfectionisme. Dat kwam enorm binnen en er begon zich van alles te roeren en ik dacht : ik was toch geen perfectionist ? Ik was er eerder van overtuigd dat ik het allemaal niet kon. En dan lees ik wat de symptomen van een perfectionist zijn : * Tirannie van het moeten, * Zelfverwerping, * Innerlijke onrust, * Wettisisme, * Bitterheid, * Ontkenning. En dan lees ik in de beschrijvingen toch wel heel erg veel herkenning, vooral in het "moeten",  de zelfverwerping, het wettisisme en de ontkenning. Gelukkig weet ik dat Papa al heel liefdevol met mij op die gebieden bezig is, maar ik realiseer me ook dat Hij hier heel liefdevol de wortel aanwijst. Een wortel die ik niet als zodanig had herkend of erkend. Het is tijd dat ik dit beleid als zonde en me hiervan bekeer en met Hem hierin mijn denken dieper ga vernieuwen, mijn beeld van mijzelf in lijn ga brengen met Zijn beeld, Zijn Waarheid. 

Papa God dank U wel dat U erbij bent, dat U de regie hebt, dank U wel dat U veilig bent, vol van Liefde, genadig, dat U door Heilige Geest de inwonende kracht in mij bent die me in staat stelt te doen wat nodig is om te veranderen naar Uw beeld. Het is zoals U regelmatig tegen me zegt : het is jij en Ik, wij samen, we zijn een team, Ik kan en wil het niet zonder jou doen. Jij doet wat jij kan, jij wil de weg gaan die Ik je wijs, jij vraagt mij jou dieper bereidwillig te maken en dat doe Ik, jij geeft Mij toestemming om te doen wat jij niet kan en in die samenwerking komen we tot Mijn doel met het leven dat Ik jou heb gegeven. Ik vind dat zo mooi. Met dat ik dit schrijf moet ik weer denken aan wat U ook regelmatig tegen me zegt : jij kan meer dan je denkt. Nee ik kan het niet in eigen kracht, maar ik ben aangesloten op de Krachtbron van Leven, genezing, heelheid en overvloed. En dan moet ik weer denken aan die oude Country Gospel song Me and Jesus. Ik heb een tijdje getwijfeld of dit wel kon, zo'n lied, maar ik denk dat Papa zegt : ja hoor, geniet jij maar van die muziek. Geniet jij maar van Mijn werk in jou, je hoeft het allemaal niet zo zwaar op te nemen, dat doe Ik ook niet. Ik geniet van jou, Ik zie hoe je groeit en ontwikkeld. Zoals jij kijkt naar een (klein)kind dat leert lopen, met vallen en opstaan, zo kijk ik vol genoegen naar jou en bedenk me hoe trots Ik op je ben en hoeveel Ik van je hou. Dan word ik stil en komt er weer een lied in me op : I can't even walk without You holding my hand. Zonder U kan ik niet eens lopen Heer, ik heb U zo nodig. Dank U wel dat U er altijd bent, en mij helpt en leidt.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...