Zoeken in deze blog

dinsdag 27 oktober 2020

Gewoon doen

Dit lied raakt een hele diepe snaar bij mij.  Onze God is niet veranderd en Hij zal ook nooit veranderen, Hij is nog steeds dezelfde God als in het Oude Testament, de zelfde God van de Profeten waarover we daar lezen : Mozes, Elia, Ezechiel, David. 

There is no God like Jehova !Mede door het onderwijs wat ik krijg bij de online-Bijbelschool die ik nu volg houden de volgende vragen me de laatste tijd regelmatig bezig : Durf ik God zo krachtig door mij heen te laten werken, durf ik de meningen van de heersende orde te trotseren zoals zij dat deden, door Gods orde te stellen boven de heersende orde christelijk of seculier ?
Wil ik zien gebeuren wat er gebeurde in hun dagen, en in de dagen dat Jezus rondliep op deze aarde, of in de dagen nadat Jezus naar de hemel was heen gegaan en de discipelen deden wat Hij hen had opgedragen : op zieken handen leggen en ze genezen, demonen uitdrijven.

Toen mijn ogen opengingen en mij iets opviel waar ik altijd overheen gelezen heb in Marcus 16:17-18 moest ik eerlijk gezegd best even slikken. Er staat : "En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen : in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven, in vreemde talen zullen zij spreken, slangen zullen zij oppakken, en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hun beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden."
Daar staat nogal wat, en het word gewoon in één adem genoemd, door Jezus zelf nog wel, geen misverstand mogelijk over deze woorden dus. 

Toen mijn ogen voor deze tekst open gingen was het of God zei : Je spreekt in nieuwe tongen (talen) waarom doe je de rest niet dan ? 
Jezus heeft niet gezegd tegen Zijn discipelen : als je zin hebt en de moed hebt kun je dit doen want Ik heb je er toe in staat gesteld door de kracht van Mijn Heilige Geest die ik op jullie zal zenden. Er staan twee verzen voor

Eerlijk gezegd heeft het mij flink geschut, maar ik echt niet zover dat ik het ook doe, vind het eerlijk gezegd nogal een stap. Wel is er meer en meer een gebed in aan het komen : Heer ik wil U en U alleen en dan hoort dit bij het pakket. Want U geeft is geen keuze menu. Heer maak mij gewillig om te doen alles wat U zegt. Het komt uit de bewogenheid van Uw hart dat U zieken wilt zien genezen, dat U mensen bevrijd wilt zien van demonen. 

Het is heel belangrijk dat ik weet Wie Hij is, in mij, en ik in Hem, dat ik weet wie mijn vijand is. Van Jezus zegt de Bijbel in Mattheus 28:18b "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde."

Lucas 10:19 zegt het heel duidelijk "Zie Ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te trappen en de macht over alle kracht van de vijand, en niets zal u schade doen."
Niets zal u schade brengen, daar gaan dus al m'n excuses. Het enige wat waarschijnlijk schade op zal lopen is mijn vleselijke ego.
Ja dat doet zeer, maar als het goed is, is dat ego al zo dood als een pier sinds het gestorven is met Christus, en ik opstond met Hem uit het watergraf.

Oei, wat zet dit me aan het denken.
Ik moet eerlijk bekennen dat het daar tot nu toe nog bij gebleven is, maar daar begint het wel, met de verandering van ons denken zegt de Bijbel. Ook dat is een opdracht en geen optie die de Bijbel geeft in Efeze 4:20-24 "Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid."

Vader dank U wel dat U niet bang bent om mij flink te schudden, om mijn comfortabele bubbel door te prikken, me te prikkelen met wat U allemaal voor me heeft. U wilt niet dat ik genoegen neem met minder dan alles wat U allemaal voor mij heeft. Ja deze opdracht gaat me zeker wat kosten, maar ik krijg er in U zoveel meer groei voor terug. U wilt niet dat ik in m'n kinderschoenen blijf staan de rest van mijn leven, U wilt mij graag in volwassen schoenen zien wandelen, met opgeheven hoofd, wetend wie ik ben en waar ik toe in staat ben in en door U.

There is no God like Jehova !
En die God is mijn God, mijn liefhebbende Vader, die het beste met me voor heeft, en mij graag wil zien ontwikkelen tot de volwassen persoon die Hij voor ogen had toen Hij mij formeerde in de schoot van mijn moeder.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 20 oktober 2020

Voorbereid

Soms blijven dingen bij me haken en kan ik er een hele tijd op kauwen, of ze komen steeds weer terug, dat zegt mij dat God er dieper mee wil gaan, dat er diepere lessen in zitten, dat er meer groei mogelijkheid in zit. Dan is de keus aan mij of ik er mee aan de gang ga.

Ik las een mooie uitspraak van een man die zei : ik kan heel vroom zeggen dat het allemaal Gods werk is wat ik heb bereikt, en dat is ook zo, maar het heeft ook alles te maken met de keuzes die ik heb gemaakt. Deze uitspraak kwam bij me binnen. 
God wil heel veel in en door ons heen doen, maar als wij er niet heel bewust voor kiezen om Hem daar toestemming en alle ruimte voor te geven kan Hij niks beginnen.

In de blog Twijfel niet die ik een poosje geleden deelde haalde ik 1 Petrus 5:6a aan "Onderwerp u dus nederig aan Gods hoge gezag....." Dat woordje onderwerpen had zo nu en dan de neiging best wel een beetje te wringen bij me, dat moed ik eerlijk bekennen, mijn vlees vond het best lastig en het koste me ook moeite om ervoor te kiezen om het toch te willen.

Fillipenzen 2:13 haalde ik ook aan "Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt." 
Wat behaagt God ? 
Dat bracht me op een gegeven moment steeds bij Efeze 2:8-10 "Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u, het is een gave van God, niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van te voren bereid heeft, opdat we daarin zouden wandelen."

Ik ben er van overtuigd dat ieder mens een bestemming (een bedoeling, een specifieke taak waarvoor hij of zij hier op deze aarde is, om die te vervullen) heeft gekregen van God om die op deze aarde uit te wandelen. Wij zijn hier op deze aarde om Zijn autoriteit uit te oefenen en onze omgeving waarin wij leven te beïnvloeden zodat Zijn Koninkrijk zichtbaar word in dat gebied. Dat is in het gezin waar je onderdeel van bent, op je werk, andere plekken waar je actief bent, de winkel waar je je boodschappen doet. Met autoriteit bedoel ik niet je wil opleggen, afdwingen, want zo werkt Jezus niet, maar de dingen op Zijn manier doen, zoals Hij het deed,  maar daar volgt denk ik nog wel eens een blogje over.

Als wij ons onderwerpen - dat kun je ook benoemen als buigen, je open stellen voor, je laten beïnvloeden door, meebewegen met - aan God en Zijn plan gaan we de werken die Hij van te voren al voor ons heeft voorbereid doen. Dat vond ik een ingewikkelde, hoe weet ik wat Hij voor mij heeft voorbereid. Trouwens dat voorbereid deed me wel een beetje opgelucht adem halen. Ik hoefde het dus niet zelf uit te vinden. Hij had al een plan, en als Hij iets voor me te doen heeft geeft Hij me ook kracht en stelt Hij me ertoe in staat. Dat vind ik een hele geruststelling, ook al vind ik het ook spannend, heel spannend soms. Wat als Hij nou iets van me vraagt waarbij mijn vlees gelijk roept : Nou dat denk ik niet !  En mijn vlees een beetje kennende is dat zeker geen onmogelijkheid. Dan ben ik weer heel erg afhankelijk van wat Fillipenzen 2:13 zegt, dat Hij die bereidheid in me uitwerkt. 

O wat ontdek ik meer en meer dat ik zo enorm afhankelijk ben van Hem, zelfs van de kleinste dingen. Johannes 15:5b zegt niet voor niets  ..want zonder Mij  kunt u niets doen." Ik wordt me daar steeds meer van bewust moet ik je zeggen en eigenlijk is dat best mooi.
Hoe wijst Hij ons die voorbereidde werken, door Zijn Geest in ons, vanuit die intimiteit waar ik het de laatste 2 blogs over had. 
Ik ontdekte dat er dingen zijn die ik al heel lang doe die eigenlijk door Hem voorbereid zijn voor mij, de zorg voor de mensen in mijn huis, de zorg die gegroeid is voor een oudere buurvrouw, mijn werk als postbezorger. Hij heeft me op die plaatsen gebracht om daar voor Hem te functioneren. 
Kies ik ervoor op die plaats te functioneren op Zijn manier of op mijn manier vanuit mijn vlees. 
Op Zijn manier ga ik veel meer bereiken, voor Hem, voor Zijn eer, Op Zijn manier hoef ik het niet alleen te doen en mag ik weten dat Hij alles al heeft voorbereid, dat alles wat ik nodig heb om het uit te kunnen voeren, Hijzelf heeft ons er toe in staat gesteld. Hij zou het ons nooit vragen als Hij dat niet had gedaan.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 13 oktober 2020

Intimiteit (vervolg)

Ik borduur nog even door op intimiteit, intimiteit is in Gods aanwezigheid zijn, in Zijn tegenwoordigheid zijn. Verlangen, hongeren en dorsten noemt Jezus het in Mattheus 5:6 "Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden." Een van de zinnen uit de Bergrede (Mattheus 5 - 7) waar Jezus uitlegt hoe het in Zijn Koninkrijk werkt. Het werkt in ieder geval heel anders als de maatstaven die in deze aardse wereld gelden. 

Jakobus 4:8 zegt "Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars, en zuiver de harten dubbelhartigen." Hoe dubbel kan ons arglistige hart soms zijn, we willen wat God heeft maar ook nog een beetje van onszelf. 

David zegt in Psalm 27:4 iets wat ik graag mijn levensmotto zou willen laten zijn : "Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dát zal ik zoeken : dat ik wonen mag in het huis van de Heere, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel." 
Heer laat dat mijn brandende verlangen zijn, laat mij hongeren en dorsten naar het wonen in Uw huis, het zijn in Uw tegenwoordigheid, alle dagen van mijn leven, een niet te stoppen honger en dorst naar U, naar verbondenheid met U. 

In een leesrooster van de Bijbel-app : Oswald Chambers : Hoop - Een heilige belofte las ik iets wat me raakte : De sterren doen hun werk zonder gedoe. God doet Zijn werk zonder gedoe en de gelovigen doen hun werk zonder gedoe. Mensen die altijd wanhopig druk bezig zijn, zijn vermoeiend. Daarom werkt God altijd door gelovigen die één zijn met Hem. Gelovigen die niet overweldigd zijn door hun eigen paniek worden door God gebruikt om dienstbaar te zijn aan hen die gebroken zijn, die afgemat zijn en verward. Deze gelovigen zijn volkomen in rust, doordat ze één zijn met Hem. Daardoor kan Hij door hun leven werken. Een geheiligde gelovige blijft vol vertrouwen op God omdat de heiliging niet iets is dat de Heer me geeft, heiliging is God zelf die in mij is. 
Een geheiligde gelovige is vrij van zichzelf en zijn eigen zaken, vol vertrouwen dat God alles tot een goed eind zal brengen.


De tekst die bij deze woorden werd gedeeld is Jesaja 12:2-3 "Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere en Hij is mij tot heil geworden. U zult vreugde water scheppen uit de bronnen van heil."
Het is een besluit : Omdat U mijn Redder bent zal ik op U vertrouwen en niet meer bang zijn, want U bent mijn kracht en mijn lied, de Heer is mijn bron van blijdschap. 
Een keuze om alleen naar Hem te kijken en je niet af te laten leiden door de dagelijkse beslommeringen om je heen, zorgen en vrees die de boze maar al te graag onder je aandacht wil brengen, het liefst nog met een vergrootglas. 

Ook van David was het een hele bewuste keus om  van God te verlangen dat hij in Zijn huis zou mogen wonen al de dagen van zijn leven. Zelf een belegering, angst, oorlog zouden hem er niet van af kunnen brengen zegt hij in de verzen ervoor, omdat zegt hij in vers 5, hij weet zeker : "Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent, Hij plaatst mij hoog op een rots." In vers 6 maakt hij weer een bewuste keus : "Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden, die mij omringen. Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten ; ik zal juichen, ja ik zal psalmen zingen voor de Heere."
Ik ga niet op de omstandigheden letten, ik ga me focussen op God en Hem groot maken en mezelf geven als een levend offer, zoals Paulus het zegt in Romeinen 12:1 : "Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden, als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk : dat is uw redelijke godsdienst." David weet, God zorgt voor mij, Hij is zo goed, genadig en betrouwbaar dat ik dicht bij Hem wil zijn.
Niet meer mijn vleselijke wil, mijn vleselijke verlangens maar Gods verlangens en wil in mij, door mij. Zoals het leesplan zei : God in mij dat is heiliging. Dat gebeurd op die plaats van tegenwoordigheid van God. Dat is een keuze en dat vraagt tijd en overgave, onderwerping van mijn vlees aan Hem die mijn vlees geschapen heeft.

Hij vraagt trouwens niets te veel, alles wat ik heb en ben heb ik van Hem gekregen, het enige wat ik doe als ik mezelf geef is Hem teruggeven wat nooit van mij is geweest, Ik geeft het cadeau dat Hij mij gaf toen ik in deze wereld kwam : leven, aan Hem terug om Hem te eren, zodat Hij door mij zichtbaar zal worden in deze wereld die ook van Hem is trouwens. Mensen leven erop alsof zij het alleenrecht hebben, maar zo is dat niet, we zullen verantwoording moeten afleggen van wat we hebben gedaan met wat Hij ons gegeven heeft. 

Ik word hier best stil van dat God, die grote Almachtige God, de Schepper van hemel en aarde zo met mij wil leven, zo betrokken wil zijn met elk detail van mijn aardse bestaan en daarin wil komen zodat ik ga veranderen omdat ik meer en meer op Hem ga lijken zoals 2 Korinthe 3:18 zegt : Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt."


ONDERWEG naar Hem en met Hem

dinsdag 6 oktober 2020

Intimiteit

Intimiteit, dit woord kwam steeds vaker voorbij en eigenlijk wist ik niet goed zo goed wat ik er mee moest. Intimiteit met God, wat moet je je daar nou bij voorstellen. 

Wikipedia zegt er het volgende over : Intimiteit is een ervaring van verbondenheid tussen mensen of tussen mensen of andere dieren of mensen en natuur. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. 
Verbondenheid, dat impliceert een sterke band.

Eerlijk gezegd ging ik er maar niet te veel op in als God het onder m'n aandacht bracht, zoals ik al zei wist ik niet zo goed wat ik er mee moest. En toen bracht God de online Bijbelschool op mijn weg waar ik vorige week over vertelde, en na het onderwijs over identiteit was de volgende les over intimiteit. Nu kon ik er dus niet meer omheen. In de les werd het boekje Intimiteit van Jan Pool genoemd als een aanrader om te lezen en ik bedacht me dat ik dat in de kast had staan (ooit samen met nog 2 andere titel Identiteit en Autoriteit in één pakketje gekocht) Het werd nu dus echt tijd om het te gaan lezen. 

Als voorbeeld van intimiteit met God wordt Abraham aangehaald en daar leerde ik veel van.

Na de zondvloed was het weer net zo geworden als voor die tijd, mensen deden gewoon waar ze zelf zin in hadden en hielden geen rekening met hun Schepper. God had belooft de aarde niet meer door water te laten vergaan, dat had ook niets opgelost. Hij had een ander plan om de mens die Hij geschapen had weer met Zichzelf te verzoenen. Hij verlangde ernaar om weer het leven samen met de mensen die Hij geschapen had te delen, Hij wilde samen met hen door het leven gaan, het leven met hen samen leven.
God ontdekte weer een man die Hem vreesde, en God doet hem een enorme belofte, maar er hangt wel een prijskaartje aan : Je land verlaten, je familie, alles wat je hebt opgebouwd achter je laten en op weg gaan. 
Waarheen ? 
Naar het land dat Ik je wijzen zal vertelt Genesis 12:1
In vers 2 krijgt hij er wel de belofte bij dat God hem tot een groot volk zal maken en dat God hem zal zegenen en zijn naam groot zal maken en dat hij tot een zegen zal zijn. 

Ik vind dat laatste mooi, God zegt Ik zal je zegenen, maar je zult ook een zegen zijn. Niet alles alleen voor ikke dus, je krijgt om te uit te delen.

God noemt Abraham zijn vriend vertelt Jakobus 2:23 "En de Schrift is vervuld die zegt : En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd."

Geen geheimen dus, wat een bijzondere vriendschap tussen deze Schepper en Zijn schepsel. Maar deze vriendschap was niet altijd even makkelijk voor Abraham, God kon jaren stil zijn. Hij had de belofte van een groot volk te worden maar in het natuurlijke leek het er niet op. Abraham en zijn vrouw waren inmiddels al te oud om kinderen te krijgen. Ik weet niet of hijzelf ook aan Gods belofte twijfelde, maar Sara deed het wel, zij bedacht een oplossing buiten God om : Hagar moest maar een kind voor haar krijgen en dat werd Ismael. Abraham werkte dus wel mee aan dit plan om Sara tegemoet te komen. 
Maar dat was niet het plan dat God had. God wilde dat het absoluut duidelijk zou zijn dat het Zijn werk was en niet het werk van een mens. Toen het niet meer mogelijk was en na jaren van stilzwijgen van Gods kant hield God Zijn belofte en werd Izaak geboren. 

God bewijst zich een echte Vriend, je kan op Hem rekenen, niet op jou manier, maar op Zijn manier, God zit natuurlijk ook niet in je broekzak, het is een ander soort relatie dan met een mens. De verbondenheid met een mens daarin kan je vies teleurgesteld worden maar God stelt nooit teleur zegt Psalm 34:6 "Mensen die op Hem vertrouwen, stralen van blijdschap, want Hij stelt nooit teleur." Ik hou van dit vers, een andere vertaling zegt het in mijn ogen nog mooier "Zij schouwen naar Hem en stralen van vreugde, en hun aangezicht zal niet schaamrood worden." Totaal geen schaamte, complete veiligheid en vrijheid in elkaars aanwezigheid, zo heeft God de relatie met de mens bedoeld. Zo was die relatie voor de zondeval in Genesis 3

Na Ismael is God 13 jaar stil en dan neemt God het initiatief en verschijnt Hij aan Abraham en zegt in Genesis 17:1 "Ik ben God, de Almachtige en wandel voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk." 
Jan Pool zegt er dit over en dat raakte me enorm : 
Het is veelzeggend dat God hier begint met het benadrukken dat Hij degene is die God is. Het is alsof Hij tegen Abraham zegt : Abraham stop ermee om zelf voor God te spelen. Ik heb jouw menselijke oplossingen niet nodig. Ik ben God, de Almachtige, Ik kan het prima zonder jou, maar Ik kies ervoor om jou in te zetten in mijn plannen. 
En dan geeft God een wonderlijke eenvoudige opdracht aan Abraham : Wandel voor mijn aangezicht...... 
God zegt eigenlijk tegen Abraham : Dit is jouw verantwoordelijkheid. Dit is jouw prioriteit, Abraham, dit is het enige waar jij je druk om moet maken ! Het is belangrijk dat jij me vertrouwt, want ik ben groter dan al jouw problemen. Ik heb elke situatie onder controle. Ik zal mijn beloften aan je vervullen. Ik zal mijn dromen voor jouw leven in vervulling doen gaan. Het enige wat jij hoeft te doen is wandelen voor mijn aangezicht !

Dit kwam enorm bij me binnen, ik denk dat God dit tegen ieder mens zegt die er gehoor aan wil geven, dit is de basis van die intieme relatie. God God laten zijn en vertrouwen op Wie Hij is. 
Wandelen voor Zijn aangezicht, constant in Zijn aanwezigheid willen zijn.


ONDERWEG naar Hem en met Hem

Je kroon dragen

  Ik was te gast bij  Johanneke Plaggenmarsch  van  Waardevol en uniek  voor haar nieuwe serie " je kroon dragen " Hier de eerste ...